การออกแบบเครื่องหมายการค้า

sale-TradeMark.png

การออกแบบเครื่องหมายการค้าที่ดี ควรมีคุณสมบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. มีชื่อที่สั้น อ่านออกเสียงได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในขนาดเล็กประมาณ
½ นิ้วและขนาดใหญ่ ทั้งในสีขาวดำและสี
2. ง่ายต่อการจดจำ
3. มีลักษณะเฉพาะตัว
4. เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนอันทรงคุณค่าต่อเจ้าของเครื่องหมาย
5. มีความแตกต่างจากเครื่องหมายผู้อื่น
6. มีความเชื่อมโยงถึงผลิตภัณฑ์
7. มีบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ หรือเจ้าของเครื่องหมายที่ชัดเจน
8. ไม่ขัดต่อกฎหมาย และสามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ (จิระ เสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2547 : 75)

เครื่องหมายการค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ โดยมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว มีชื่อที่สั้น จดจำได้ง่าย มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเครื่องหมายของผู้อื่น และสามารถสื่อถึงภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

อ้างอิง : (สุมิตรา ศรีวิบูลย์, 2547 : 74-80 และ Graham, 2002 : 236-237)
เทคนิคการตราสินค้า ออกแบบตราสินค้า และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หน้า 16 จาก 20
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 โดย ศิริพรณ์ ปีเตอร์

error: Content is protected !!