จดเครื่องหมายการค้า คุ้มครอง 10 ปี

sale-TradeMark.png

การจดเครื่องหมายการค้าเป็นกระบวนการที่เจ้าของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ประโยชน์ของการจดเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

 • เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • คุ้มครองสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าไม่ให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบหรือใช้โดยมิชอบ
 • สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้
 • สามารถอนุญาติให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และจะได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้

 • เป็นสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ
 • เป็นเครื่องหมายที่จำเพาะเจาะจง แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • ไม่เป็นลักษณะทั่วไปที่สามารถใช้กับสินค้าหรือบริการประเภทนั้น ๆ ได้
 • ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ไม่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริการของทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 3. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นคำขอ
 4. หากเครื่องหมายการค้าผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไข กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณา 60 วัน 
 5. หากไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดังนี้

 • แบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่จะใช้เครื่องหมายการค้า
 • เอกสารแสดงตนของผู้ยื่นคำขอ (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเอกสารแสดงอำนาจของผู้ยื่นคำขอ (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (กรณีมี)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย มีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายการสินค้าหรือบริการอย่างละ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายการสินค้าหรือบริการอย่างละ 600 บาท

หากเครื่องหมายการค้ามีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนด 5 เซนติเมตร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่เกิน เซนติเมตรละ 100 บาท

ระยะเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน

เครื่องหมายการค้าเมื่อได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน โดยสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า

 • เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า เช่น โลโก้ของรถยนต์ Toyota  โลโก้ของเครื่องสำอาง Nivea
 • เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับบริการ เช่น โลโก้ของร้านอาหาร  MK สุกี้  โลโก้ของโรงแรม  Novotel

คำแนะนำในการจดเครื่องหมายการค้า

 • ควรเลือกเครื่องหมายการค้าที่จดจำได้ง่ายและแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • ควรตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน
 • ควรยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่จะใช้เครื่องหมายการค้า

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดเครื่องหมายการค้า สามารถติดต่อเรา


 
error: Content is protected !!