รายการบริการจำพวกที่ 42

 

รายการบริการจำพวกที่ 42
การบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การสุขอนามัยและการเสริมสวย การบริการรักษาสัตว์ การบริการทางเกษตรกรรม การบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

การคำนวณ

การแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอล

กู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์

แก้ไขและบำรุงรักษาข้อมูลดิจิตอลในอินเตอร์เน็ต

ข้ามและแปลงแฟ้มข้อมูล

เข้าถึงจุดเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เขียนแบบก่อสร้าง

เขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนแบบด้านวิศวกรรม

เขียนแบบแปลน

เขียนแบบและออกแบบทางวิศวกรรม

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค้นคว้าและพัฒนาทางวิศวกรรม

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผิวหนัง

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอาหาร

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ค้นคว้าวิจัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

ค้นคว้าวิจัยด้านนิเวศน์วิทยา

ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

ค้นคว้าวิจัยด้านอุตสาหกรรม

ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์

ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์

ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการรักษาภาวะการมีบุตรยาก

ค้นหาทางธรณีวิทยา

ค้นหาและการค้นคืนข้อมูล

ค้นหาและเรียกคืนข้อมูลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ควบคุมการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ควบคุมคุณภาพ(ระบุ)

ควบคุมโครงการก่อสร้าง

ควบคุมโครงการคอมพิวเตอร์

ควบคุมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อม

คอมพิวเตอร์ในลักษณะออนไลน์ให้เข้าถึงสิ่งพิมพ์เผยแพร่

คัดเลือกระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานวิศวกรรม

งานวิศวกรรมก่อสร้าง

งานวิศวกรรมด้านการแยกสารประกอบ

งานวิศวกรรมโรงสำหรับขบวนการกรรมวิธีจัดการกับขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

งานศิลปะ

งานศิลปะหัตถกรรม

งานสถาปัตยกรรม

งานออกแบบด้านวิศวกรรม

งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

จัดการโครงการก่อสร้าง

จัดการออกแบบโครงการ

จัดเตรียมเกี่ยวกับแบบทางเทคนิค

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดวิจัยทางวิทยาศาสตร์

จัดทำชุดคำสั่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

จัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

จัดทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จัดทำโปรแกรมให้กับบุคคลอื่น

จัดทำแผนที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

จัดทำเว็ปไซต์

จัดระบบคอมพิวเตอร์

จัดหาเครื่องจักรทดลองเคลื่อนที่สำหรับการทดสอบ

จัดหารูปแบบลักษณะและสีของสินค้า

ช่วยเหลือและปรึกษาด้านวิชาชีพและวิชาการ

ชั่ง ตวง วัด วัสดุและผลิตภัณฑ์

ชั่งตวงวัดและหาค่ามาตรฐาน

ชั่งตวงวัดและออกใบรับรองคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์

ชั่งน้ำหนักและวัดปริมาณสินค้า

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในสื่อโฆษณา

ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต

ด้านเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรม

ด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ด้านเทคนิคเพื่อการสร้างสรรออกแบบและคงไว้ซึ่งเว็บไซท์ให้กับผู้อื่น

ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้อื่น

ด้านห้องปฏิบัติการ

ด้านอาชีวบำบัด

ดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตรวจควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับในด้านถ่ายรูป

ตรวจงานและตรวจสอบเกี่ยวกับโรงงาน

ตรวจจับการแพร่กระจายของมลภาวะ

ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติ

ตรวจเช็คความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตรวจวัดมาตรฐานของเครื่องชั่งตวงวัด

ตรวจวิเคราะห์แก๊สเสียที่ปล่อยออกมา

ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม

ตรวจวิเคราะห์วัสดุและผลิตภัณฑ์

ตรวจวิเคราะห์สาร

ตรวจสอบควบคุมด้านเทคนิค เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือชั่งตวงวัด

ตรวจสอบความแท้จริงในงานศิลปะ

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

ตรวจสอบทางพันธุกรรมและการพิสูจน์

ตรวจสอบน้ำมัน

ตรวจสอบบ่อน้ำมัน

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบโรงงานปิโตรเลียม

ตรวจสอบวัสดุ

ทดสอบการขุดเจาะอุโมงค์

ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรให้แก่ผู้อื่น

ทดสอบเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์

ทดสอบชิ้นส่วนอะหลั่ยให้แก่ผู้อื่น

ทดสอบด้วยเทคนิคชั้นสูงในด้านการประมวลผลข้อมูล

ทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ทดสอบบ่อน้ำมัน

ทดสอบผลิตภัณฑ์

ทดสอบพืช

ทดสอบยา

ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทำให้ห้องปลอดเชื้อใช้งานได้และเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม

ธนาคารข้อมูล

ธนาคารดีเอ็นเอ

ธนาคารสเต็มเซลล์

นักเคมี

นักฟิสิกส์

นักออกแบบและนักตกแต่ง

แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบภาพเขียน

บริการตรวจสอบเพื่อการรับรอง(ระบุ)

บริการห้องปฏิบัติการทดลอง

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง

บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเมินค่าด้านเทคนิคโดยผู้ชำนาญการ

ประเมินค่าผลงานของนักวิชาชีพ

ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเมินคุณภาพผ้าขนสัตว์

ประเมินคุณภาพไม้ยืนต้น

ประเมินคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางคลีนิค

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัย

ผลิตซอฟต์แวร์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ(ระบุ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พัฒนาการออกแบบวิศวระบบโทรคมนาคมเครือข่าย

พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์

พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน

พัฒนาดัดแปลงและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

พัฒนาด้านวิศวกรรม

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

พัฒนาโรงงานโลหะ

พัฒนาและออกแบบโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

พัฒนาโลหะ

พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาออกแบบวิศวเครือข่ายการสื่อสาร

พัฒนาออกแบบวิศวระบบโทรคมนาคม

พิสูจน์ลายมือ

แม่ข่ายเว็บไซต์

รวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รักษาสิ่งแวดล้อม

รังวัดที่ดิน

รับจ้างวางระบบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

รับจ้างให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รับตรวจคุณภาพสินค้าต่าง ๆ

รับปรึกษาการวางระบบคอมพิวเตอร์

รับปรึกษาในวิชาชีพ (มิใช่ทางการค้า)

รับรองงานวิจิตรศิลป์

รับวางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รับออกแบบระบบจานดาวเทียม

รับออกแบบและทางวิศวกรรมในเครือข่ายด้านโทรคมนาคม

รับออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

รับออกแบบอุปกรณ์และระบบ บำบัดน้ำเสีย

รับออกแบบอุปกรณ์และระบบดับเพลิง

ร่างแบบโครงสร้างวาดแบบทางวิศวกรรม

ร่างแบบพิมพ์เขียว

วางแผนเกี่ยวกับโรงงาน

วางแผนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์

วางแผนโครงการก่อสร้าง

วางแผนงานการปรับอากาศ

วางแผนงานเกี่ยวกับโรงพยาบาล

วางแผนงานด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม

วางแผนงานทางวิศวกรรม

วางแผนและออกแบบสนามกอล์ฟ

วางรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

วิเคราะห์การสำรวจแหล่งน้ำมัน

วิเคราะห์การออกแบบในด้านเชิงกล

วิเคราะห์เกี่ยวกับการสำรวจ

วิเคราะห์ของเสียหรือของทิ้งในห้องทดลอง

วิเคราะห์ความเสี่ยงของมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วิเคราะห์ดิน

วิเคราะห์ทางเคมี

วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค

วิเคราะห์เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำมัน

วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

วิจัยข้อมูลเทคนิคอุตสาหกรรม

วิจัยค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์

วิจัยค้นคว้าด้านอุตสาหกรรม

วิจัยเครื่องสำอาง

วิจัยโครงการงานทางวิศวกรรม (ไม่ใช่สำหรับสิ่งก่อสร้าง)ในเรื่องเกี่ยวกับน้ำและการถนอมรักษาน้ำ

วิจัยโครงการทางเทคนิค

วิจัยด้านกายภาพ

วิจัยด้านเครื่องจักรกล

วิจัยด้านเทคนิค

วิจัยด้านวิศวกรรม

วิจัยทางการแพทย์

วิจัยทางเทคโนโลยี

วิจัยทางธรณีวิทยา

วิจัยทางธรณีวิทยาด้านน้ำมัน

วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิจัยสิ่งทอ วัสดุ และสีย้อมที่ใช้ในการทำผ้า

วิศวกรที่ปรึกษาด้านบำบัดน้ำเสีย

ศึกษาการแก้ไขข้อมูลทางเทคนิคของโครงการ

ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านพลังงาน

ศึกษาโครงการเกี่ยวกับโรงงานโลหะ

ศึกษาโครงการทางเทคนิค

ศึกษาด้านเทคนิคของโครงการ

ศึกษาวิจัยข้อคิดเห็นของผู้บริโภค

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับถนน

ศูนย์ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์

ศูนย์ออกแบบปรับตกแต่งบ้าน

ศูนย์ออกแบบปรับปรุงและตกแต่งบ้าน

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรม

สร้างโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

สำรวจการเกิดแผ่นดินไหว

สำรวจเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

สำรวจเกี่ยวกับพลังงาน

สำรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

สำรวจด้านทางธรณีวิทยา

สำรวจด้านนิเวศน์วิทยา

สำรวจทางเทคนิค

สำรวจทางธรณีวิทยา

สำรวจน้ำมัน

สำรวจและวิเคราะห์สำหรับการค้นหาบ่อน้ำมัน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านอุตสาหกรรม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศ

ให้ข้อมูลด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการคอมพิวเตอร์

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ให้คำแนะนำด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ให้คำแนะนำปรึกษางานสถาปัตยกรรม

ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาวิชาการอัญมณี

ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาการจัดการและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้ง และดำเนินการของดาตาเบส

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและดำเนินการของระบบประมวลผลข้อมูล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลระบบดาวเทียม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเครือข่าย

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคระบบวงจรรวม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาโครงการทำเหมืองแร่

ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของเตาหลอม

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการแยกสารประกอบไซลีน

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาชีพเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเบ็ดเสร็จของคอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม

ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรม

ให้คำปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและร่างแบบก่อสร้าง

ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ

ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพและวางแผนโดยไม่เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ

ให้คำปรึกษาที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาวะทางเคมีและสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งน้ำมันและสำรวจทางธรณีวิทยา

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ให้คำปรึกษาในเรื่องการเปลี่ยนอาชีพ

ให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ให้คำปรึกษาในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้คำปรึกษาในเรื่องไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้เช่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้เช่าเครื่องทดสอบ

ให้เช่าเครื่องมือเขียนแบบ

ให้เช่าเครื่องมือประมวลผลข้อมูล

ให้เช่าช่วงเวลาในการถึงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ให้เช่าซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์

ให้เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ให้เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ให้เช่าซื้อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้เช่าโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องประมวลผลข้อมูล

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องวัดระยะทาง ปริมาณ

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องวิเคราะห์ข้อมูล

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

ให้เช่าหรือเช่าซื้อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้ใช้เครื่องจำลองของระบบทัศนวิสัยระบบอวกาศ

ให้ใช้เครื่องจำลองทางการทหาร

ให้ใช้เครื่องฝึกการจัดขบวนระดับสูง

ให้ใช้เครื่องฝึกการสู้รบ

ให้ใช้เครื่องฝึกยิงตรง

ให้ใช้เครื่องฝึกระบบการจดจำเป้าหมาย

ให้ใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลและแสดงผลข้อมูล

ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานโดยอัตโนมัติ

อนุญาตให้ใช้ชื่อในกิจการ

อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์

ออกแบบ วางระบบสระน้ำและน้ำพุ

ออกแบบกราฟฟิคอาร์ท

ออกแบบกลไกฉนวนกึ่งตัวนำ

ออกแบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา

ออกแบบงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

ออกแบบด้านวิศวกรรม

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งสถานที่

ออกแบบติดตั้งการกำจัดของเสีย

ออกแบบติดตั้งการระบายอากาศ

ออกแบบติดตั้งการหาส่วนตรงและความลึก

ออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ออกแบบติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน

ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ออกแบบแผงวงจรรวม

ออกแบบภาชนะบรรจุอาหาร

ออกแบบยวดยาน และเครื่องยนต์

ออกแบบระบบการก่อสร้าง

ออกแบบระบบการเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำ

ออกแบบระบบการขนส่งแบบครบวงจร

ออกแบบระบบกำจัดขยะหรือของเสีย

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ออกแบบระบบทางโทรคมนาคม

ออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ออกแบบระบบสูบน้ำ

ออกแบบวิศวะด้านการสื่อสาร

ออกแบบวิศวะประมวลผลข้อมูล

ออกแบบวิศวะระบบโทรคมนาคม

ออกแบบสนามกอล์ฟ

ออกแบบสร้างบ้านและตกแต่งภายใน

ออกแบบสิ่งพิมพ์

ออกแบบเสื้อผ้า

ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ออกแบบหน้าร้าน

ออกแบบหีบห่อ

ออกแบบโฮมเพจสำหรับอินเตอร์เน็ต

ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่สมาชิก

ออกใบอนุญาตทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ออกใบอนุญาตทำฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ออกใบอนุญาตสำหรับเทคโนโลยีการผลิต

ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับการทดสอบสินค้าวัสดุและระบบให้แก่ธุรกิจอื่น

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!