ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก 98 ประเทศ

sale-TradeMark.png

ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาดริด ยื่นจดเครื่องหมายการค้าในไทย คุ้มครองทั่วโลก  98 ประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ นำโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) พร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายทศพล ทังสุบุตร) และเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) ได้ยื่นภาคยานุวัติสารพิธีสารมาดริดต่อ นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริดในลำดับที่ 99  และจะมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดของไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ  ผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับการคุ้มครองในประเทศสมาชิกอื่นๆ  98 ประเทศ ครอบคลุม 114 ดินแดน ได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน และสามารถเลือกยื่นคำขอเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาสเปน และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ในคราวเดียว ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขณะเดียวกันระบบมาดริดจะช่วยให้มีการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยให้เติบโตขึ้น

ในวันเดียวกันนี้ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาข้อมูลรายการสินค้าและบริการของระบบมาดริด (Memorandum of Understanding on the Development of the Thai Version of the Madrid System Goods and Services Database (MGS) ร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่ WIPO โดย WIPO จะให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายการสินค้าและบริการของระบบ MGS เป็นภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ใช้โอกาสนี้ ขอบคุณองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ให้ความช่วยเหลือกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเตรียมการเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดมาโดยตลอด และจะสานต่อความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับ WIPO ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อดีหรือประโยชน์ของการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดของไทยมีหลายประการ ดังนี้
1. ความสะดวกในการจัดเตรียมคำขอยื่นจดเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศ

1.1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมคำขอโดยผู้ประกอบการจัดเตรียมคำขอเพียง 1 คำขอสำหรับทุกประเทศที่ต้องการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางปกติ การจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจะต้องดำเนินการจัดเตรียมคำขอเป็นรายประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มที่แต่ละประเทศได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อยุ่งยากและเสียเวลาในการศึกษาแบบฟอร์มซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่วนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดนั้น ผู้ประกอบการเพียงศึกษาทำความเข้าใจในแบบฟอร์มคำขอจดผ่านระบบมาดริดขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่เรียกว่า MM2 ก็สามารถขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้เกือบทั่วโลก (ปัจจุบันพิธีสารมาดริดมีสมาชิก 93 ประเทศ และ 1 องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกา จึงทำให้ระบบนี้ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ)

1.2. การจัดเตรียมคำขอภายใต้ระบบมาดริดจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจะสามารถลดภาระยุ่งยากในการจัดเตรียมคำขอเป็นภาษาท้องถิ่น แม้ว่าประเทศ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครองจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการก็ตาม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง

1.3. ในบางประเทศ การยื่นคำขอจดทะเบียนโดยตรงในประเทศนั้นๆ จะต้องมีการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับริคหรือสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งทำให้มีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ระบบมาดริดจะไม่มีขั้นตอนดังกล่าว ทำให้ลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบการได้มาก

1.4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจะคิดเป็นเงินสกุลเดียวสำหรับการขอรับความคุ้มครองไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม คือ เงินสกุลสวิสฟรังค์ ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเงินแต่ละสกุล และทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมที่แต่ละประเทศเรียกเก็บได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องแม่นยำ (โดยสามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณจากเว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายและจัดทำลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรม)

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียน

2.1. การยื่นคำขอผ่านระบบมาดริดนี้ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและค่าธรรมเนียมที่แต่ละประเทศปลายทางเรียกเก็บเท่านั้น และหากผู้ประกอบการได้จ้างสำนักงานทนายความในประเทศไทยให้จัดเตรียมคำขอให้ ก็จะมีค่าบริการของสำนักงานทนายความในส่วนนี้เพิ่มอีกเท่านั้น แต่ไม่ต้องเสียค่าบริการของสำนักงานทนายความในประเทศปลายทาง เนื่องจากการยื่นคำขอผ่านระบบมาดริดนี้ ไม่จำเป็นต้องให้สำนักงานทนายความหรือตัวแทนในประเทศปลายทางยื่นคำขอให้ โดยคำขอที่ยื่นจากประเทศไทยจะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางโดยอัตโนมัติผ่านองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มหาศาล

3. ความสะดวกในการบริหารจัดการคำขอจดทะเบียน

3.1. เมื่อมีการยื่นจดทะเบียนในหลายประเทศผ่านระบบมาดริดแล้ว หากผู้ประกอบการต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน เช่น เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวแทน ผู้ประกอบการสามารถทำได้โดยยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพียงแห่งเดียว หรือยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ช่วยส่งคำขอนั้นต่อไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ แล้วองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะแจ้งต่อไปยังประเทศปลายทางทุกประเทศที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรายประเทศ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการพอร์ตเครื่องหมายการค้า เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย

3.2. ระบบมาดริด ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถจำกัดรายการสินค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครองในบางประเทศได้ หรืออาจเพิกถอนรายการสินค้าทั้งหมดในบางประเทศ ก็ได้ หรืออาจเพิกถอนบางรายการสินค้าในทุกประเทศก็ได้เช่นกัน โดยยื่นคำขอต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพียงแห่งเดียว

 

รายชื่อประเทศสมาชิก จำนวน 98 ประเทศทั่วโลก

Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

Cr : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

error: Content is protected !!