การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกับบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

sale-TradeMark.png

การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกับบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

ถ้าผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนรายหลังได้มีการใช้ โฆษณา และจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมานานแล้วแต่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้

1) จะยื่นขอจดทะเบียนตาม มาตรา 27 ได้หรือไม่
2) หากยื่นจดทะเบียนได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างคนต่างใช้มาด้วยกันโดยความสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนก็อาจรับจดทะเบียนสำหรับผู้ขอจดทะเบียนรายหลังได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะรับจดทะเบียนได้ เช่น หลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้า การจำหน่ายสินค้า การกระจายสินค้าไปตามสถานที่ต่าง ๆ หรือการโฆษณา ซึ่งต้องดูจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!