15/11/2015

จำพวกสินค้า

         เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้            

    1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

    2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

  3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

    4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  เป็นต้น

thai trademark

credit  :   manfioz


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

จำพวกสินค้าและบริการ

 

จำพวกที่ ๑  ( 1,373 รายการ )

 

ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนละการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร   สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒  ( 480 รายการ )

 

สี น้ำมันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี    งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓  ( 877 รายการ )

 

สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย    เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม ยาสีฟัน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔  ( 507 รายการ )

 

น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้    แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๕  ( 1,151 รายการ )

 

สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคสัตว์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ สารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแพทย์ อาหารสำหรับทารก วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม    ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้กำจัดสัตว์ที่เป็นอัตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย  ยากำจัดเห็ดรา ยากำจัดวัชพืช  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๖  ( 1,217 รายการ )

 

โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวดทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๗  ( 2,077 รายการ )

 

เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้น  ที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในเกษตรกรรมที่เป็น  เครืองจักรและเครื่องมือจักรกล เครื่องฟักไข่    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๘  ( 961 รายการ )

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจำกาย มีดโกน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๙  ( 2,698 รายการ )

 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และ เครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๐  ( 713 รายการ )

 

เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทันตกรรม และการรักษาสัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๑  ( 1,171 รายการ )

 

เครื่องมือและเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำและสุขอนามัย   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๒  ( 939 รายการ )

 

ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๓  ( 528 รายการ )

 

อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๔  ( 787 รายการ )

 

โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๕  ( 424 รายการ )

 

เครื่องดนตรี    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๖  ( 999 รายการ )

 

กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งพิมพ์ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเขียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์   ายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๗  ( 298 รายการ )

 

ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส ไมคาและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่ออ่อนที่ไม่ใช่โลหะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๑๘  ( 931 รายการ )

 

หนังฟอกและหนังเทียม และสินค้าที่ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น หนังสัตว์ หีบและกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม่เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

 

จำพวกที่ ๑๙  ( 513 รายการ )

 

วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ แอสฟัลด์ น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๐  ( 783 รายการ )

 

เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าทำด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นและสินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง กระดูกปลาวาฬ เปลือกหอย อำพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๑  ( 884 รายการ )

 

เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ที่ไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวีฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง วัสดุใช้ทำความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๒  ( 370 รายการ )

 

เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ำ ใบเรือ กระสอบและถุง (ทีไม่อยู่ในจำพวกอื่น) วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทำเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๓  ( 215 รายการ )

 

ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๔  ( 741 รายการ )

 

สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น ผ้าคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๕  ( 2,082 รายการ )

 

เครื่องนุ่มห่มหรือแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๖  ( 517 รายการ )

 

ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข้มหมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๗  ( 215 รายการ )

 

พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ำมันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๘  ( 900 รายการ )

 

เครื่องเล่นเกมและของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นสิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๒๙  ( 1,690 รายการ )

 

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้ปรุงในน้ำเชื่อม ไข่ นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๐  ( 1,485 รายการ )

 

กาแฟ ชา โกโก้ น้ำตาล ข้าว มันสำปะหลัง สาคู  กาแฟเทียม แป้งและสิ่งที่ทำจากธัญพืช ขนมปัง เพสสตรีและขนมหวาน ไอศกรีม น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู เครื่องปรุงรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ น้ำแข็ง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๑  ( 1,036 รายการ )

 

ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๒  ( 332 รายการ )

 

เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่งดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๓  ( 319รายการ )

 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๔  ( 132 รายการ )

 

ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

บริการ

 

จำพวกที่ ๓๕  ( 2,022 รายการ )

 

การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

 

จำพวกที่ ๓๖  ( 611 รายการ )

 

การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่  ๓๗  ( 656 รายการ )

 

การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๘  ( 325 รายการ )

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม     รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๓๙  ( 476 รายการ )

 

การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและ  ท่องเที่ยว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๐  ( 514 รายการ )

 

การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๑  ( 741 รายการ )

 

การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๒  ( 593 รายการ )

 

การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่เกี่ยวข้องการบริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๓  ( 629 รายการ )

 

การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว   รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๔  ( 825 รายการ )

 

การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้    รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

จำพวกที่ ๔๕  ( 435 รายการ )

 

การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล  รายการสินค้าทั้งหมด  คลิกที่นี่

 

 

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

error: Content is protected !!