รายการบริการจำพวกที่ 39

 

รายการบริการจำพวกที่ 39
การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า ธุรกิจท่องเที่ยว

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

กระจายสินค้าและบรรจุภัณฑ์

กำจัดน้ำแข็ง

กู้ของจากใต้น้ำ

กู้ซากเรืออับปางและสินค้า

กู้ภัยเรือ

กู้รถยนต์

กู้เรือ

เก็บรวบรวมสินค้าใส่ถุงย่ามหรือกระสอบ

เก็บรักษาคอนเทนเนอร์

เก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

เก็บรักษาชั่วคราวทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลอื่น

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาสูบ

เก็บรักษาเรือ

เก็บรักษาสัมภาระเดินทาง

เก็บรักษาสินค้า

เก็บรักษาเอกสาร

เก็บรักษาเอกสารอิเล็คโทรนิกส์

เก็บและขนขยะ

เก็บและขนของเสีย

เก็บและขนย้ายขยะที่เป็นเศษวัสดุและสิ่งของ

เก็บและขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งของ

โกดังเก็บสินค้า

ขจัดน้ำแข็งสำหรับเครื่องบิน

ขนถ่ายผู้โดยสาร

ขนถ่ายและขนส่งสินค้า

ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร

ขนถ่ายสินค้า

ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ

ขนถ่ายสินค้าทางภาคพื้นดิน

ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ

ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์

ขนส่งกระเป๋าเดินทาง

ขนส่งแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว

ขนส่งของใช้ตามบ้านโดยทางยานพาหนะ

ขนส่งของมีค่าโดยมีการคุ้มกัน

ขนส่งข่าวสารหรือพัสดุภัณฑ์

ขนส่งคนโดยสาร

ขนส่งคนโดยสารทางเรือ

ขนส่งจดหมาย

ขนส่งด้วยรถไฟฟ้า

ขนส่งโดยยานเทียมสัตว์พาหนะ

ขนส่งโดยรถโดยสาร

ขนส่งโดยรถแท็กซี่

ขนส่งโดยรถบรรทุก

ขนส่งโดยรถพยาบาล

ขนส่งโดยรถราง

ขนส่งโดยรถหุ้มเกราะ

ขนส่งโดยเรือท้องแบน

ขนส่งโดยเรือลำเลียง

ขนส่งโดยเรือสำราญ

ขนส่งทองคำหรือเงินแท่ง

ขนส่งทางท่อ

ขนส่งทางทะเล

ขนส่งทางน้ำ

ขนส่งทางบก

ขนส่งทางแม่น้ำ

ขนส่งทางรถจักรยานยนต์

ขนส่งทางรถไฟ

ขนส่งทางรถยนต์

ขนส่งทางเรือ

ขนส่งทางอากาศ

ขนส่งนักเดินทาง

ขนส่งนักท่องเที่ยว

ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ขนส่งบริเวณท่าอากาศยาน

ขนส่งปิโตรเลียม

ขนส่งผู้โดยสาร

ขนส่งผู้โดยสารทางทะเล

ขนส่งผู้โดยสารทางบก

ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

ขนส่งพัสดุ

ขนส่งเพื่อการกู้ภัย

ขนส่งเฟอร์นิเจอร์

ขนส่งเภสัชภัณฑ์

ขนส่งยานพาหนะ

ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางทะเล

ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางบก

ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางอากาศ

ขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร

ขนส่งสารเคมี

ขนส่งสิ่งตีพิมพ์

ขนส่งสินค้าด่วนระหว่างสนามบินถึงสนามบิน

ขนส่งสินค้าโดยมีตู้แช่เย็น

ขนส่งสินค้าโดยอาศัยระบบดาวเทียมเพื่อค้นหาเส้นทาง

ขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ

ขนส่งหีบห่อ

ขนส่งอาหารเพื่อบริโภคบนเครื่องบิน

ขนส่งเอกสาร

คนขับรถท่องเที่ยว

คนส่งของ

คลังเก็บของ

คลังเก็บของเสีย

คลังน้ำมัน

คลังสินค้า

ควบคุมการขนส่งทางทะเล

ควบคุมดูแลทางขึ้นลงเครื่องบินและการจัดการผู้โดยสาร

ควบคุมประตูน้ำเพื่อการสัญจร

ควบคุมและจัดระเบียบในการขนส่งสินค้าทางเรือ

คำนวณค่าระวางขนส่ง

คำนวณค่าระวางขนส่งทางอากาศ

คำนวณค่าระวางคุ้มกันภัยการขนส่ง

คุ้มกันขนส่งของมีค่า

คุ้มกันทรัพย์สินที่ฝากไว้ในโกดัง

จองการขนส่ง

จองการเดินทาง

จองตั๋วเครื่องบินรถไฟและเรือ

จองที่นั่งเพื่อการเดินทาง

จองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว

จองยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า

จองระวางบรรทุก

จองห้องพักบนเรือเพื่อการเดินทาง

จัดการเกี่ยวกับการจราจร

จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

จัดการเกี่ยวกับพิธีการเข้าและออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยว

จัดการดูแลกระเป๋าเดินทางและสินค้า

จัดการเดินทาง

จัดการเดินทางท่องเที่ยว

จัดการท่องเที่ยว

จัดการท่องเที่ยวเดินป่า

จัดการท่องเที่ยวที่ไม่รวมถึงการจองห้องพักโรงแรม

จัดการภาคพื้นสนามบิน

จัดการยื่นขอวีซ่า

จัดการสัมภาระและสินค้า

จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ

จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว

จัดเก็บน้ำ

จัดเก็บปุ๋ยเคมี

จัดเก็บยานพาหนะ

จัดเก็บรักษาข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์

จัดเก็บลูกระเบิด

จัดเก็บวัสดุ

จัดเก็บสินค้า

จัดเตรียมการขนส่งของและสินค้า

จัดเตรียมการเดินทาง

จัดเตรียมการบรรจุหีบห่อของและสินค้า

จัดเตรียมโกดังเก็บของและสินค้า

จัดท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ

จัดนำเที่ยว

จัดโปรแกรมเที่ยวบินโบนัสให้แก่ผู้ที่เดินทางเป็นประจำ

จัดเรือนำเที่ยว

จัดส่งเชื้อเพลิง

จัดส่งบรรจุภัณฑ์

จัดส่งสินค้าทางอากาศ

จัดส่งเสบียงและกำลังทางทหาร

จัดส่งหนังสือ

จัดส่งหนังสือที่ออกตามกำหนดเวลา

จัดส่งหนังสือพิมพ์

จัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม

จัดหาโกดังสินค้า

จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

จัดหาคนรับส่งเอกสาร

จัดหาคลังสินค้า

จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินทาง

จัดหาเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเดินทาง

จัดหาที่จอดรถ

จัดหาที่เช่ายานพาหนะ

จัดหาน้ำ

จัดหาน้ำเพื่อลูกค้า

จัดหาโปรแกรมพิเศษในการเดินทางเพื่อผู้ที่เดินทางบ่อย

จัดหาพนักงานขับรถ

จัดหาพนักงานขับรถขนถ่ายสินค้า

จัดหาเพื่อนเดินทางแก่นักท่องเที่ยว

จัดหามัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว

จัดหารถพยาบาล

จัดหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

จัดหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

จัดหาสถานที่เช่ายานพาหนะ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน

จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ

จ่ายแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว

จ่ายความเย็น

จ่ายความร้อน

จ่ายน้ำ

จ่ายพลังงาน

จ่ายพัสดุภัณฑ์

จ่ายไฟฟ้า

จ่ายและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

จ่ายและจำหน่ายแก๊ส

จ่ายและจำหน่ายน้ำมัน

ฉุดลากยานพาหนะ

ช่วยหาแหล่งน้ำ

ช่วยเหลือผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง

เช่าเหมาเครื่องบิน

ดำเนินการจัดผู้สนับสนุนการท่องเที่ยว

ดูแลนักท่องเที่ยว

ดูแลผู้โดยสาร

ดูแลรักษาเสื้อผ้าที่อยู่ในโกดังสินค้า

ดูแลสินค้า

เดินทางเพื่อการสำรวจการนำเที่ยว

เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษบางอย่าง

ตรวจตราสินค้าเพื่อการขนส่ง

ตรวจสอบเครื่องบินก่อนขนส่ง

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง

ตรวจสอบผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน

ตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ตรวจสอบยวดยานก่อนการขนส่ง

ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อการเดินทาง

ตรวจสอบสินค้าก่อนการขนส่ง

ตรวจสอบสินค้าเพื่อการขนส่ง

ตรวจหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ

ตัวแทนการท่องเที่ยว

ตัวแทนขนส่งทางเรือ

ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก

ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางเรือ

ตัวแทนขนส่งสินค้า

ตัวแทนขอวีซ่า

ตัวแทนขอหนังสือเดินทาง

ตัวแทนค่าระวางขนส่ง

ตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวทางอากาศ

ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวไม่รวมถึงการจองห้องพักโรงแรม

ตัวแทนจัดการและดำเนินการขนส่งทางทะเล

ตัวแทนจัดการและดำเนินการเดินเรือ

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเดินทาง

ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

ตัวแทนธุรกิจขนส่งสินค้า

ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว

ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน

ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก

ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางรถไฟ

ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางเรือ

ตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร

ตัวแทนนายหน้าในการจัดระวางการขนส่ง

ตัวแทนนายหน้าระวางเรือ

ตัวแทนบริษัทเรือเข้าเรือออกจากต่างประเทศ

ตัวแทนระวางสินค้า

ตัวแทนสายการบิน

ติดต่อและจัดการเดินทาง

ติดตามคืนกระเป๋าให้แก่เจ้าของ

ตู้เก็บอาหารแช่แข็งที่ส่งไปทางทะเล

เติมเชื้อเพลิงเรือเครื่องบินและยานพาหนะทางบก

เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง

ท่องเที่ยวในวันหยุด

ท่องเที่ยวแบบเหมาค่าใช้จ่าย

ทัศนาจร

ท่าเรือเพื่อการทัศนาจร

ท่าอากาศยาน

ที่เก็บเรือ

ที่เก็บสัมภาระ

ที่เก็บสินค้า

ที่จอดรถ

นายหน้าขนส่งสินค้า

นายหน้าขนส่งสินค้าทางเรือ

นายหน้าคลังสินค้า

นายหน้าจัดการขนส่งทางอากาศ

นายหน้าระวางเรือ

นายหน้าระวางสินค้า

นายหน้ารับบรรทุกสินค้าทางเรือ

นำเที่ยวใต้น้ำ

นำร่อง

นำร่องทางน้ำและอากาศ

นำส่งผู้โดยสาร

นำส่งพัสดุภัณฑ์

นำส่งและเก็บสินค้า

แนะนำการเดินทาง

แนะนำการท่องเที่ยว

บรรจุภัณฑ์สินค้า

บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์

บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เคมี

บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาสูบ

บรรจุหีบห่อสินค้า

บรรทุกและขนถ่ายทางยานพาหนะวิ่งบนราง

บรรทุกและขนถ่ายทางยานยนต์

บรรทุกและขนถ่ายทางรถไฟ

บรรทุกและขนถ่ายทางเรือ

บรรทุกและขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์

บรรทุกและขนถ่ายผู้โดยสาร

บรรทุกและขนถ่ายสินค้า

บริการกระจายสินค้า

บริการการเดินเรือ

บริการข้อมูลเกี่ยวกับอากาศและตารางเวลาบิน

บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง

บริการขายตั๋วเครื่องบิน

บริการข่าวสารเกี่ยวกับเรือสำราญในธุรกิจท่องเที่ยว

บริการคนขับรถ

บริการฉุกเฉินสำหรับผู้เดินทาง

บริการด้านโลจีสติค

บริการทัศนาจร

บริการเที่ยวบินโดยสารพิเศษ

บริการแท็กซี่

บริการนำร่อง

บริการบรรจุภัณฑ์

บริการยกระดับตั๋ว

บริการรถฉุกเฉินของผู้ป่วย

บริการรถเช่า

บริการรถเช่าและคนขับรถ

บริการรถรับส่ง

บริการรถลีมูซีน

บริการเรือกู้ภัย

บริการสะพานเพื่อการขนส่งสินค้า

บริการสะสมระยะทางให้แก่ผู้เดินทาง

บริการสายการบิน

บริการสำนักงานท่องเที่ยว

ประทับตราไปรษณีย์

ประสานงานกับผู้ดูแลทางขึ้นเครื่องบิน

ประสานงานในการหาตำแหน่งเครื่องบิน

เป็นคนกลางดำเนินการขนส่งทางเรือ

เป็นคนกลางสำหรับการขนส่งสินค้า

เป็นเพื่อนเดินทาง

โปรแกรมโบนัสสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำ

ผู้นำการทัศนาจร

ผู้ร่วมเดินทาง

เพื่อนเที่ยว

แพร่กระจายและจัดส่งพลังงานไฟฟ้า

รถพยาบาลฉุกเฉิน

ระวางสินค้า

รับขนหรือขนย้ายสิ่งของ

รับจัดทัศนาจร

รับจัดนำเที่ยว

รับจ้างขนของ

รับจ้างขนส่งสินค้า

รับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า

รับฝากของ

รับฝากรถ

รับฝากเรือ

รับฝากสินค้า

รับฝากสินค้าในโกดังสินค้า

รับและส่งสินค้า

รับส่งพัสดุภัณฑ์

รับส่งพัสดุภัณฑ์และจดหมายทางไปรษณีย์

เรือตัดน้ำแข็ง

เรือรับจ้างขนของส่งพัสดุภัณฑ์

ลากจูงยานพาหนะ

ลากจูงยานพาหนะแก่ผู้ขับขี่รถยนต์

ลากจูงรถพ่วง

ลากจูงเรือ

ลำเลียงสินค้า

ลำเลียงสินค้าทางทะเล

ลำเลียงสินค้าทางน้ำ

ลำเลียงสินค้าทางบก

ลำเลียงสินค้าทางเรือ

วางแผนเกี่ยวกับการขนส่ง

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ส่งกลับและการขนส่งผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวกรณีมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ส่งต่อสินค้า

ส่งทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยยานพาหนะที่ใช้มอเตอร์

ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่งน้ำมันทางท่อลำเลียง

ส่งนิตยสารทางไปรษณีย์

ส่งไปรษณียภัณฑ์

ส่งผ่านกระแสไฟฟ้า

ส่งมอบก๊าซเชื้อเพลิง

ส่งมอบสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ส่งยารักษาโรคถึงบ้าน

ส่งหนังสือพิมพ์

ส่งอะไหล่

สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า

สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าย่อย

สถานีเติมเชื้อเพลิงยานพาหนะ

สโมสรท่องเที่ยว

สรรหาและกำกับดูแลบุคคลที่ 3 ในการส่งกำลังบำรุง

สำนักงานการท่องเที่ยว

สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทาง

สำรองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว

ห่อสินค้าด้วยพลาสติกฟิล์มบางใสเพื่อการขนส่ง

ห่อหรือม้วนสินค้าเพื่อการขนส่ง

ให้การดูแลแก่ผู้โดยสารหรือนักเดินทาง

ให้การดูแลเป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร

ให้การบริการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารตารางเวลาและวิธีการขนส่ง

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมัน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเดินทาง

ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และนักท่องเที่ยว

ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน

ให้คำแนะนำทางโลจิสติกเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าลงลัง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทัวร์นำเที่ยว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งและกระจายก๊าซ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพนักงานขับรถ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์

ให้เช่าเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กในรถ

ให้เช่าโกดังสินค้า

ให้เช่าคลังสินค้า

ให้เช่าคอนเทนเน่อร์

ให้เช่าเครื่องบิน

ให้เช่าเครื่องบินเฮลิปคอปเตอร์

ให้เช่าเครื่องประดาน้ำ

ให้เช่าเครื่องยนต์ยานพาหนะ

ให้เช่าชุดประดาน้ำ

ให้เช่าโซ่พันล้อลุยหิมะ

ให้เช่าตู้แช่แข็ง

ให้เช่าตู้ล็อคเกอร์สำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง

ให้เช่าที่จอดยานพาหนะ

ให้เช่าที่จอดรถ

ให้เช่าที่บรรทุกของบนหลังคายานพาหนะ

ให้เช่าที่วางสินค้า

ให้เช่าพาหนะ

ให้เช่าพื้นถนนชนิดเคลื่อนย้ายได้

ให้เช่าภาชนะบรรจุสินค้า

ให้เช่าภาชนะสำหรับเก็บเศษวัสดุหรือขยะ

ให้เช่าม้า

ให้เช่ายานเทียมสัตว์พาหนะ

ให้เช่ายานพาหนะในการขนส่ง

ให้เช่ายานยนต์

ให้เช่ารถ

ให้เช่ารถโดยสาร

ให้เช่ารถตู้

ให้เช่ารถบรรทุก

ให้เช่ารถไฟ

ให้เช่าเรือ

ให้เช่าโรงจอดรถ

ให้เช่าโรงจอดอากาศยาน

ให้เช่าและเช่าซื้อยวดยาน

ให้เช่าและลิสซิ่งยานยนต์

ให้เช่าและให้เช่าซื้อยานพาหนะ

ให้เช่าและให้เช่าซื้อรถยนต์

ให้เช่าห้องเย็น

ให้เช่าเหมาเครื่องบิน

ให้เช่าเหมารถบรรทุก

ให้เช่าเหมารถราง

ให้เช่าเหมาเรือ

ให้เช่าอากาศยาน

ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

ให้บริการทางภาคพื้นดินของเครื่องบิน

ให้บริการบรรทุกระวางสินค้า

ให้บริการผู้โดยสารก่อนและหลังบิน

ให้บริการมัคคุเทศก์

ออกตั๋วเดินทางทางอิเล็คทรอนิกส์

อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!