ชื่อนั้นสำคัญอย่างไร … การใช้ชื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

sale-TradeMark.png

ชื่อนั้นสำคัญอย่างไร … การใช้ชื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

คำว่า ชื่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน สัตว์ ที่ และสิ่งของ ดังนั้น การนำชื่อไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือ การนำเครื่องหมายคำไปขอจดทะเบียนนั่นเอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อาจจำแนกประเภทเครื่องหมายที่จดทะเบียน 4 ประเภทคือ เครื่องหมายคำ เครื่องหมายรูป กลุ่มของสี และรูปร่างรูปทรงของวัตถุ (เครื่องหมาย 3 มิติ) ตามนัยมาตรา 7 นั่นเอง

ชื่อที่จะใช้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล และชื่อในทางการค้า ส่วนชื่อสถานที่นั้น ถือว่าเป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์ซึ่งบางชื่อสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบางชื่อจดทะเบียนไม่ได้หรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้เขียนจะไว้กล่าวต่อไป
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ได้ให้คำนิยามคำว่าชื่อตัวและชื่อสกุลไว้ดังนี้
ชื่อตัว หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล

ชื่อสกุล หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล
ชื่อเต็มของนิติบุคคล หมายถึงชื่อนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท และตามกฎหมายอื่นโดยมีคำที่แสดงถึงนิติฐานะของนิติบุคคลนั้นกำกับอยู่ด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 บัญญัติว่า นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น ดังนั้นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด นั่นเอง ซึ่งเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ต้องมีชื่อนิติบุคคลเสมอ ส่วนนิติบุคคลที่เป็นสมาคม หอการค้า ก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!