จดเครื่องหมายการค้า ใช้ระยะเวลานานเท่าไร

sale-TradeMark.png

จดเครื่องหมายการค้า กับเรา อนุมัติเร็ว จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า และได้รับความคุ้มครองกว้างกว่า สามารถปรับให้ใช้งานได้หลากหลาย 

 • จดเครื่องหมายการค้า ใช้ระยะเวลานานเท่าไร
 • ปกติประมาณ 8-12 เดือน ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องไม่มีการดำเนินการแก้ไขใด ๆ หรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียน  หากมีการแก้ไข ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 12 เดือน หรือถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียน อาจใช้เวลา 1-3 ปี  และเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีอายุ 10 ปี สามารถต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี

จดเครื่องหมายการค้า  กับเรา อนุมัติเร็ว จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า

และได้รับความคุ้มครองกว้างกว่า สามารถปรับให้ใช้งานได้หลากหลาย ติดต่อเรา


 • ทำไมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงใช้เวลานาน และในระหว่างที่ยื่นคำขอจด
  ทะเบียนมีผู้มาทำละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
  หรือไม่
 • การยื่นจดเครื่องหมายการค้านั้นต้องผ่านการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าโดย
  เจ้าหน้าที่แล้วจึงส่งให้นายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน
  ได้หรือไม่
 • เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนก็จะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจด
  ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นเป็นเวลา 60 วัน  หากไม่มีผู้คัดค้านจึงจะมีคำสั่งให้รับจด
  ทะเบียนได้ จากขั้นตอนดังกล่าวทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เวลานาน
  แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบตรวจสอบความเหมือนคล้ายก่อนรับจดทะเบียน
  เช่นเดียวกันแล้ว ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่พิจารณารับจดเครื่องหมายการค้าได้
  รวดเร็วมากประเทศหนึ่ง

ในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียนยังไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการ
จดทะเบียนแล้ว หากเกิดการละเมิดขึ้นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในการที่จะฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ เว้นแต่ใน
กรณีเรื่องการลวงขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

 


Thai Trademark  ให้บริการรับ จดเครื่องหมายการค้า  และ จดลิขสิทธิ์ สอบถามปรึกษาได้ตลอดเวลา

ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

รับจดเครื่องหมายการค้า

error: Content is protected !!