ชื่อทางการค้า ( TRADE NAME )

sale-TradeMark.png

ชื่อทางการค้า ( TRADE NAME ) หมายถึง ชื่อที่บุคคลใช้ดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการใช้ชื่อทางการค้ากับสินค้าหรือบริการใด ชื่อทางการค้านั้นจะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการด้วย

แต่เครื่องหมายการค้าไม่จำต้องเป็นชื่อทางการค้า  ชื่อทางการค้านั้นอาจเรียกได้อีกอย่างว่า ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อในทางการค้าไว้ โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่า การใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ( คำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542)

ชื่อทางการค้านั้น สำหรับบุคคลธรรมดาเมื่อประกอบธุรกิจที่อยู่ในข่ายจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ในคำขอจดทะเบียนจะมีช่องให้ระบุข้อความชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ด้วย ซึ่งชื่อดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นชื่อที่ใช้ในทางการค้านั่นเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าได้ แต่สำหรับนิติบุคคลแล้วไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์จึงไม่มีหลักฐานในส่วนนี้ไปแสดงได้


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!