รายการบริการจำพวกที่ 38

 

รายการบริการจำพวกที่ 38

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

การสื่อสารและโทรคมนาคม

กระจายคลื่นโทรทัศน์

กระจายคลื่นโทรทัศน์เฉพาะสมาชิก

กระจายคลื่นโทรทัศน์ตามสาย

กระจายคลื่นวิทยุ

กระจายคลื่นวิทยุตามสาย

กระจายคลื่นเสียง

กระจายเสียงทางเคเบิลทีวี

กระจายเสียงทางโทรทัศน์

กระจายเสียงทางวิทยุ

กระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์

กระจายเสียงแบบมัลติมีเดีย

กระจายเสียงโปรแกรมรายการต่างๆ ทางดาวเทียม

กระจายเสียงรายการสดทางวิทยุ

การประชุมผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร

เก็บและส่งข้อความโดยอิเล็กทรอนิกส์

เก็บและส่งข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสาร

เข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ท

เข้าถึงจุดเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เข้าถึงแผงข่าว

เข้าถึงและเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม

เข้าระบบออนไลน์

เข้าระบบอินเตอร์เน็ต

เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน เพื่อโอนย้ายและกระจายข้อมูล

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ค้นคืนฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค้นคืนหรือเรียกข้อความข่าวสาร

ค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ค้นหาเว็บไซต์

ค้นหาเว็บไซน์ในอินเตอร์เน็ต

ควบคุมในการใช้เครือข่ายสายเคเบิลโทรทัศน์

ควบคุมระบบในการส่งข้อมูลข่าวสาร เสียงและภาพตามคำสั่งของผู้อื่น

ควบคุมระบบปฏิบัติการของจานรับสัญญาณดาวเทียม

ควบคุมเสารับสัญญาณดาวเทียม

คำแนะนำเกี่ยวกับโทรศัพท์

เครือข่ายการสื่อสารโดยดาวเทียม

เครือข่ายการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

เครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์

เครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัว

เครือข่ายในการสับเปลี่ยนข่าวสาร (การสื่อสารทางไกล)

เครือข่ายในการสื่อสารผ่านดาวเทียม

เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

เครือข่ายสื่อสารเพื่อการโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านดาวเทียม

เครือข่ายสื่อสารเพื่อการโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านสายเคเบิ้ล

เครือข่ายสื่อสารเพื่อการโทรคมนาคมโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด

เครื่องช่วยคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อความและภาพ

เครื่องที่ใช้ระบบการสับเปลี่ยนข่าวสารทางสื่อสารทางไกล

เครื่องที่ใช้ระบบติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องส่งโทรเลข

เครื่องส่งสัญญาณทางไกล

โครงข่ายการสื่อสารส่วนบุคคล

โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

จัดการการทำงานของเครือข่ายการสื่อสาร

จัดการการทำงานของระบบโทรคมนาคม

จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางเครื่องประมวลผลข้อมูลข่าวสาร

จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์

จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม

จัดการข้อความที่ฝากไว้

จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร

จัดการข่ายงานโทรคมนาคม

จัดการเครือข่ายโทรศัพท์

จัดการประชุมทางไกลโดยเห็นภาพ

จัดการและดำเนินการระบบโทรคมนาคม

จัดเครือข่ายโทรศัพท์

จัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม

จัดแบ่งเวลาใช้กับคอมพิวเตอร์

จัดระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย

จัดส่งข้อมูลภาพและเสียงโดยระบบดิจิตอล

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมทางโทรศัพท์

จัดเส้นทางการเรียก

จัดหากระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งและการถ่ายโอนข้อความระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์

จัดหาการเชื่อมสัญญาณโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้ในระยะไกลโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาข้อมูลในการสื่อสารโดยการเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เนต

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

จัดหาไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค และส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น

จัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

จัดให้เข้าถึงและการให้เช่าเวลาเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

เช่าเครื่องอุปกรณ์ในการสื่อสารทางเทเลคอมมูนิเคชั่น

เช่าระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบข้อมูลการสื่อสาร

เชื่อมต่อทางโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหรืออินเตอร์เน็ทหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมต่อทางสื่อสารโทรคมนาคมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก(ในอินเตอร์เน็ท)หรือในฐานข้อมูล

เชื่อมต่อโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคม

ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารทางคอมพิวเตอร์

ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารทางเครื่องประมวลผลข้อมูล

ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารทางโทรศัพท์

ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินการในด้านโทรเรียกทางไกล

ดำเนินงานส่งข่าวสารตามความประสงค์ของลูกค้า

ตอบรับข้อความทางโทรศัพท์

ตอบรับทางโทรศัพท์

ตอบรับอีเมล์

ตัวแทนข่าว

ตัวแทนสำนักข่าว

ตัวแทนให้ข่าวและบริการให้ข้อมูลลข่าวสารการบริการข่าวอื่นๆ

ติดต่อเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม

ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายข้อมูล

ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายใยแก้วนำแสง

ติดต่อสื่อสารทางเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรพิมพ์

ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรสาร

ติดต่อสื่อสารทางดาวเทียม

ติดต่อสื่อสารทางโทรเลข

ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ

ติดต่อสื่อสารทางสายเคเบิล

ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม

ติดตามตัวโดยทางวิทยุและโทรศัพท์

ติดตามร่องรอยสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ติดตามสายเรียกทางโทรศัพท์

เตรียมการให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารโดยคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

โต้ตอบสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล

โต้ตอบสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ถอดความสื่อสารทางไกล

ถอดรหัสสัญญาณการสื่อสาร

ถ่ายทอดทางเคเบิลทีวี

ถ่ายทอดทางโทรทัศน์

ถ่ายทอดทางวิทยุ

ถ่ายทอดโปรแกรมโทรทัศน์ผ่านทางเคเบิล

ถ่ายทอดโปรแกรมโทรทัศน์ผ่านทางช่องวิทยุ

ถ่ายทอดโปรแกรมโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียม

ถ่ายทอดโปรแกรมโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เนท

ถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านดาวเทียม

ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์โดยผ่านดาวเทียม

ถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม

ถ่ายทอดหรือส่งรายการโทรทัศน์

ถ่ายทอดหรือส่งรายการวิทยุ

ถ่ายทอดหรือส่งสัญญาณรายการวิทยุและโทรทัศน์

ถ่ายโอนภาพโดยดาวเทียมสื่อสาร

ทดสอบสัญญาณภาพ

โทรภาพ

โทรศัพท์ทางไกล

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

บริการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์

บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้บริการออนไลน์

บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้แผงข่าว

บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับใช้ในการส่งข้อมูล

บริการจัดการเครือข่ายทางไกลส่วนตัว

บริการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคม

บริการด้านส่งวิดีสาร

บริการโทรคมนาคมโดยโทรพิมพ์

บริการโทรคมนาคมโดยโทรเลข

บริการโทรคมนาคมโดยโทรศัพท์

บริการโทรคมนาคมโดยโทรสาร

บริการโทรคมนาคมโดยผ่านดาวเทียม

บริการโทรคมนาคมโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการโทรคมนาคมทางจดหมายสื่อสาร

บริการโทรคมนาคมทางโทรทัศน์

บริการโทรคมนาคมทางไฟฟ้า

บริการโทรคมนาคมทางไมโครเวฟ

บริการโทรคมนาคมทางลำแสงเลเซอร์

บริการโทรคมนาคมทางวิทยุ

บริการโทรคมนาคมทางวิทยุติดตามตัว

บริการโทรคมนาคมทางวิทยุไร้สาย

บริการโทรคมนาคมทางสายเคเบิ้ล

บริการแบบโหมดการส่งแบบอะซิงโครนัส (เอทีเอ็ม)

บริการไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

บริการแพร่ภาพทางวิดีทัศน์

บริการลิสซิ่งและเช่าที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม

บริการลิสซิ่งและบริการให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม

บริการเลขหมายด่วน

บริการสื่อสารแบบรีเลย์เฟรม

บริการเสียงตอบรับแบบอัตโนมัติ

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารข้อมูลโดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยผ่านเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางดาวเทียม

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางพื้นดิน

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไฟฟ้า

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

บริการให้ข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ ทางเสียงและทางภาพ

บริการให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพร่ภาพ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม

บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม

บริการให้เช่าเครื่องถอดรหัสสื่อสาร

บริการให้เช่าเครื่องรับส่งข้อความ

บริการให้เช่าเครื่องส่งข้อมูลข่าวสาร

บริการให้เช่าเครื่องส่งวิทยุโทรเลข

บริการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร

บริการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคม

บริการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์

บริการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร

บริการให้เช่าช่องเคเบิ้ลทีวี

บริการให้เช่าช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

บริการโอนสายโทรศัพท์

บันทึก เก็บและส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์

บันทึกข้อความข่าวสาร

แบ่งเวลาการใช้เครื่องมือสื่อสาร

แบ่งเวลาการใช้บริการส่งข้อมูลโดยเครื่องอีเล็คทรอนิกส์และเครื่องสื่อสาร

ประชุมทางไกลด้วยการสื่อสารทางภาพและเสียง

ประชุมทางโทรศัพท์

ประชุมทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ

ประชุมทางวีดีโอ

ประชุมทางวีดีโอผ่านดาวเทียม

ประชุมทางอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร

ประชุมผ่านจอภาพ

ประชุมผ่านทางโทรศัพท์และเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร

ประชุมผ่านอินเตอร์เน็ท

ประชุมระยะไกลที่มีทั้งภาพและเสียง

ประตูสื่อสารเพื่อการเข้าถึงเครือข่ายสื่อสาร

ประมวลข่าวสาร

ประมวลข่าวสารเกี่ยวกับโทรคมนาคม

ประมวลภาพข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม

ปรึกษาด้านข้อมูลเทคโนโลยีของการสื่อสาร และการกระจายข่าวสาร

เป็นตัวแทนทางการสื่อสาร

เป็นตัวแทนในด้านข่าว

แปลงความถี่ของสัญญาณคลื่นสั้น(ไมโครเวฟ)ที่ถ่ายทอดจากดาวเทียม

ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์

ฝากข้อความทางวิทยุหรือโทรศัพท์

แพร่ภาพกระจายเสียงทางเคเบิ้ลทีวี

แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม

แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านโปรแกรมอินเตอร์เนต

แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์

แพร่ภาพเคเบิ้ลทีวี

แพร่ภาพทางโทรทัศน์

แพร่ภาพโทรทัศน์ทางสายเคเบิ้ล

เฟรมรีเลย์ทางโทรคมนาคม

มัลติมีเดียสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล

แม่ข่ายในการติดต่อสื่อสาร

แม่ข่ายอิเล็คทรอนิคที่ให้เชื่อมต่อทางโทรคมนาคม

รวบรวมข่าวสาร

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรทัศน์

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรสาร

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบวิทยุติดตามตัว

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบสายเคเบิล

รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบแสงเลเซอร์

รวบรวมข่าวสารข้อมูลผ่านดาวเทียม

รวบรวมข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์

รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวบรวมและจัดหาข่าว

รวบรวมและส่งข้อความ

รวบรวมและส่งข่าวสาร

รวบรวมและส่งผ่านข้อความ

รับข้อความ

รับจัดระบบโทรคมนาคมเครือข่าย

รับจัดและดำเนินการระบบโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสาร

รับฝากข้อความ

รับฝากข้อความเสียง

รับฝากข้อความเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับฝากและส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์

รับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ท

รับและกระจายเสียงสัญญาณความถี่วิทยุทางดาวเทียม

รับและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อความ ภาพและข้อมูล

รับและส่งข้อความ

รับและส่งเชิงโต้ตอบและแบบทางเดียวของเสียงภาพและสัญญาณระบบดิจิตอล

รับส่งข้อความในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

รับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

รับส่งข่าวและเอกสารระหว่างระหว่างประเทศ

รับส่งข่าวสารทางเทเล็กซ์

รับส่งข่าวสารทางแฟกซ์

รับส่งข่าวสารและภาพโดยคอมพิวเตอร์

รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

รับส่งเทเลกซ์

รับส่งโทรเลข

รับส่งโทรสาร

รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

รับส่งเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครสมาชิกสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

รับสัญญาณรายการโทรทัศน์

รับสัญญาณเรียกซ้อนทางโทรศัพท์

เรียกซ้ำอัตโนมัติ

เรียกตัวโดยทางโทรศัพท์

เรียกตามตัวทางวิทยุ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนทนาโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์เรียกเลขหมายโทรศัพท์

ส่งกระจายเสียงทางวิทยุ

ส่งข้อความ

ส่งข้อความข่าวสาร

ส่งข้อความด้วยการส่งสัญญาณทางอิเล็คทรอนิกส์

ส่งข้อความด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อความโดยระบบเทเลเท็กซ์

ส่งข้อความโดยระบบวีดีโอเท็กซ์

ส่งข้อความโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อความโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย

ส่งข้อความทางเทเลเท็กซ์

ส่งข้อความและไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อความและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุติดตามตัว

ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อมูลข่าวสารและภาพด้วยคอมพิวเตอร์

ส่งข้อมูลไปยังจุดรับที่ห่างไกลโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต

ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อมูลเอกสารทางอีเล็คทรอนิกส์

ส่งข่าวสาร

ส่งข่าวสารและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์

ส่งภาพโดยใช้เครื่อคอมพิวเตอร์ช่วย

สถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบิ้ลทีวี)

สถานีวิทยุ

สถานีสื่อสารภาคพื้นดินขนาดเล็ก (วีแซต)

สังคมออนไลน์ (Social Network)

สำนักข่าว

สื่อสารโดยระบบวิทยาการเส้นใยนำแสงเน็ตเวิร์ค

สื่อสารทางเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์

สื่อสารทางเทเล็กซ์

สื่อสารทางเทเลแกรม

สื่อสารทางเทเลพริ้นเตอร์

สื่อสารทางเทเลมาติคโดยการใส่รหัสหรือเครื่องปลายทาง

สื่อสารทางเทเล-วิดีโอ

สื่อสารทางโทรเลข

สื่อสารทางโทรศัพท์

สื่อสารทางโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์

สื่อสารทางโทรสาร

สื่อสารทางวิทยุ

สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ

สื่อสารโทรคมนาคมทางเคเบิ้ล

สื่อสารโทรคมนาคมทางดาวเทียม

สื่อสารโทรคมนาคมทางเทเล็กซ์

สื่อสารโทรคมนาคมทางโทรทัศน์

สื่อสารโทรคมนาคมทางโทรเลข

สื่อสารโทรคมนาคมทางโทรศัพท์

สื่อสารโทรคมนาคมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

สื่อสารโทรคมนาคมทางโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์

สื่อสารโทรคมนาคมทางวิทยุ

สื่อสารบนพาหนะเคลื่อนที่

สื่อสารระบบเฟรมรีเลย์

สื่อสารระบบออนไลน์

สื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้ข้อมูลลเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสารคลื่นวิทยุ

ให้เข้าถึงกระดานแถลงข่าวอิเล็กทรอนิกส์

ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

ให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อการสื่อสาร

ให้เข้าถึงเครือข่ายเว็บไซต์ที่กว้างขวาง

ให้เข้าถึงเครื่อข่ายสำหรับใช้ในการส่งสื่อหลายทาง

ให้เข้าถึงเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ท

ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ

ให้เข้าถึงฐานข้อมูลแบบออนไลน์

ให้เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้เข้าถึงสารบบสารสนเทศที่หาได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าเครื่องและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางไกล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ให้แก่สมาชิก

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางสายเคเบิ้ล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงรายการสดทางโทรทัศน์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวสาร

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงรายการวิทยุโดยทางคลื่นไมโครเวฟ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการส่งข้อมูล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

ให้คำปรึกษาและจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเครือข่ายการสื่อสาร

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม

ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางดาวเทียม

ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์วิทยุ

ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางเส้นใยนำแสง

ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์

ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางวิทยุ

ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์

ให้เช่าเครื่องโทรสาร

ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อความข่าวสาร

ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร

ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม

ให้เช่าเครื่องมือสื่อสาร

ให้เช่าซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม

ให้เช่าดาวเทียม

ให้เช่าตู้ไปรษณีย์

ให้เช่าตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ให้เช่าเวลาการใช้ข้อมูลออนไลน์ที่นำมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้เช่าเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ให้เช่าเวลาการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้ใช้บริการช่องรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร

ให้ใช้อินเตอร์เน็ต

ให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Social Network)

ให้ยืมอุปกรณ์โทรคมนาคม

ให้เวลาเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้สัญญาณเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม

ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

อินเตอร์เน็ต

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!