22/04/2018

จดลิขสิทธิ์

ผลงานลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องนำมา จดลิขสิทธิ์ แต่จะได้รับประโยชน์หากแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อดีของการ จดลิขสิทธิ์ เพื่อป้องป้องผลงาน

* กรณีถูกขโมยภาพไปใช้ในงานอื่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าอาจไม่สามารถเอาผิดได้ ต้องใช้กฎหมายลิขสิทธิ์และต้องมีเอกสารการจดลิขสิทธิ์ประกอบในการแจ้งความ

** จดลิขสิทธิ์ แล้วหลังจากยื่นแจ้งจะได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภายใน 30-60 วัน ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองเร็วกว่าจดเครื่องหมายการค้า

*** และงานลิขสิทธิ์ เมื่อ จดลิขสิทธิ์ ไว้ที่ประเทศไทยแล้วจะคุ้มครองไปยังประเทศอื่นที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกันโดยอัตโนมัติ มากกว่า 166 ประเทศทั่วโลก

*** งานลิขสิทธิ์ คุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อเสียชีวิตคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี

Cr.ภาพจาก ผู้จัดการ

 

ต้องการจดลิขสิทธิ์ ติดต่อเรา ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

เราให้บริการ จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

สร้างแบรนด์ ต้องทำอย่างไร

ผลเสียของการไม่สนใจจด “เครื่องหมายการค้า”

 

ประโยชน์เพิ่มเติมหากแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

1. เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินและการทำธุรกรรมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
2. เป็นฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสืบหาเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.เป็นหลักฐานเบื้องต้นแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีซึ่งต้องมีการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงต่อไป

งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยประเภทงานต่างๆ ดังนี้

  1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
  2. งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
  3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
  4. งานดนตรีกรรม เช่น คำร้อง ทำนอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
  5. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสที่บันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก เป็นต้น
  6. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
  7. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ที่บันทึกข้อมูลเสียงทั้งนี้ ไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
  8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวิทยุ หรือการแพร่เสียงหรือภาพทางสถานีโทรทัศน์
  9. งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้

1.ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

2.ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร

3.รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

4.ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น

5.คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานทางราชการ

6.คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามข้อ  2-5  ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การแจ้งข้อมูลจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นการจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าตนเองเป็นเจ้าของในงานลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และ หนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ ก็มิได้รับรองผลงานว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ แต่อย่างใด  หากมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสิทธิ์จำเป็นต้องอาศัยการวินิจฉัยชี้ขาดจากศาล ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป

 

 

จดลิขสิทธิ์

error: Content is protected !!