เครื่องหมายการค้า ต่างกับ ลิขสิทธิ์ อย่างไร

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายการค้า ต่างกับ ลิขสิทธิ์ อย่างไร

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิแก่เจ้าของในการใช้ประโยชน์จากผลงานของตน แต่ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ ขอบเขตการคุ้มครอง และระยะเวลาคุ้มครอง ดังนี้

วัตถุประสงค์

  • เครื่องหมายการค้า ให้ความคุ้มครองแก่สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
  • ลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

ขอบเขตการคุ้มครอง

  • เครื่องหมายการค้า ให้ความคุ้มครองแก่การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนเท่านั้น
  • ลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่การสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิในการใช้ผลงานของตน อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ผลงานของตน และห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ผลงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาคุ้มครอง

  • เครื่องหมายการค้า มีอายุคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน โดยสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ลิขสิทธิ์ คุ้มครองนับจากวันที่ผลงานเสร็จและคุ้มครองตลอดอายุของเจ้าของลิขสิทธิ์และเมื่อเสียชีวิตลงคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี 

ตัวอย่าง

  • เครื่องหมายการค้า เช่น ตราสินค้าของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น ตราสินค้าของสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้ำดื่ม ตราสินค้าของสินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตราสินค้าของสินค้าเกษตรกรรม เช่น ข้าว ผลไม้
  • ลิขสิทธิ์ เช่น หนังสือ บทความ ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์

สรุป

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญต่อเจ้าของผลงาน โดยเครื่องหมายการค้าให้ความคุ้มครองแก่การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนเท่านั้น ในขณะที่ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่การสร้างสรรค์ของมนุษย์ในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ


 
error: Content is protected !!