รายการบริการจำพวกที่ 45

รายการบริการจำพวกที่ 45
การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล

Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ  สอบถามเพิ่มเติม Line : @tmthailand  หรือ  

การทำสัญญา

การสร้างสรรตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า

การโอนกรรมสิทธิ์

เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

แก้ไขข้อโต้แย้ง

ขอรับใบอนุญาต

ค้นหาความรู้ทางกฎหมาย

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนสิทธิบัตร

จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

จัดการดูแลรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

จัดการรับรองเอกสารทางด้านกฎหมาย

จัดการสัญญาอนุญาติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

จัดทำนิติกรรมสัญญา

จัดทำสัญญาจัดส่งก๊าซ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม

ช่วยเหลือทางกฎหมาย

ตรวจคนเข้าเมือง

ตัวแทนการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวแทนไกล่เกลี่ยสำหรับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์

ตัวแทนเครื่องหมายการค้า

ตัวแทนในการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ตัวแทนอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ฟ้องร้องดำเนินคดี

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำนักงานกฎหมาย

สำรวจสิทธิบัตร

ให้การปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี

ให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

ให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ให้สัมปทานอนุญาต การจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ให้สัญญาอนุญาตในการผลิตกระดาษ

ออกใบอนุญาตในการใช้สิทธิ์ด้านสิทธิบัตร

ค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย

วิจัยกฎหมาย

งานเลี้ยงดูเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

เก็บรักษากุญแจเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์

ขอวีซ่า

เขียนจดหมายสมัครงาน

ค้นหาของหาย

ควบคุมระบบการเตือนภัย

ควบคุมระบบความปลอดภัย

คุ้มครองความปลอดภัยของทรัพย์สิน

คุ้มภัยชั่วคราวซึ่งทรัพย์สินส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น

งานคนรับใช้

งานคุ้มกันส่วนตัว

งานนักสืบ

งานเฝ้าประตู

งานแม่บ้าน

จัดการความสัมพันธ์กับรัฐบาล

จัดการแต่งงาน

จัดการหาพี่เลี้ยงตามบ้าน

จัดผู้ดูแลบ้าน

จัดรายการเกี่ยวกับการบริจาคของขวัญเพื่อการกุศล

จัดหาคนเฝ้าประตูโรงแรม

จัดหาเครื่องแต่งกาย

จัดหาพนักงานเพื่อป้องกันการลักขโมย

ฌาปนกิจและจัดพิธีกรรมทางศาสนา

ด้านสวัสดิภาพพนักงาน

ดูแลงานบ้าน

ตรวจตราเฝ้ายามในเวลากลางคืน

ตัวแทนจัดพิธีสมรส

ตัวแทนจัดหายามในเวลากลางคืน

ตัวแทนนักสืบ

นักสืบส่วนตัว

บรรเทาสาธารณภัย

บริการด้านสาธารณกุศล

ประเมินความปลอดภัยในการเสี่ยง

ประเมินค่าความปลอดภัย

พยากรณ์ดวงชะตา

ยามกลางคืน

ยามรักษาความปลอดภัย

ระบบควบคุมสัญญาณรถไฟ

รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล ทรัพย์สิน

รับไขหรือเปิดกุญแจ

สำนักงานจัดพิธีสมรส

ให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับแฟชั่น

ให้ข้อมูลและแนะนำด้านแฟชั่น

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย

ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแฟชั่น

ให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัว

ให้เช่าเครื่องแต่งกาย

ให้เช่าชุดวิวาห์

ให้เช่าแบบฟอร์ม

ให้เช่าเสื้อผ้า

ให้บริการดูแลบ้านเรือนและสำนักงาน

ตรวจสอบโรงงานวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย

สืบหาของหาย

 

 

Update : 25 ก.ย. 56

error: Content is protected !!