กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ “ลาซาด้า” จัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์

sale-TradeMark.png

ร้านค้าที่นำสินค้าปลอมที่ละเมิด เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ มาจำหน่ายบน Lazada หรือบน Platfrom อื่นๆ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำงานเชิญรุกเชิญผู้บริหารเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า
ออนไลน์มาหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของอีคอมเมิร์ซและผู้บริโภคหันมานิยมซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือของใช้
ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการร้องเรียนจากผู้ซื้อสินค้าว่า
ของที่ซื้อไปนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่ามีการขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า
ทำให้ได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายได้รับผลกระทบด้วย
ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญผู้บริหารของลาซาด้า กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า
ออนไลน์รายใหญ่ มาหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับ
การยืนยันว่า ลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ปัจจุบัน ผู้ซื้อสินค้าที่ต้องการร้องเรียน
เรื่องการจำหน่ายสินค้าปลอมสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันลาซาด้าได้ นอกจากนี้
ลาซาด้าได้นำระบบของอาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) มาใช้ โดยเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์สามารถลงทะเบียนในระบบ IP Protection Portal (IPP)
เพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์
ลาซาด้าได้

นายทศพลฯ กล่าวต่อว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประสานงานป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลาซาด้า เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายทศพลฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินการร่วมกับลาซาด้าในครั้งนี้จะถือเป็นอีกหนึ่งมิติของ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนเจ้าของเว็บไซต์จำหน่ายสินค้า และเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ทั้งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่นับวัน
ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยจุดประกายให้เว็บไซต์อื่นๆ หันมาให้ความสนใจ
กับการแก้ไขปัญหาการละเมิดออนไลน์อย่างจริงจังต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
พาณิชย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นกลจักรส าคัญ
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศในปัจจุบัน

error: Content is protected !!