อยาก “จดลิขสิทธิ์โลโก้” จะออกแบบยังไงถึงผ่านฉลุย

sale-TradeMark.png

 

เดี๋ยวนี้การจะเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งแรกที่ควรคิดถึงก่อนเลยก็คือการขอจดลิขสิทธิ์โลโก้ หรือ ขอจดแบรนด์ หรือ ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั่นเอง เพราะการได้รับการความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า จะทำให้ผู้อื่นไม่สามารถนำโลโก้ของเราไปลอกเลียนใช้ประโยชน์เชิงการค้าได้ โดยเฉพาะในวันที่โลโก้เริ่ม ฮอต ฮิต ติดลมบนขึ้นมา สำหรับท่านที่กำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบโลโก้และต้องการให้ผ่านฉลุยเรามีวิธีออกแบบที่ถูกต้อง พร้อมทั้งขั้นตอนเบื้องต้นในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาฝาก รับรองว่าคุณทำได้แน่นอน

ลักษณะของโลโก้ที่จดลิขสิทธิ์รับจดลิขสิทธิ์ได้

โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่จะจดทะเบียนได้ ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 3 ประการ คือ

1.มีลักษณะเป็นคำบ่งเฉพาะ ไม่มีความหมายใดๆ

โลโก้หรือเครื่องหมายการค้านั้น ต้องเป็นเครื่องหมายที่ถูกทำให้มีลักษณะพิเศษ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ต้องไม่สื่อความหมายโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการนี้ แตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เช่น เป็นคำประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยไม่มีความหมายตามพจนานุกรม ลายมือชื่อ หรือภาพเจ้าของโลโก้ เช่น Kodak ,Google, Exxon , Toshiba หรือIkea เป็นต้น

2.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

โลโก้หรือเครื่องหมายการค้านั้น ต้องไม่มีหรือไม่ประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น ไม่เป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงส่วนพระองค์ ธงประจำชาติ เครื่องหมายของหน่วยงานระหว่างประเทศ เป็นต้น

3.ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น

โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพราะจะทำให้ผู้บริโภคสับสน หลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าบริการได้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ก่อนการยื่นขอจดลิขสิทธิ์โลโก้ หรือขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรเข้าไปตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจค้นดูว่ามีโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าซ้ำหรือคล้ายๆกับบุคคลอื่นหรือไม่ เพราะหากมีโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนได้ ซึ่งสำหรับการขอตรวจค้นข้อมูลดังกล่าว หากตรวจค้นทางอินเตอร์เน็ต จะฟรีค่าธรรมเนียม หากไปที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะมีค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ 200 บาท และค่าธรรมเนียมรายการสินค้าจดทะเบียน รายการละ 1,000 บาท กรณีรายการสินค้ามี 6 รายการขึ้นไป ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 9,000 บาท

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

1. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ( แบบ ก.01) จำนวน 1 ชุด

2.รูปเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับรูปที่ติดในคำขอจดทะเบียน 1 รูป

3.บัตรประจำตัวเจ้าของ กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ หากเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับนายทะเบียนรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4.สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) อาจใช้แบบพิมพ์ ก. 18 และถ้าต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองความถูกต้อง

การจดลิขสิทธิ์โลโก้หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะผ่านฉลุยเริ่มตั้งแต่การออกแบบที่ถูกต้อง โลโก้ไม่ซ้ำใครและยื่นถูกต้องตามหลักวิธีการ เพียงเท่านี้คุณจะสบายใจเพราะไม่มีใครนำลิขสิทธิ์โลโก้ของคุณไปเลียนแบบใช้งานได้อีกแล้ว


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

error: Content is protected !!