รายการบริการจำพวกที่ 36

 

รายการบริการจำพวกที่ 36
การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กรมธรรม์ประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล

กระจายเงินลงทุน

กองทุนจัดหาเงินเพื่อการกุศล

กองทุนจัดหาเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

กองทุนบำเหน็จ

กองทุนรวม

การค้าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การค้าเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

การค้าเกี่ยวกับพันธบัตร

การค้าเกี่ยวกับหลักทรัพย์

การค้าเกี่ยวกับหุ้น

การเงินเกี่ยวกับเงินทุน

การเงินของอสังหาริมทรัพย์

การเงินทางการค้า

การเงินภายในประเทศ

การจองซื้อหลักทรัพย์และคอมมอดิตี้

การจัดการกองทุนรวม

การทำให้มีผลบังคับใช้และการออกซึ่งบัตรเครดิต

การทำให้มีผลบังคับใช้และการออกซึ่งบัตรเดบิต

การทำให้มีผลบังคับใช้และการออกซึ่งบัตรเรียกเก็บเงิน

การธนาคาร

การรับจัดการทรัพย์สิน

การรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ

การรับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายสินค้า

การรับทำประกันอสังหาริมทรัพย์

กำหนดผู้ได้รับมอบทรัพย์สิน

กำหนดอัตราดอกเบี้ย

กิจการค้าหลักทรัพย์

กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

กิจการเงินทุนและการลงทุน

กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

กิจการที่ปรึกษาการลงทุน

กิจการธนาคารผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เก็บค่าเช่า

เก็บรักษาของมีค่า

เก็บหนี้สิน

ไกล่เกลี่ยสำหรับสัญญาว่าด้วยการประกันชีวิต

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น

ข้อมูลข่าวสารด้านประกัน

ข้อมูลข่าวสารในด้านการเงิน

ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน

ข้อมูลด้านการจำนอง

ขายลดตั๋วเงินและการขายช่วงลดตั๋วเงิน

ขายลดบัญชีลูกหนี้

ข่าวสารด้านการเงิน

ขึ้นเช็คส่วนตัวตามจำนวนเงินที่ระบุไว้

เขียนเช็ค

คนกลางในการจัดหาแหล่งกู้เงินหรือเงินทุน

ค้นคว้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการการลงทุน

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอยู่อาศัยและเพื่อการค้า

ค้นคว้าวิจัยด้านการเงินการคลัง

ค้นคว้าวิจัยด้านการลงทุน

ควบคุมวงเงินในการให้สินเชื่อในการประกอบธุรกิจ

ควบและการถือกรรมสิทธิ์ในธุรกรรมการเงิน

คาดคะเนความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ค้าหลักทรัพย์

คำนวณเบี้ยประกันผลกำไร

ค้ำประกัน

ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

ค้ำประกันการจำหน่ายตั๋วเงินหรือหุ้น

ค้ำประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ค้ำประกันการชำระหนี้และการรับรองตั๋วเงิน

ค้ำประกันทางด้านสินเชื่อ

ค้ำประกันพันธบัตร

ค้ำประกันสัญญา

ค้ำประกันหนี้

ค้ำประกันหนี้สิน

ค้ำประกันหลักทรัพย์

คิดและเก็บค่าบริการบัตรเครดิต

เครดิตการ์ด

เครดิตฟองซิเอร์

เครื่องปลายทางสำหรับจ่ายเงินสด

เครื่องปลายทางสำหรับรูดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

เครื่องฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ

เคลียริ่งทางการเงิน

เคลียริ่งระหว่างธนาคาร

งบประมาณการเงิน

เงินกองกลางที่เป็นเงินสด

เงินกองทุนเพื่อการลงทุน

เงินกู้

เงินกู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

เงินกู้เป็นงวด

เงินกู้ผ่อนส่ง

เงินบำนาญ

จดหมายสินเชื่อ

จดหมายแอลซี

จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จัดการเกี่ยวกับการธนาคาร

จัดการเกี่ยวกับการลงทุน

จัดการเกี่ยวกับที่ดินและบ้านจัดสรร

จัดการขายที่ดิน

จัดการขายบ้านและที่ดิน

จัดการเงินสด

จัดการซื้อ ขายที่ดิน

จัดการซื้อ ขายอาคาร

จัดการด้านการเงิน

จัดการด้านการเงินการคลัง

จัดการด้านการลงทุน

จัดการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา

จัดการด้านหลักทรัพย์

จัดการดูแลอาคาร

จัดการทรัพย์สิน

จัดการทางการเงิน

จัดการที่อยู่อาศัย

จัดการเรียกร้องค่าสินไหม

จัดการลงทุนในกองทุนให้ลูกค้า

จัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย

จัดการและวางแผนทางการเงิน

จัดการหลักทรัพย์กองทุน

จัดการอสังหาริมทรัพย์

จัดเก็บค่าเช่า

จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

จัดเตรียมการด้านสินเชื่อ

จัดเตรียมการในด้านเงินกู้

จัดเตรียมรายงานในด้านการเงิน

จัดทำสถิติด้านประกันภัย

จัดสรรที่ดิน

จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม

จัดสรรที่ดินเพื่อสถานที่อยู่อาศัย

จัดสรรที่อยู่อาศัยบ้านและที่ดิน

จัดสรรบ้านและที่ดิน

จัดหากองทุน(การกุศล)

จัดหาเงินกู้และสินเชื่อ

จัดหาเงินค้ำประกันบุคคล

จัดหาเงินเช่าซื้อ

จัดหาเงินทุน

จัดหาเงินประกันตัว

จัดหาตัวแทนเกี่ยวกับการลงทุน

จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่ดิน

จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่พักอาศัย

จัดหาแหล่งเงินทุน

จัดหาอสังหาริมทรัพย์

จัดให้เช่านา

จัดอันดับความน่าเชื่อถือในเครดิต

จัดอันดับสินเชื่อหรือเครดิต

จัดเอกสารเกี่ยวกับการให้ทุนทางการค้า

จ่ายเงินเกษียณอายุ

จ่ายเงินทางเครื่องอิเล็กโทรนิกส์

จ่ายเงินเป็นรายปี

จ่ายเงินสด

จำนองทางธนาคาร

จำนองและรับจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์

เจรจาต่อรองทางธุรกรรมการเงิน

แจ้งมูลค่าหุ้นในตลาดหุ้น

ช่วยเหลือเงินกู้

ชำระเงิน

ชำระเงินค่าซื้อสินค้าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชำระเงินต่างประเทศ

ชำระเงินตามบิล

ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชำระเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชำระเงินล่วงหน้า

ชำระเงินล่วงหน้าผ่านบัตรชำระเงิน

ชำระบัญชีทางการเงิน

ชำระหนี้ให้กับลูกค้า

เช่าซื้อที่ดิน

เช่าซื้อพื้นที่ว่างในสำนักงาน

เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

เช่าซื้ออาคารสำนักงาน

เช่าบ้านและที่ดิน

เช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์

เช่าอสังหาริมทรัพย์

ซื้อขายตั๋วเงิน

ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินกู้

ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ

ซื้อขายหุ้น

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

ดัชนีชี้หลักทรัพย์

ด้านการวางแผนการเงินและด้านกลยุทธทางการเงิน

ดำเนินการกองทุนรวม

ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าและสินเชื่อ

ดำเนินการเกี่ยวกับระบบความคล่องของการชำระเงิน

ดำเนินการค้าขายหลักทรัพย์

ดำเนินการเครื่องจ่ายเงินสดอัตโนมัติ

ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์

ดำเนินการด้านการเงินการคลัง

ดำเนินการด้านการเงินให้กับโครงการ

ดำเนินการด้านการลงทุนร่วม

ดำเนินการดูแลการจองซื้อหลักทรัพย์

ดำเนินการบริหารธุรกิจการเงิน

ดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่า

ดูแลรักษาผลประโยชน์ในตราสารที่เปลี่ยนมือได้

ดูแลรักษาผลประโยชน์ในหลักทรัพย์

ดูแลหุ้น

ตรวจรับรองเครดิต

ตรวจรับรองเช็ค

ตรวจสอบการเงินของบริษัท

ตรวจสอบการเงินของลูกค้าก่อนอนุมัติให้สินเชื่อ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกันภัย

ตราสารการเงิน

ตราสารการจำนำ

ตราสารอนุพันธ์

ตลาดการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์

ตอบคำถามด้านการเงิน

ต่ออายุสัญญาการรับประกันรถยนต์

ตัดบัญชีในระหว่างสถาบันการเงินอันเกี่ยวกับบัตรเครดิต

ตั๋วเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตัวแทนการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทนค้าต่างกึ่งค้ำประกัน

ตัวแทนจัดการบ้านและที่ดิน

ตัวแทนจัดการอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทนจัดเก็บค่าเช่า

ตัวแทนจัดหาที่อยู่อาศัย

ตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

ตัวแทนด้านสินเชื่อ

ตัวแทนติดตามหนี้

ตัวแทนในการติดตามทรัพย์สิน

ตัวแทนในการให้เครดิต

ตัวแทนบริการด้านการประกันภัย

ตัวแทนรับจำนอง

ตัวแทนรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภค

ตัวแทนเร่งรัดหนี้สิน

ตัวแทนเรียกเก็บหนี้สิน

ตามเก็บเงิน

ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายช่วงลดตั๋วเงิน

ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงิน

ติดต่อธุรกิจการเงิน

ติดต่อธุรกิจในเรื่องหุ้นและพันธบัตร

ติดต่อระหว่างธนาคาร

ติดตามหนี้

ตีราคาผ้าขนสัตว์

ตีราคาไม้ยืนต้น

ตู้นิรภัย

เตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ด้านการเงิน

ถือกรรมสิทธิ์และการโอนเครดิต

ถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

ทดรองจ่ายเงินสดล่วงหน้า

ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต

ทำกรมธรรม์ประกันภัย

ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ทำการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ทำธุรกรรมด้านการเงิน

ที่ดินจัดสรรและสวนเกษตร

ที่ปรึกษาการซื้อขายหุ้น

ที่ปรึกษาการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน

ที่ปรึกษาด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ธนาคาร

ธุรกรรมด้านการเงิน

ธุรกรรมด้านการลงทุน

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจจัดสรรที่ดิน

ธุรกิจจำนอง

ธุรกิจหลักทรัพย์

นายหน้าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าขายเครดิต

นายหน้าคอมมอดิตี้

นายหน้าค้าที่ดิน

นายหน้าค้าประกัน

นายหน้าค้าหลักทรัพย์

นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร

นายหน้าเครดิต

นายหน้าเงินกู้

นายหน้าจัดการภาษีและพิธีการในการนำสินค้าเข้าออก

นายหน้าจัดการภาษีศุลกากร

นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

นายหน้าซื้อขายหุ้นและพันธบัตร

นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าด้านการเงิน

นายหน้าตราสารล่วงหน้า

นายหน้าตราสารอนุพันธ์

นายหน้าที่ทำการซื้อขายเงินตรา

นายหน้าธุรกิจด้านการเงิน

นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าในการจัดหาไฟแนนซ์เกี่ยวกับรถยนต์

นายหน้าบัตรเครดิต

บริการขายตั๋วจำนอง

บริการขายฝาก

บริการธนาคารพาณิชย์

บริการธนาคารเพื่อการค้า

บริการธนาคารเพื่อการจำนอง

บริการธนาคารเพื่อการทหาร

บริการธนาคารเพื่อการลงทุน

บริการธนาคารระบบออนไลน์

บริการธนาคารระหว่างประเทศ

บริการธนาณัติ

บริการโปรแกรมให้ส่วนลดพิเศษทางการเงินและให้รางวัลทางการเงินแก่ลูกค้าบัตรเครดิต(2รายการ)

บริการออมทรัพย์

บริหารกองเงินลงทุน

บริหารกิจการในด้านการเงิน

บริหารเงิน

บริหารเงินทุน

บริหารด้านการคลัง

บริหารทรัพย์สิน

บริหารในด้านกองทุนรวม

บริหารประกันอุบัติเหตุ

บริหารและจัดตั้งกองทุน

บริหารและป้องกันการขาดทุนในการเสี่ยงทางการเงิน

บริหารหลักทรัพย์

บังคับการอ้างสิทธิให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน

บัตรเงินสด

บัตรซื้อเชื่อสินค้าหรือบริการ

บัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่าโทรศัพท์

บัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่ารถโดยสาร

บัตรสินเชื่อ

เบิกเงินสดทางเครื่องอิเล็กโทรนิกส์

เบิกถอนโดยใช้บัตรเครดิต

เบิกถอนตามตั๋วเงิน

แบ็งค์การันตี

ประกันการกู้

ประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันการเดินทาง

ประกันการทำศพ

ประกันการลักทรัพย์

ประกันการเสี่ยงภัยช่วง

ประกันการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ

ประกันโครงการการเงินช่วยเหลือคนงาน

ประกันเงินตรา

ประกันชีวิต

ประกันทางด้านทำสัญญา

ประกันทางด้านธุรกิจ

ประกันบ้าน

ประกันบำนาญและบำเหน็จ

ประกันผลประโยชน์ของลูกจ้าง

ประกันภัยกับรถยนต์

ประกันภัยการขนส่ง

ประกันภัยค้ำจุน

ประกันภัยทรัพย์สมบัติ

ประกันภัยทางทะเล

ประกันภัยทางวิศวกรรม

ประกันภัยทางอากาศ

ประกันภัยบุคคลที่สาม

ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์

ประกันวินาศภัย

ประกันสินเชื่อ

ประกันสุขภาพ

ประกันหนี้สินของสาธารณชนทั่วไป

ประกันอัคคีภัย

ประกันอุบัติภัย

ประกันอุบัติเหตุ

ประเมิน ตีราคาอาคารและที่ดิน

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการประกันภัย

ประเมินความเสียหายจากอบัติเหตุ

ประเมินค่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ประเมินงบประมาณ

ประเมินราคาของมีค่า

ประเมินราคาที่ดิน

ประเมินราคาที่พักอาศัย

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ประเมินราคาอาคารชุด

ประเมินศักยภาพของลูกค้าในการให้สินเชื่อ

ประวัติของการใช้สินเชื่อ

ปริวรรตเงินตรา

เป็นตัวกลางในธุรกิจประกันภัย

เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

เป็นตัวแทนจัดการอสังหาริมทรัพย์

เป็นตัวแทนนายหน้าจัดหาโครงการร่วมลงทุน

เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางธุรกิจ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เป็นนายหน้าจำนอง

เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในที่ดิน

เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในบ้านพักอาศัย

เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในอาคารชุด

เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดเครดิตหรือสินเชื่อ

แปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นตราสาร

โปรแกรมรางวัลผู้ใช้บัตรเครดิต

ผู้ค้ำประกัน

ผู้จัดการมรดกอสังหาริมทรัพย์

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

พยากรณ์ด้านการเงินการคลัง

พัฒนาที่ดิน

พัฒนาห้องชุดและอาคารชนิดต่างๆ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน

พันธบัตร

พันธบัตรหรือหุ้นกู้

พิสูจน์รับรองเช็ค

เพิ่มเงินทุน

เพิ่มเงินลงทุน

เพิ่มมูลค่าของสินเชื่อ

ยอมรับและตรวจรับรองบัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรชำระเงิน

ยึดอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมยอดเงินที่ต้องรับผิดชอบ

รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย

ร่วมทุนและการเป็นหุ้นส่วน

รับค้ำประกัน

รับค้ำประกันออกเช็คเดินทาง

รับจ่ายค่าเคเบิ้ลทีวี

รับจ่ายค่าใช้บริการรายเดือน

รับจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

รับจ่ายค่าผ่อน เช่าซื้อทรัพย์สิน

รับจ่ายค่าวิทยุติดตามตัว

รับจ่ายค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์

รับจ่ายค่าสาธารณูปโภค

รับจำนอง

รับจำนำ

รับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ

รับประกันการซื้อขายหุ้น

รับประกันชีวิต

รับประกันวินาศภัย

รับประกันหลักทรัพย์

รับประกันอุบัติเหตุ

รับฝากของมีค่า

รับฝากขายบ้านและที่ดิน

รับฝากเงิน

รับฝากหลักทรัพย์โลหะมีค่าและสิ่งของ

รับรองการสลักหลังตั๋วเงิน

รับแลกเปลี่ยนเงินตรา

รับอาวัลตั๋วเงิน

รายงานการสูญหายของเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ด

รายงานเครดิต

รายงานทางการเงิน

เร่งรัดและเก็บรวบรวมหนี้สิน

เร่งรัดหนี้สิน

เรียกเก็บเงินคืนค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

เรียกเก็บเงินชำระหนี้

เรียกเก็บเงินตามบัญชีลูกหนี้

เรียกเก็บหนี้

เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ

เรียกร้องค่าเสียหาย

ลงทุนด้วยเงิน

ลงทุนด้านกองทุน

ลงทุนทางด้านการเงิน

ลงทุนในด้านเงินทุน

ลงทุนในรูปทรัสต์

ลงทุนในหุ้น

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลงนามค้ำประกัน

ลงนามร่วมรับประกัน

ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับเงินบำนาญ

วางแผนด้านการเงินการคลัง

วางแผนด้านการออมทรัพย์

วางแผนทางการเงิน

วางแผนทางด้านการเงินการคลัง

วางแผนและบริหารการเงิน

วาณิชธนกิจ

วิเคราะห์การลงทุนด้านการเงิน

วิเคราะห์ด้านการเงินและการคลัง

วิเคราะห์ด้านการลงทุน

วิเคราะห์และจัดเตรียมรายงานทางการเงิน

วิจัยเกี่ยวกับการกู้ยืมและสถานะการเงิน

วิจัยข้อมูลด้านการเงินการคลัง

วิจัยและให้คำแนะนำการลงทุน

วิจัยหรือสำรวจการประกันภัย

วิจัยหลักทรัพย์

ศึกษาด้านการเงินให้กับโครงการ

ศึกษาในด้านการเงิน

ศึกษาแผนการเงิน

ศึกษาแผนทางการเงินและการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงิน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์

ส่งเงินต่างประเทศ

ส่งเงินเพื่อบุคคลอื่น

ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมด้านอสังหาริมทรัพย์

ส่งเสริมให้มีลู่ทางการลงทุน

ส่งโอนเงิน

สแตมป์ทางการเงินแลกซื้อสินค้า

สถานที่แลกเปลี่ยนตั๋วแลกเงิน

สถานที่หักบัญชี

สถานบริการบัตรเครดิต

สถาบันการเงิน

สถาบันกู้ยืมเงิน

สถาบันเรียกเก็บเงินและหักบัญชี

สถาบันสินเชื่อ

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่า

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อ

สนับสนุนทางการเงิน

สร้างความคล่องของการชำระเงิน

สร้างตลาดทางการเงิน

สอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน

สอบถามข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก

สั่งจ่ายเช็คต่างสาขา

สัญญาเช่าด้วยสินเชื่อ

สำนักงานตรวจสอบเครดิต

สำนักงานสินเชื่อ

สำนักงานหักบัญชี

สำรวจความเสียหายจากอุบัติเหตุ

สำรวจเครดิตหรือสินเชื่อของกิจการค้า

สำรวจทรัพย์สิน

สำรวจประกัน

สำรวจอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อเพื่อการขาย

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

สินเชื่อเพื่อการเช่า

สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ

สินเชื่อเพื่อการพัฒนา

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อการลีสซิ่ง

เสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์

หนังสือรับรองสินเชื่อ

หลักฐานการรับเงิน

หลักทรัพย์ประกันการกู้ยืม

หลักทรัพย์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

หลักทรัพย์และตราสารการลงทุน

หักบัญชีการเงิน

หักบัญชีระหว่างธนาคาร

หาเงินบริจาคเพื่อการกุศล

หุ้นกู้

หุ้นทุน

หุ้นและพันธบัตร

หุ้นและหลักทรัพย์

ให้กู้เงิน

ให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน

ให้กู้ยืมเงินเพื่อการรักษาพยาบาล

ให้กู้ยืมหลักทรัพย์

ให้ข้อมูลการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

ให้ข้อมูลเรื่องการเงินการคลัง

ให้ข่าวสารข้อมูลและรายงานทางการเงิน

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปฏิบัติการให้สินเชื่อ

ให้คำแนะนำด้านการลงทุน

ให้คำแนะนำด้านการลงทุนทางการเงิน

ให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและการเงิน

ให้คำแนะนำทางการเงิน

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีศุลกากร

ให้คำแนะนำเรื่องการเงินการคลัง

ให้คำแนะนำและตรวจสอบด้านเครดิต

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง

ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย

ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ดิน

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินการคลัง

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ให้เครดิตทางการค้า

ให้เงินกู้

ให้เงินกู้ยืม

ให้เงินทุนเพื่อการเช่าซื้อและเพื่อการลีสซิ่ง

ให้เช่าคอนโดมิเนี่ยม

ให้เช่าซื้อที่พักอาศัย

ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

ให้เช่าที่อยู่อาศัย

ให้เช่าบ้าน

ให้เช่าบ้านและที่ดิน

ให้เช่าพื้นที่

ให้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้า

ให้เช่าฟาร์ม

ให้เช่าแฟลต

ให้เช่าสวนเกษตร

ให้เช่าสำนักงาน

ให้เช่าห้องชุด

ให้เช่าอาคาร

ให้ทุนเพื่อการเช่าซื้อ

ให้เบิกเงินสดล่วงหน้า

ให้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน

ให้สินเชื่อเงินกู้

อนุมัติการชำระเงิน

อนุมัติหักล้างบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต

ออกเช็ดเดินทาง

ออกตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือได้

ออกตั๋วแลกเงิน

ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

ออกบัตรเครดิต

ออกบัตรเงินฝาก

ออกบัตรชำระเงิน

ออกบัตรเดบิต

ออกใบเรียกเก็บเงินทั่วโลก

ออกใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินล่วงหน้า

ออกใบหุ้น

ออกพันธบัตร

ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

ออกและซื้อขายตราสารล่วงหน้า

ออกและไถ่ถอนเช็คเดินทาง

ออกหนังสือรับรองการให้สินเชื่อ

ออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน

ออกหลักทรัพย์

ออกหลักประกันทางการเงิน

ออกหุ้น

ออกหุ้นกู้

ออกหุ้นทุน

ออกเหรียญที่มีค่า

ออกอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวัน

ออกเอกสารทางการเงิน

ออมทรัพย์

อันเดอร์ไรติ้งประกันชีวิต

อันเดอร์ไรติ้งประกันภัย

อันเดอร์ไรติ้งประกันอุบัติเหตุ

อุปถัมภ์ในด้านการเงิน

โอนเงิน

โอนเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

โอนหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ

โอนหลักทรัพย์ในอนาคต

 

 

Update : 25 ก.ย.56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!