ความหมายของเครื่องหมายการค้า

sale-TradeMark.png

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกผลิตภัณฑ์ของผู้
ประกอบกิจการค้ารายหนึ่งจากผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการค้าอีกรายหนึ่ง
โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่สิ่งใด ๆ ซึ่งผู้ประกอบการค้าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าด้วยเหตุนี้
ลูกค้าจึงต้องการสิ่งที่ใช้ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้น
เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์นั้นจึงมีบทบาทในการอำนวยประโยชน์ให้
ลูกค้าสามารถใช้แยกแยะผลิตภัณฑ์ของเหล่าผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ ได้

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

1-horz

เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

33

ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า    เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้

1. มีประโยชน์ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. มีประโยชน์ต่อประชาชาชนผู้บริโภค
3. มีประโยชน์ต่อประชาชาชนภาครัฐ

เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถบ่งบอกให้ ผู้
ซื้อสินค้ารู้ว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น
เครื่องหมายการค้าช่วยเป็นสื่อในการโฆษณา และจำหน่ายสินค้าบางกรณีเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ค่าตอบแทน (Royalty) หรือบางครั้งก็ขายสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยทำเป็นสัญญา
โอนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อประชาชน

ประชาชนผู้ซื้อสินค้าสามารถเรียกขานสินค้าและเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการได้ โดยการสังเกตเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น ผู้ซื้อสินค้าอาศัยเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อได้ว่าสินค้าชนิดเดียวกัน ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมีคุณภาพเหมือนกัน

เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อภาครัฐ
เครื่องหมายการค้าทำให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้รัฐมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมรัฐสามารถดูแลและควบคุมการค้าขาย สามารถคุ้มครองสิทธิ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถซื้อสินค้าทึ่เป็นของแท้มี
คุณภาพ เครื่องหมายการค้าช่วยให้รัฐสามารถดูแล และกำกับการแข่งขันทางการค้าให้
ดำเนินไปอย่างเสรี และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

error: Content is protected !!