รายการบริการจำพวกที่ 39

sale-TradeMark.png

รายการบริการจำพวกที่ 39
การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า ธุรกิจท่องเที่ยว


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 39th TradeMark in Thailand

Category 39th (476 items) – Transportation, packing and storing products, journey and tourism management.

1. การกู้ภัยยานพาหนะ [การกู้คืน]
2. Vehicle rescue [recovery]

3. การค้นหาและติดตามคนเพื่อการขนส่ง
4. locating and tracking of people for transportation purposes

5. การจัดและจองทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน
6. Organisation and booking of travel tours for business or leisure purposes

7. การจัดและจองรถทัวร์ชมเมือง
8. Organisation and booking of city sightseeing bus tours

9. การช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย
10. Rescue of ships in distress

11. การติดตามยานพาหนะในด้านการจัดการยานพาหนะ
12. Tracking of vehicle fleets in the field of vehicle fleet management

13. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือสัตว์ผ่านทางเว็บไซต์
14. Providing information relating to animal rescue services via a website

15. กำจัดน้ำแข็ง
16. ice-breaking

17. กู้ของจากใต้น้ำ
18. underwater salvage

19. กู้ซากยานพาหนะ
20. vehicle salvage

21. กู้ภัยยานพาหนะทางบก [ขนส่ง]
22. Rescue [transport] of land vehicles

23. กู้เรือ
24. salvage of ships

25. เก็บรักษาตู้คอนเทนเนอร์
26. Container storage

27. เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลอื่นแบบชั่วคราว
28. temporarily keep other peoples personal belongings

29. เก็บรักษาสินค้า
30. storage of cargo

31. เก็บรักษาเอกสาร
32. Storage of documents

33. เก็บและขนขยะ
34. transport and storage of trash

35. โกดังเก็บสินค้า
36. warehousing

37. ขนถ่ายและขนส่งสินค้า
38. Unloading and transport goods

39. ขนถ่ายสินค้า
40. unloading cargo

41. ขนถ่ายสินค้าจากลำเรือ
42. Ship unloading

43. ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ
44. Transport of goods by water

45. ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ
46. Transportation of goods by air

47. ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์
48. furniture moving

49. ขนส่งกระเป๋าเดินทาง
50. Transport of luggage

51. ขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้สำหรับผู้อื่น
52. transport of captured carbon dioxide for others

53. ขนส่งแก๊สธรรมชาติ
54. Transport of natural gas

55. ขนส่งของมีค่าโดยมีการคุ้มกัน
56. guarded transport of valuables

57. ขนส่งของเสีย
58. Transportation of waste

59. ขนส่งของเสียทางการแพทย์และของเสียที่เป็นอันตราย
60. Transportation of medical waste and special waste

61. ขนส่งคนโดยสารทางเรือ
62. Transportation services by boat

63. ขนส่งจดหมาย
64. transport of letters

65. ขนส่งด้วยรถไฟฟ้า
66. Transport by rail

67. ขนส่งด้วยรถหุ้มเกราะ
68. armored-car transport

69. ขนส่งโดยใช้เกวียน
70. carting

71. ขนส่งโดยยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์
72. Transport by man-powered vehicles

73. ขนส่งโดยรถกระเช้าไฟฟ้า
74. cable car transport

75. ขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สองล้อ
76. Transport by two-wheeled motor vehicles

77. ขนส่งโดยรถโดยสาร
78. bus transport

79. ขนส่งโดยรถตุ๊กตุ๊ก
80. Tuk-tuk transport

81. ขนส่งโดยรถแท็กซี่
82. taxi transport

83. ขนส่งโดยรถแท็กซี่สำหรับคนที่นั่งรถวีลแชร์
84. Taxi transport for people in wheelchairs

85. ขนส่งโดยรถบรรทุก
86. Transport by truck

87. ขนส่งโดยรถพยาบาล
88. ambulance transport

89. ขนส่งโดยรถไฟฟ้าที่มีราง
90. streetcar transport

91. ขนส่งโดยรถยนต์
92. car transport

93. ขนส่งโดยรถราง
94. tram transport

95. ขนส่งโดยรถสามล้อ
96. Tricycle transport

97. ขนส่งโดยรถหุ้มเกราะ
98. armoured-car transport

99. ขนส่งโดยเรือข้ามฟาก
100. ferry-boat transport

101. ขนส่งโดยเรือเที่ยว
102. pleasure boat transport

103. ขนส่งโดยเรือบรรทุก
104. barge transport

105. ขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมัน
106. Tanker transport

107. ขนส่งโดยเรือสำราญ
108. Cruise ship transport services

109. ขนส่งโดยอากาศยานที่ใช้ใบพัด
110. Propeller airplane transport

111. ขนส่งตู้เก็บอาหารแช่แข็งทางทะเล
112. Transport frozen food containers by sea

113. ขนส่งทางท่อ
114. transport by pipeline

115. ขนส่งทางทะเล
116. marine transport

117. ขนส่งทางน้ำ
118. river transport

119. ขนส่งทางบก
120. Transport by land

121. ขนส่งทางแม่น้ำโดยเรือ
122. River transport by boat

123. ขนส่งทางรถจักรยานยนต์
124. Motorcycle transport

125. ขนส่งทางรถเช่า
126. Hired car transport

127. ขนส่งทางรถไฟ
128. railway transport

129. ขนส่งทางรถไฟรางเดี่ยว
130. Monorail transport

131. ขนส่งทางเรือ
132. boat transport

133. ขนส่งทางอากาศ
134. air transport

135. ขนส่งทางเฮลิปคอปเตอร์
136. Helicopter transport

137. ขนส่งนักเดินทาง
138. Transport of travelers

139. ขนส่งนักท่องเที่ยว
140. transport of travellers

141. ขนส่งปิโตรเลียม
142. Transportation of petroleum

143. ขนส่งผู้โดยสาร
144. passenger transport

145. ขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสาร
146. Transport of passengers by bus

147. ขนส่งผู้โดยสารโดยเรือ
148. Passenger ship transport

149. ขนส่งผู้โดยสารทางทะเล
150. Passenger transportation services by sea

151. ขนส่งผู้โดยสารทางบก
152. transportation of passengers by road

153. ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
154. Transport of passengers by air

155. ขนส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาล
156. Transportation of patients by ambulance

157. ขนส่งพัสดุ
158. transport of parcels

159. ขนส่งเฟอร์นิเจอร์
160. transporting furniture

161. ขนส่งเภสัชภัณฑ์
162. Transportation of pharmaceuticals

163. ขนส่งยานพาหนะ
164. Transportation of vehicles

165. ขนส่งระบบโลจิสติกส์
166. transportation logistics

167. ขนส่งและจัดเก็บของเสีย
168. transport and storage of waste

169. ขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน
170. transport and storage of fuels

171. ขนส่งและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิล
172. Transport and store recycled materials

173. ขนส่งและจัดเก็บสินค้า
174. Transportation and storage of goods

175. ขนส่งและจัดส่งสินค้า
176. Transportation and delivery of goods

177. ขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร
178. Transport of passengers’ baggage

179. ขนส่งสารเคมี
180. Transport and storage of chemicals

181. ขนส่งสิ่งพิมพ์
182. Transport of publications

183. ขนส่งสินค้า
184. freight [shipping of goods]

185. ขนส่งสินค้าด่วน
186. Express delivery of goods

187. ขนส่งสินค้าโดยมีตู้แช่เย็น
188. Refrigerated transport of chilled goods

189. ขนส่งสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
190. collection of recyclable goods [transport]

191. ขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ
192. Domestic and international transportation

193. ขนส่งสินค้าระหว่างสนามบินถึงสนามบิน
194. Cargo transportation between airport to airport

195. ขนส่งหีบห่อ
196. Transport of packages

197. ขนส่งอาหารเพื่อบริโภคบนเครื่องบิน
198. Transport of food for consumption on the plane

199. ขนส่งเอกสาร
200. Transport of documents

201. ขนสินค้าขึ้นลงจากเรือ
202. stevedoring

203. ค้นหาของจากใต้น้ำ
204. salvaging

205. ค้นหาและติดตามสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการขนส่ง
206. locating and tracking of cargo for transportation purposes

207. คลังเก็บของ
208. Storage

209. คลังน้ำมัน
210. Storage of fuel oil

211. ควบคุมการจราจรทางอากาศ
212. Air traffic control services

213. จองการขนส่ง
214. transport reservation

215. จองการขนส่งเพื่อผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์
216. Reservation and booking of transportation for others via a website

217. จองการขนส่งม้า
218. Reservation and booking of transportation for horses

219. จองการขนส่งแมว
220. Reservation and booking of transportation for cats

221. จองการขนส่งสุนัข
222. Reservation and booking of transportation for dogs

223. จองการเดินทาง
224. travel reservation

225. จองการท่องเที่ยวผ่านสำนักงานท่องเที่ยว
226. Booking of travel through tourist offices

227. จองทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว
228. Booking of sightseeing travel tours

229. จองที่จอดรถในสนามบิน
230. Booking of airport parking

231. จองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว
232. booking of seats for travel

233. จองยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
234. Chartering of vehicles for transportation

235. จองรถยนต์สำหรับเช่า
236. Rental car reservation

237. จองระวางสินค้าเพื่อการขนส่ง
238. Services for the transportation of freight

239. จองห้องพักบนเรือเพื่อการเดินทาง
240. Book a room on the boat for the trip

241. จัดการเกี่ยวกับวีซ่าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวส่วนบุคคล
242. Arranging for travel visas for persons traveling abroad

243. จัดการเดินทางระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยว
244. Arranging excursions for tourists

245. จัดการเดินเรือ
246. arranging of cruises

247. จัดการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
248. Arranging of travel visas

249. จัดการสัมภาระ
250. Baggage handling

251. จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ
252. Physical storage of renewable natural gas for others

253. จัดเก็บขนสัตว์
254. Fur storage

255. จัดเก็บขยะ
256. Garbage collection [transport]

257. จัดเก็บขยะของเสียอุตสาหกรรม
258. collection of domestic and industrial waste and trash

259. จัดเก็บของเสีย
260. Storage of waste

261. จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในทางกายภาพ
262. Physical storage of electronically stored archived data

263. จัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้สำหรับผู้อื่น
264. storage of captured carbon dioxide for others

265. จัดเก็บน้ำในถัง
266. storage of water in tanks

267. จัดเก็บและจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวและก๊าซปิโตเลียมเหลว
268. Storage and supply of liquefied natural gas and liquefied petroleum gas

269. จัดเก็บสินค้า
270. storage of goods

271. จัดเก็บสินค้าแช่เย็น
272. Refrigerated storage of goods

273. จัดเก็บเสื้อผ้า
274. Storage of clothing

275. จัดเก็บเอกสาร
276. Storage of documents

277. จัดเตรียมการขนส่งสินค้า
278. Arranging the transportation of goods

279. จัดเตรียมโกดังเก็บสินค้า
280. Arranging for the storage of goods

281. จัดท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
282. Organization of sightseeing tours

283. จัดทัวร์ท่องเที่ยวเป็นโปรแกรมโบนัสสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต
284. Arranging travel tours as a bonus program for credit card customers

285. จัดทัวร์นำเที่ยว
286. arranging of transportation for travel tours

287. จัดนำเที่ยว
288. Travel arrangement services

289. จัดเรือนำเที่ยว
290. Arranging cruises on {specify type of watercraft, e.g., ships, sailboats, powerboats, etc.}

291. จัดและจองทัวร์ท่องเที่ยวชมปลาวาฬ
292. Arranging and booking whale-watching tours [sightseeing travel tours]

293. จัดและจองทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน
294. Arranging and booking of travel tours for business or leisure purposes

295. จัดและจองรถทัวร์ชมเมือง
296. Arranging and booking of city sightseeing bus tours

297. จัดส่งกระเช้าของขวัญที่เลือกสินค้าไว้แล้วสำหรับโอกาสพิเศษ
298. Delivery of gift baskets with selected items regarding a particular occasion or theme

299. จัดส่งจดหมาย
300. message delivery

301. จัดส่งเชื้อเพลิง
302. Delivery of fuel

303. จัดส่งพัสดุ
304. parcel delivery

305. จัดส่งพิซซ่า
306. Pizza delivery

307. จัดส่งสินค้า
308. delivery of goods

309. จัดส่งสินค้าโดยคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์
310. delivery of goods by mail order

311. จัดส่งสินค้าทางอากาศ
312. Air freight shipping services

313. จัดส่งหนังสือ
314. Transportation of books

315. จัดส่งหนังสือพิมพ์
316. delivery of newspapers

317. จัดส่งอาหารโดยร้านอาหาร
318. Delivery of food by restaurants

319. จัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม
320. Delivery of food and drink prepared for consumption

321. จัดเส้นทางการขับรถเพื่อทางท่องเที่ยว
322. providing driving directions for travel purposes

323. จัดหาโกดังเก็บสินค้า
324. Providing information relating to the rental of warehouse space

325. จัดหาที่จอดรถ
326. Provision of parking spaces

327. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของในโกดัง
328. Provision of storage facilities in a warehouse

329. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินเพื่อการบิน
330. Provision of airport facilities for aviation

331. จ่ายกระแสไฟฟ้า
332. Supply of electricity

333. จ่ายกระแสไฟฟ้าและส่งกระแสไฟฟ้า
334. Distribution and transmission of electricity

335. จ่ายแก๊ส
336. distribution of gas

337. จ่ายความร้อน
338. distribution of heat

339. จ่ายน้ำ
340. water distribution

341. จ่ายน้ำมัน
342. Oil distribution services

343. จ่ายน้ำและจัดหาน้ำ
344. Water distribution and supply

345. จ่ายพลังงาน
346. Distribution of energy

347. จ่ายไฟฟ้า
348. electricity distribution

349. ช่วยชีวิตบุคคล [ขนส่ง]
350. Rescue [transport] of persons

351. เช่ารถสามล้อ
352. Tricycle rental

353. ดูแลนักท่องเที่ยว
354. escorting of travellers

355. ตัวแทนการท่องเที่ยว
356. travel agency services

357. ตัวแทนขนส่งสินค้า
358. freight forwarding

359. ติดตามและสืบหาการขนส่งของ
360. Tracking and tracing of shipments

361. ที่เก็บก๊าซ
362. Storage of gas

363. ที่เก็บเฟอร์นิเจอร์
364. Furniture storage

365. ที่เก็บเรือ
366. boat storage

367. ที่เก็บสัมภาระ
368. Luggage storage

369. ที่เก็บสินค้า
370. storage

371. ที่จอดรถ
372. car parking

373. นายหน้าการขนส่ง
374. transport brokerage

375. นายหน้าขนถ่ายสินค้า
376. freight brokerage [forwarding (Am.)]

377. นายหน้าขนส่งสินค้า
378. freight brokerage

379. นายหน้าระวางเรือ
380. shipbrokerage

381. นำรถไปจอด
382. Valet parking

383. บรรจุภัณฑ์สินค้า
384. packaging of goods

385. บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์
386. Packing of goods in containers

387. บรรจุหีบห่อสินค้า
388. packaging services

389. บรรจุหีบห่อสินค้าสำหรับขนส่ง
390. packing of freight

391. บรรทุกขนส่งสินค้า
392. freighting

393. บรรทุกและขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์
394. loading and unloading of posts

395. บรรทุกและขนถ่ายผู้โดยสาร
396. loading and unloading of passengers

397. บรรทุกและขนถ่ายสินค้า
398. loading and unloading of goods

399. บรรทุกและขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ
400. loading and unloading by trains

401. บรรทุกและขนถ่ายสินค้าทางรถยนต์
402. loading and unloading by automobiles

403. บรรทุกและขนถ่ายสินค้าทางเรือ
404. loading and unloading by ships

405. บริการกำจัดน้ำแข็งสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ
406. ice removing services for ship transportation

407. บริการกุ้ภัย
408. Rescue services

409. บริการกู้ภัย [การขนส่ง]
410. Rescue services [transportation]

411. บริการกู้ภัย กู้รถ และลากรถ
412. Vehicle rescue, recovery and towing services

413. บริการกู้ภัยทางถนน [ขนส่ง]
414. Road rescue [transport] services

415. บริการกู้ภัยทางเรือ
416. Boat rescue services

417. บริการกู้ภัยเรือ
418. Ship rescue services

419. บริการเก็บรวบรวมพัสดุภัณฑ์
420. parcel collection services

421. บริการเกี่ยวกับท่าเรือและอู่เรือ
422. Operation of ports and docks

423. บริการไกด์นำเที่ยว
424. Travel tour guide services

425. บริการไกด์นำเที่ยวส่วนบุคคล
426. Personal travel tour guide services

427. บริการขนเงินสดเพื่อนำเติมเข้าตู้เอทีเอ็ม
428. cash replenishment of automated teller machines

429. บริการขนย้าย
430. removal services

431. บริการขนส่งด้วยเรือ
432. lighterage services

433. บริการขนส่งโดยเรือ
434. vessel transport

435. บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
436. container transport services

437. บริการขนส่งทางเรือใบ
438. Sailboat transportation services

439. บริการขนส่งยานพาหนะ
440. vehicle transport

441. บริการขนส่งสำหรับการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
442. transport services for sightseeing tours

443. บริการขนส่งสิ่งของผ่านเมสเซนเจอร์
444. Messenger services

445. บริการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้นๆ
446. Drayage services

447. บริการขนส่งเอกสารด้านกฎหมาย
448. services for transporting legal documents

449. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสินค้า
450. Information services relating to the movement of cargo

451. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
452. Travel information services

453. บริการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขนส่ง
454. Information services relating to methods of transport

455. บริการข้อมูลและที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกระจายพลังงาน
456. Information and advisory services in relation to the distribution of energy

457. บริการข่าวสารเกี่ยวกับเรือสำราญในธุรกิจท่องเที่ยว
458. providing information relating to yacht for business travel

459. บริการคนขับรถ
460. Chauffeur services

461. บริการคลังเก็บสินค้า
462. goods warehousing

463. บริการคลังสินค้าที่ขนส่ง
464. freight warehousing

465. บริการควบคุมดูแลและขนส่งสินค้า
466. Cargo handling and freight services

467. บริการคาร์พูล
468. carpooling services

469. บริการจองการเดินทางโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
470. travel booking services provided by travel agencies

471. บริการจัดการกองยานพาหนะในด้านการติดตามและตรวจสอบการใช้ยวดยานพาหนะ
472. Fleet management services in the field of tracking and monitoring of vehicle fleets

473. บริการจัดการกองยานพาหนะในลักษณะการติดตามยานพาหนะ
474. Fleet management services in the nature of tracking of vehicle fleets

475. บริการจัดการการขนส่งผู้โดยสารผ่านระบบคำขอออนไลน์
476. arranging of passenger transportation services for others via an online application

477. บริการจัดการท่องเที่ยว
478. travel arrangement

479. บริการจัดการยานพาหนะในด้านการติดตามยานพาหนะ
480. Fleet management services in the field of tracking of vehicle fleets

481. บริการจัดการวีซ่าและเอกสารการท่องเที่ยวสำหรับการเที่ยวต่างประเทศ
482. arranging for travel visas and travel documents for persons travelling abroad

483. บริการจัดเก็บชั่วคราวสำหรับสินค้าจัดส่ง
484. temporary storage of deliveries

485. บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
486. storage of goods in warehouses

487. บริการจัดทำระบบกั้นน้ำในคลอง
488. operating canal locks

489. บริการจัดส่งข้อความโดยใช้ผู้ขนส่ง
490. delivery of messages by courier

491. บริการจัดส่งสินค้า
492. courier services [messages or merchandise]

493. บริการจัดหาและจัดจำหน่ายน้ำ
494. Water supply and distribution services

495. บริการช่วยเหลือสัตว์
496. Animal rescue services

497. บริการช่วยเหลือสัตว์ [ขนส่ง]
498. Animal rescue services [transport]

499. บริการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง
500. Pet rescue services

501. บริการเช็คอินสำหรับสายการบิน
502. Airline check-in services

503. บริการด้านการประปา
504. Water supplying

505. บริการเดินเรือ
506. operating cruises

507. บริการติดตามการขนส่งทางอากาศโดยระบบคอมพิวเตอร์
508. tracking to air transportation by computer system

509. บริการติดตามรถยนต์โดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
510. tracking to bus by computer system

511. บริการตุ๊กตุ๊ก
512. Tuk-tuk services

513. บริการเติมสินค้าในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
514. replenishment of vending machines

515. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยการการจัดรถรับส่ง การจองการเดินทาง และการจองเพื่อรับบริการสุขภาพ
516. Medical tourism services being the arranging of transportation, travel reservations and travel bookings in order to obtain health care

517. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเป็นการบริการขนส่งไปยังต่างประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาล
518. Medical tourism services being transport services to another country for the purpose of receiving medical care

519. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเป็นการบริการจัดและจองการเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาล
520. Medical tourism services being travel arrangement and reservation services to another country for the purpose of receiving medical care

521. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในลักษณะการจัดและจองการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาล ทันตกรรม และศัลยกรรม
522. Medical tourism services in the nature of arranging and booking of travel to another country in order to obtain medical, dental and surgical care

523. บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
524. Agritourism service

525. บริการทำให้เรือลอยบนผิวน้ำได้อีกครั้ง
526. refloating of ships

527. บริการที่เก็บก๊าซ
528. Gas storage services

529. บริการที่สำหรับจอดรถ
530. parking lot services

531. บริการแท็กซี่
532. taxi services

533. บริการนำทางด้วยระบบจีพีเอส
534. GPS navigation services

535. บริการแนะนำการท่องเที่ยว
536. Travel guide services

537. บริการบรรจุขวด
538. bottling services

539. บริการบรรจุของในตู้คอนเทนเนอร์
540. filling of containers

541. บริการบรรจุหีบห่อและจัดเก็บสินค้า
542. Packaging and storage of goods

543. บริการบรรจุหีบห่อสิ่งของสำหรับขนส่ง
544. packaging articles for transportation

545. บริการบริหารจัดการกองยานพาหนะในลักษณะการติดตามและตรวจสอบการใช้ยวดยานพาหนะ
546. Fleet management services in the nature of tracking and monitoring of vehicle fleets

547. บริการผู้ควบคุมและนำทางสำหรับเรือหรือเครื่องบิน
548. piloting

549. บริการภาคพื้นดินของสนามบิน
550. ground support passenger handling services

551. บริการรถเข็นเพื่อผู้อื่น
552. Trolley services for others

553. บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
554. Chauffeur driven car rental services

555. บริการรถรับส่ง
556. shuttle services

557. บริการรถลากจูงเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
558. Emergency automobile towing

559. บริการรถลีมูซีน
560. limousine services

561. บริการรถสามล้อ
562. Tricycle services

563. บริการระบบนำร่องสำหรับโดรนพลเรือน
564. piloting of civilian drones

565. บริการรับจ้างขนของ
566. Porter services

567. บริการละลายน้ำแข็งสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง
568. Ice breaking for the shipping industry

569. บริการลากจูงยานพาหนะที่เสีย
570. vehicle breakdown towing services

571. บริการส่งพัสดุ
572. courier services

573. บริการส่งพัสดุภัณฑ์
574. parcel shipping services

575. บริการสนามบิน
576. Airport services

577. บริการสมัครสมาชิกรถยนต์
578. car subscription services

579. บริการสาธารณูปโภคในลักษณะของการจ่ายกระแสไฟฟ้า
580. Public utility services in the nature of electricity distribution

581. บริการสาธารณูปโภคในลักษณะของการจ่ายก๊าซธรรมชาติ
582. Public utility services in the nature of natural gas distribution

583. บริการสาธารณูปโภคในลักษณะของการจ่ายน้ำ
584. Public utility services in the nature of water distribution

585. บริการสายการบินและขนส่งสินค้า
586. Airline and shipping services

587. บริการสายการบินสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร
588. Airline services for the transport of passengers

589. บริการสายการบินสำหรับการขนส่งสินค้า
590. Airline services for the transport of cargo

591. บริการสำรองการท่องเที่ยวเดินทาง
592. travel tour reservation services

593. บริการสำรองตั๋วเดินทาง
594. travel ticket reservation services

595. บริการสำรองตั๋วสำหรับการเดินทาง
596. booking of tickets for travel

597. บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดเรือ
598. providing vessel mooring facilities

599. บริการห่อกระเป๋าเดินทางสำหรับการป้องกันระหว่างการเดินทาง
600. Wrapping services for baggage protection during travel

601. บริการหีบห่อสิ่งของสำหรับการขนส่ง
602. packing articles for transportation

603. บริการให้ความรื่นเริงในเรือท่องเที่ยว
604. Pleasure boat cruises

605. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่ง
606. consultancy services relating to transportation

607. บริการให้เช่าเครื่องบิน
608. Air charter services

609. บริการให้เช่ารถสกู๊ตเตอร์สำหรับใช้ในการขนส่ง
610. rental of scooters for transportation purposes

611. บริการให้เช่าเรือ
612. rental of vessels

613. บริการอู่เรือ
614. Boathouse services

615. ปฏิบัติการกู้ภัย [ขนส่ง]
616. Rescue operations [transport]

617. ปฏิบัติการกู้ภัย [ขนส่ง] ของยานยนต์
618. Rescue operations [transport] of motor vehicles

619. ปฏิบัติการกู้ภัยขนส่ง
620. Transport rescue operations

621. ประทับตราไปรษณีย์
622. franking of mail

623. ประสานงานเพื่อจัดการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางส่วนบุคคลหรือหมู่คณะ
624. Coordinating travel arrangements for individuals and for groups

625. ปล่อยและวางตำแหน่งดาวเทียมในวงโคจรที่กำหนดไว้เพื่อผู้อื่น
626. Launch and placement in prescribed orbit of satellites of others

627. เป็นเพื่อนเดินทาง
628. escorting of travelers

629. เฝ้าตรวจและติดตามการขนส่งสิ่งของ
630. Monitoring and tracking of package shipments

631. พื้นที่สำหรับจัดเก็บหน่วยบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
632. rental of electronic storage space on the Internet

633. ยิงดาวเทียมเพื่อผู้อื่น
634. launching of satellites for others

635. รับจ้างขนของ
636. porterage

637. รับจ้างขนส่งสินค้า
638. transport of goods

639. รับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
640. carriage and loading of goods

641. รับฝากเก็บเสื้อคลุม
642. cloakroom services

643. รับฝากรถ
644. car storage

645. รับฝากสินค้าในโกดังสินค้า
646. warehouse storage services

647. รับฝากเสื้อคลุม
648. coat check services

649. รับและส่งสินค้า
650. pickup and delivery of goods

651. รับส่งพัสดุภัณฑ์
652. pickup and delivery of parcels

653. รับส่งพัสดุภัณฑ์และจดหมายทางไปรษณีย์
654. pickup and delivery of parcels and letters

655. เรือตัดน้ำแข็ง
656. ice-breaking ships

657. เรือสำหรับขนส่งพัสดุภัณฑ์
658. ships for Postal delivery services

659. ลากจูง
660. towing

661. ลากจูงเครื่องบิน
662. Towing of airplanes

663. ลากจูงเพื่อการขนส่งสินค้า
664. hauling

665. ลากจูงยานพาหนะ
666. Towing of vehicles

667. ลากจูงรถพ่วง
668. vessel towing services

669. ลากจูงรถยนต์
670. Automobile towing services

671. ลากจูงเรือ
672. Rowing the boat

673. ลากรถบรรทุกฉุกเฉิน
674. Emergency truck towing services

675. ลีสซิ่งยานพาหนะ
676. Leasing vehicle

677. ลีสซิ่งรถบรรทุก
678. Leasing of trucks

679. ลีสซิ่งรถยนต์
680. Leasing Car

681. วางแผน จัดการและจองการท่องเที่ยว
682. Planning, arranging and booking of trave

683. วางแผนและรับจองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและขนส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
684. Planning and booking of travel and transport, via electronic means

685. วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว
686. Travel route planning

687. ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
688. Tourist Information Service Center

689. ส่งดอกไม้
690. Flower delivery

691. ส่งน้ำมันทางท่อลำเลียง
692. Deliver oil via the conveyor

693. ส่งน้ำมันหรือก๊าซผ่านท่อ
694. Transmission of oil or gas through pipelines

695. ส่งนิตยสาร
696. Magazine Delivery

697. ส่งไปรษณีย์
698. Postal delivery

699. ส่งพิซซ่า
700. Delivery of pizzas

701. ส่งยารักษาโรคถึงบ้าน
702. Delivering medicine to home

703. ส่งหนังสือพิมพ์
704. newspaper delivery

705. ส่งอาหาร
706. Food delivery

707. สโมสรท่องเที่ยว
708. Travel club

709. สำนักงานรับขนส่งสินค้า
710. Office of Shipping

711. สำนักงานรับจองตั๋วเพื่อการท่องเที่ยว
712. Travel booking agencies

713. สำนักงานรับส่งต่อจดหมาย
714. Mail forwarding agency services

715. สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
716. Reserve seats for travel

717. สำรองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว
718. Reserve seats for tourism

719. สำรองและจองการเดินทางสำหรับทัวร์เดินป่า
720. Reservation and booking of transportation for hiking tours

721. ห่อของขวัญ
722. gift wrapping

723. ห่อสินค้า
724. wrapping of goods

725. ห่อสินค้าด้วยพลาสติกฟิล์มบางใสเพื่อการขนส่ง
726. Wrap the product with a thin, clear plastic film for transportation.

727. ห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง
728. Wrap the product for transportation

729. ให้ข้อมูลการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงผ่านเว็บไซต์
730. Providing animal rescue information via a website

731. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
732. providing transportation information

733. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ
734. Provision of information relating to railway transport

735. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ
736. Providing information about air transportation

737. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน
738. Providing information about oil transportation

739. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร
740. providing traffic information

741. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองการเดินทางเพื่อธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต
742. Providing information about booking business travel, via the Internet

743. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้า
744. providing information relating to the distribution of electricity

745. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
746. Provide information about traveling

747. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต
748. Provision of tourist travel information, via the Internet

749. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
750. travel information

751. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้างเรือ
752. Provision of information relating to shipbrokerage

753. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
754. Providing information about travel expenses

755. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารตารางเวลาและวิธีการขนส่ง
756. Providing information about the fare, schedule and transportation methods

757. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งรถยนต์บนถนน
758. Providing information about car positions on the road

759. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่จัดเก็บสินค้า
760. providing information relating to storage services

761. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าขนส่งสินค้า
762. Provision of information relating to freight brokerage

763. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการคลังสินค้า
764. Provision of information relating to warehousing services

765. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดหาน้ำ
766. providing information relating to water supplying services

767. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเช่าเก้าอี้รถเข็น
768. Providing information about rental chairs

769. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเช่าเครื่องบิน
770. Provision of information relating to aircraft rental services

771. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเช่าจักรยาน
772. Provision of information relating to bicycle rental services

773. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาขึ้นลงของเครื่องบิน
774. Providing flight arrival and departure information

775. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน
776. Provision of information relating to airports

777. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
778. Providing information about tourism

779. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
780. Providing advice relating to freight forwarding services

781. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
782. Give advice on tourism during the holidays.

783. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า
784. Advisory services relating to the storage of goods

785. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทัวร์นำเที่ยว
786. Providing advice about tour organizing

787. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
788. Advisory services relating to the delivery of goods

789. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
790. Providing advice on tourism

791. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า
792. Providing advice on packaging products

793. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งและกระจายก๊าซ
794. Providing advice on the delivery and distribution of gas.

795. ให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง
796. Advisory services relating to transportation

797. ให้คำปรึกษาในด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยศูนย์บริการทางโทรศัพท์และสายด่วน
798. Consultancy in the field of business travel provided by telephone call centers and hotlines

799. ให้เช่าเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กในรถ
800. Rent chair for children in the car

801. ให้เช่าเก้าอี้รถเข็น
802. rental of wheelchairs

803. ให้เช่าโกดังสินค้า
804. rental of warehouses

805. ให้เช่าคลังสินค้า
806. Warehouse rental

807. ให้เช่าเครื่องจักรใช้สำหรับบรรจุหีบห่อ
808. Renting machinery for packaging

809. ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการบรรทุก
810. Rental of loading-unloading machines and apparatus

811. ให้เช่าเครื่องบิน
812. aircraft rental

813. ให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
814. Rent a helicopter plane

815. ให้เช่าเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
816. rental of aircraft engines

817. ให้เช่าเครื่องหีบห่อสินค้า
818. Leasing of packing machines

819. ให้เช่าจักรยาน
820. Rental of bicycles

821. ให้เช่าชุดดำน้ำ
822. rental of diving suits

823. ให้เช่าโซ่พันล้อลุยหิมะ
824. Rent a chain, wrapped around the snow wheel

825. ให้เช่าโดรนถ่ายภาพ
826. rental of photography drones

827. ให้เช่าโดรนรักษาความปลอดภัย
828. rental of security drones

829. ให้เช่าโดรนสำหรับสำรวจ
830. rental of surveillance drones

831. ให้เช่าตู้เก็บของ
832. rental of storage lockers

833. ให้เช่าตู้ขนของในขบวนรถไฟ
834. railway truck rental

835. ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
836. rental of storage containers

837. ให้เช่าตู้แช่แข็ง
838. Rental of freezers

839. ให้เช่าตู้แช่แข็งและอุปกรณ์
840. Rental of freezing machines and apparatus

841. ให้เช่าตู้แช่แข็งสำหรับอาหารแช่แข็ง
842. frozen-food locker rental

843. ให้เช่าตู้โดยสารในขบวนรถไฟ
844. railway coach rental

845. ให้เช่าตู้ทำความเย็นสำหรับแช่แข็ง
846. refrigerator rental

847. ให้เช่าตู้ล็อกเกอร์สำหรับแช่แข็งอาหาร
848. Rental of frozen food lockers

849. ให้เช่าที่เก็บสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก
850. Rental of storage facilities

851. ให้เช่าที่จอดยานพาหนะ
852. parking place rental

853. ให้เช่าที่จอดรถ
854. rental of vehicle parking spaces

855. ให้เช่าที่บรรทุกของบนหลังคายานพาหนะ
856. rental of vehicle roof racks

857. ให้เช่าแท่นวางสินค้า
858. Rental of pallets

859. ให้เช่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กอ่อนในยานพาหนะ
860. rental of safety seats for children, for vehicles

861. ให้เช่าพาหนะ
862. vehicle rental

863. ให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า
864. Rental of storage space

865. ให้เช่าพื้นที่โกดังสินค้า
866. Rental of warehouse space

867. ให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของ
868. Rental space for storing items

869. ให้เช่าภาชนะบรรจุสินค้า
870. Rent a container

871. ให้เช่าภาชนะสำหรับเก็บขยะ
872. Rent a container for garbage collection

873. ให้เช่าม้าเพื่อการขนส่ง
874. rental of horses for transportation purposes

875. ให้เช่ายานพาหนะ
876. Rent a vehicle

877. ให้เช่ายานพาหนะในการขนส่ง
878. Rent a vehicle in transportation

879. ให้เช่ายานพาหนะและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการขนส่งทางอากาศ
880. Rental of vehicles and apparatus for locomotion by air

881. ให้เช่ารถ
882. car rental

883. ให้เช่ารถแข่ง
884. rental of motor racing cars

885. ให้เช่ารถจักรยานยนต์
886. motorcycle rental

887. ให้เช่ารถโดยสาร
888. bus rental

889. ให้เช่ารถตู้
890. van rental

891. ให้เช่ารถทัวร์
892. motor coach rental

893. ให้เช่ารถแทรกเตอร์
894. rental of tractors

895. ให้เช่ารถบรรทุก
896. truck rental

897. ให้เช่ารถบ้าน
898. Rental of motor homes

899. ให้เช่ารถบ้านสำหรับพักผ่อน
900. Rental of recreational vehicles

901. ให้เช่ารถไฟ
902. train rental

903. ให้เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ
904. Rental of chauffeur driven cars

905. ให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า
906. Rental of electric cars

907. ให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น
908. car sharing services

909. ให้เช่ารถลากและรถพ่วง
910. Rental of traction vehicle and trailers

911. ให้เช่ารถสามล้อ
912. Rental of tricycles

913. ให้เช่ารถอาร์วี [รถบ้าน]
914. Rental of RV [recreational vehicles]

915. ให้เช่ารรางเลื่อนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าโดยรางรถไฟ
916. Leasing of railroad flatcars

917. ให้เช่าระฆังสำหรับดำน้ำ
918. rental of diving bells

919. ให้เช่าระบบการจอดรถด้วยเครื่องจักรกล
920. Rental of mechanical parking systems

921. ให้เช่าระบบนำทาง
922. rental of navigational systems

923. ให้เช่าเรือ
924. boat rental

925. ให้เช่าเรือเดินทะเล
926. Chartering of marine vessels

927. ให้เช่าเรือใบ
928. Rental of sailboats

929. ให้เช่าเรือยอทช์
930. Yacht chartering services

931. ให้เช่าโรงจอดรถ
932. garage rental

933. ให้เช่าโรงจอดอากาศยาน
934. Rental of aircraft hangar space

935. ให้เช่าห้องเก็บไวน์ด้วยระบบไฟฟ้า
936. rental of electric wine cellars

937. ให้เช่าเหมารถบัส
938. Bus chartering

939. ให้เช่าเหมาเรือ
940. ship chartering

941. ให้เช่าเหมาลำเครื่องบิน
942. airplane chartering

943. ให้เช่าอุปกรณ์หุ้มป้องกันที่นั่งยานพาหนะ
944. Rental of protective covers for vehicle seats

945. ให้บริการขนส่งโดยรถแท็กซี่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
946. Providing taxi transport for people who are incapable of driving safely due to alcohol consumption

947. ให้บริการจองรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
948. Providing taxi booking services via mobile applications

949. ให้ยืมและให้เช่าเครื่องบิน
950. Loaning and rental of aeroplanes

951. ออกตั๋วสำหรับการเดินทาง
952. Issuing of tickets for travel

error: Content is protected !!