รายการบริการจำพวกที่ 42

sale-TradeMark.png

รายการบริการจำพวกที่ 42
การบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การสุขอนามัยและการเสริมสวย การบริการรักษาสัตว์ การบริการทางเกษตรกรรม การบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 42nd TradeMark in Thailand

Category 42nd (593 items) – Technological and scientific services, research/design related to analytic service and industrial research, research and development for computer and software, legislative service.

1. การขุดค้นทางโบราณคดี
2. archaeological excavation

3. การขุดเจาะทดสอบทางธรณีวิทยา
4. geological test drilling

5. การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์
6. writing of computer code

7. การคำนวณควอนคัม
8. quantum computing

9. การจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อผู้อื่น
10. reconstruction of database systems for others

11. การถ่ายโอนข้อมูลเอกสารจากรูปแบบคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
12. document data transfer from one computer format to another

13. การทดสอบ การรับรองความถูกต้อง และควบคุมคุณภาพ
14. Testing, authentication and quality control

15. การทดสอบและวิเคราะห์สินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านพิธีการกักกัน
16. testing and analysis of goods being imported or exported for quarantine clearance purposes

17. การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายข้อมูล
18. providing computer programs on data networks

19. การทำโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูล
20. programming of software for database management

21. การทำโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
22. programming of software for inventory management

23. การบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
24. maintenance of computer programs

25. การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26. conversion of data from physical to electronic media

27. การแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
28. conversion of documents from physical to electronic media

29. การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
30. Data authentication via blockchain technology

31. การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ข้อมูลผ่านบล็อกเชน
32. Data authentication via blockchain

33. การเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
34. culturing of cells for scientific research purposes

35. การวางแผนโครงการทางเทคนิค
36. technical project planning

37. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์
38. scientific research in the field of genetics

39. การสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40. creation of computer programs

41. การสอบสวนกระบวนการทางกฏหมายแบบดิจิตอลในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
42. digital forensic investigations in the field of computer crimes

43. การสำรวจทางธรณีวิทยา
44. geotechnical investigations

45. การสำรวจบ่อน้ำมันและแหล่งน้ำมัน
46. surveying of oil beds and fields

47. การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
48. computer hardware design

49. การออกแบบฉากการแสดง
50. design of show scenery

51. การออกแบบโมเดลคอมพิวเตอร์จำลอง
52. design of computer-simulated models

53. การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล
54. Design of data storage systems

55. การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจำลองสภาวะเสมือนจริง
56. Design and development of virtual reality software

57. การออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
58. Computer systems design and analysis

59. การออกแบบสถาปัตยกรรม
60. architectural design

61. การออกแบบสินค้าที่เป็นต้นแบบ
62. design of prototypes

63. กู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์
64. recovery of computer data

65. แก้จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อผู้อื่น
66. Debugging computer software for others

67. ขุดสินทรัพย์คริปโต
68. mining of crypto assets

69. เขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
70. Writing of computer software

71. เขียนแบบก่อสร้าง
72. construction drafting

73. เขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
74. computerized drawing

75. เขียนแบบด้านวิศวกรรม
76. engineering drawing

77. เขียนแบบแปลน
78. plan drawing

79. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
80. computer programming

81. เขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
82. writing of data processing programs

83. เขียนโปรแกรมสินค้าเสมือนจริงออนไลน์ที่ดาวโหลดไม่ได้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
84. Programming of online, non-downloadable virtual goods for use in virtual environments

85. เขียนและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
86. Writing and updating computer software

87. ค้นหาและเรียกคืนข้อมูลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
88. data searching and retrieving by computer network

89. คริปโตไมนิ่ง
90. cryptomining

91. คลาวด์คอมพิวติ้ง
92. cloud computing

93. ควบคุมคุณภาพ
94. Quality Control

95. คัดกรองดีเอ็นเอเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
96. DNA screening for scientific research purposes

97. จัดการโครงการก่อสร้างโดยการร่างการออกแบบและการวางแผนการก่อสร้าง
98. Construction project management [construction drafting, design and planning]

99. จัดการเว็บไซต์แก่ผู้อื่น
100. managing web sites for others

101. จัดเก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
102. electronic data storage

103. จัดเตรียมรายงานด้านเทคนิค
104. Preparation of technical reports

105. จัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์
106. Preparation of scientific reports

107. จัดเตรียมรายงานด้านวิศวกรรม
108. Preparation of engineering reports

109. จัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
110. Preparation of reports relating to scientific research

111. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคนิค
112. Preparation of reports relating to technical research

113. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยี
114. Preparation of reports relating to technological research

115. จัดและดำเนินการศึกษาโครงการทางเทคนิค
116. conducting technical project studies

117. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
118. providing geographic information

119. จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารออนไลน์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้
120. providing on-line non-downloadable software for use in communication

121. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้อื่น
122. providing computer programs designed to the specifications of others

123. จัดหาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ออนไลน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
124. providing online geographic maps, not downloadable

125. จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
126. providing electornic data storage

127. จัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
128. providing internet electronic data storage

129. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ได้
130. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to spend and trade cryptocurrency

131. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนโทเค็นดิจิตัลได้
132. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to spend and trade digital tokens

133. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้
134. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to spend and trade non-fungible tokens

135. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้(เอ็นเอฟที)
136. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to spend and trade non-fungible tokens [NFTs]

137. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถรับและเข้าถึงโทเค็นดิจิทัลได้
138. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to receive and access to digital tokens

139. จัดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถรับและเข้าถึงคริปโตเคอเรนซี่ได้
140. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to receive and access to cryptocurrency

141. ชั่ง ตวง วัดปริมาณของสินค้า
142. quantity weighing and measuring of goods

143. ชั่งตวงวัดและหาค่ามาตรฐานในสินค้า
144. weighing and measuring and searching of goods standard value

145. ชั่งตวงวัดและออกใบรับรองคุณภาพและปริมาณสำหรับสินค้า
146. weighing and measuring and issue of goods quality and quantity certificate

147. ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
148. vehicle weighing

149. ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ผู้อื่น
150. goods weighing for other

151. ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
152. Repair of software for computer systems

153. ซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
154. repair of computer programs

155. ดให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สมาชิกของชุมชนออนไลน์สามารถรับและเข้าถึงโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้
156. Providing temporary use of non-downloadable software for enabling members of an online community to receive and access non-fungible tokens [NFTs]

157. ดูแลการทำงานระบบคอมพิวเตอร์โดยการเข้าถึงระยะไกล
158. monitoring of computer system operation by remote access

159. ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์
160. Maintenance of computer software relating to computer security and prevention of computer risks

161. ดูแลรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
162. maintenance of computer software

163. ตรวจคัดกรองดีเอ็นเอเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
164. DNA screening for scientific research purposes

165. ตรวจจับการแพร่กระจายของมลภาวะ
166. pollution dispersion detecting

167. ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติ
168. abnormal magnetic waves detecting

169. ตรวจวัดค่ามาตรฐานของเครื่องชั่งน้ำหนัก
170. measuring standards of weight scales

171. ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
172. measuring of electricity quantity in electric generator

173. ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าของเครื่องยนต์
174. measuring of electricity quantity in engine

175. ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า
176. measuring of electricity quantity in transformer

177. ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
178. measuring of electricity quantity in electric equipment

179. ตรวจวัดมาตรฐานของเครื่องชั่งตวงวัด
180. calibration [measuring]

181. ตรวจวิเคราะห์แก๊สเสียที่ปล่อยออกมา
182. analysis of released waste gas

183. ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
184. chemistry analysis services

185. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
186. product analysis services

187. ตรวจวิเคราะห์วัสดุ
188. material analysis services

189. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการโจรกรรมข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
190. electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet

191. ตรวจสอบความแท้จริงของงานศิลปะ
192. authenticating works of art

193. ตรวจสอบคุณภาพการผลิตรูปถ่าย
194. quality testing of photo maker

195. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
196. quality testing of electric appliances

197. ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
198. quality testing of oil

199. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
200. quality testing of products

201. ตรวจสอบคุณภาพโรงงานปิโตรเลียม
202. quality testing of petroleum plant

203. ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
204. inspection of construction project

205. ตรวจสอบทางพันธุกรรมเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
206. Genetic testing for scientific research purposes

207. ตรวจสอบธุรกรรมบัตรเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจจับการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต
208. electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via the internet

209. ตรวจสอบพลังงาน
210. energy auditing

211. ตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพบริการ
212. inspection services for product quality services

213. ตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
214. inspection services for product quality certification

215. ตรวจสอบเพื่อการรับรองระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร
216. inspection services for technology and innovation quality of organization

217. ตรวจสอบยา
218. inspection of pharmaceuticals

219. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูล
220. monitoring of computer systems for detecting unauthorized access or data breach

221. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับความเสียหาย
222. monitoring of computer systems to detect breakdowns

223. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
224. inspection and control operation of data processing programs

225. ตรวจสอบวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
226. inspection and analysis of computer system

227. ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
228. Configuration of computer software

229. ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
230. installation, maintenance and repair of computer software

231. ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
232. installation of computer software

233. ติดตั้งบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโปรมแกรมของระบบคอมพิวเตอร์
234. Installation, maintenance and repair of software for computer systems

235. ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
236. installation of computer programs

237. ติดตั้งและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
238. Installation and maintenance of database software

239. เตรียมการบริจาคศพเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
240. Arranging the donation of human corpses for medical research

241. ทดลองประสิทธิภาพของยาใหม่ทางคลินิก
242. clinical trials

243. ทดสอบ รับรองความถูกต้อง และควบคุมคุณภาพ
244. Testing, authenticating and quality control

245. ทดสอบการขุดเจาะอุโมงค์
246. tesing services of tunnel drilling

247. ทดสอบการติดตั้งคอมพิวเตอร์
248. Testing of computer installations

249. ทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร
250. quality testing of spare parts of machine

251. ทดสอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
252. testing of computer software

253. ทดสอบด้วยเทคนิคชั้นสูงในด้านการประมวลผลข้อมูล
254. high technique testing services for data processing

255. ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
256. Environmental testing services

257. ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำ
258. environmental testing services to detect contaminants in water

259. ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
260. scientific testing services

261. ทดสอบน้ำมัน
262. Oil assaying

263. ทดสอบบ่อน้ำมัน
264. oil-well testing

265. ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
266. Testing of computer programmes

267. ทดสอบผลิตภัณฑ์
268. Product testing

269. ทดสอบวัสดุ
270. material testing

271. ทดสอบสภาพความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ของยานพาหนะ
272. vehicle roadworthiness testing

273. ทดสอบสิ่งทอ
274. textile testing

275. ทดสอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
276. Testing of computer hardware

277. ทำฝนเทียมโดยโปรยสารเคมีเข้าสู่กลุ่มเมฆ
278. cloud seeding

279. ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
280. duplication of computer programs

281. ที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
282. Data security consulting

283. ที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
284. computer security consultancy

285. ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
286. architectural consultancy

287. บริการการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
288. user authentication services using blockchain technology

289. บริการเข้ารหัสข้อมูล
290. data encryption services

291. บริการเข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของบริการเข้ารหัสข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
292. Electronic cryptology services in the nature of electronic data encryption services

293. บริการเข้ารหัสลับทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของใบรับรองดิจิทัลและบริการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล
294. Electronic cryptology services in the nature of digital certificate and digital signature verification services

295. บริการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
296. Data encryption and decoding services

297. บริการเขียนงานทางเทคนิค
298. technical writing

299. บริการเขียนแบบด้านวิศวกรรม
300. Engineering drawing services

301. บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
302. computer programming services for data processing

303. บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลในเชิงพาณิชย์
304. Computer programming services for commercial analysis and reporting

305. บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
306. computer programming services for electronic data security

307. บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับคลังข้อมูล
308. computer programming services for data warehousing

309. บริการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์มัลติมีเดีย ที่ไม่รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ใช้ในการขี่จักรยานและเสื้อผ้าของนักขี่จักรยานที่เชี่ยวชาญ
310. programming of multimedia equipment

311. บริการควบคุมคุณภาพและรับรองความถูกต้อง
312. Quality control and authentication services

313. บริการจัดการด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการก่อสร้าง
314. engineering management service of construction project

315. บริการจัดการด้านออกแบบสำหรับโครงการก่อสร้าง
316. management services of construction project design

317. บริการจัดการสำรองข้อมูล
318. off-site data backup

319. บริการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
320. computerized data storage

321. บริการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรทางอิเล็กทรอนิกส์
322. electronic storage services for archiving electronic data

323. บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
324. On-line data storage services

325. บริการจัดเตรียมแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม
326. preparation of architectural plans

327. บริการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง
328. construction planning services

329. บริการจัดทำเอกสารในรูปแบบดิจิตอล
330. digitization of documents [scanning]

331. บริการซอฟต์แวร์สำหรับปรับแต่งคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค
332. Configuration of computer networks by software

333. บริการดาต้าคริปโตโลจี
334. Data cryptology services

335. บริการดาต้าไมน์นิ่ง
336. Data mining services

337. บริการด้านเคมี
338. chemistry services

339. บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
340. Engineering services relating to information technology

341. บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
342. Electrical engineering services

343. บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
344. Environmental engineering services

345. บริการด้านสถาปัตยกรรม
346. architectural services

347. บริการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อออกแบบอาคารพาณิชย์
348. Architectural services for the design of commercial buildings

349. บริการดูแลเครื่องเชิร์ฟเวอร์
350. Server administration services

351. บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
352. maintenance of computer programmes

353. บริการตรวจสภาพรถใหม่และรถใช้แล้วก่อนขาย
354. inspection services for new and used vehicles before sale

355. บริการตรวจสอบพลังงาน
356. Energy auditing services

357. บริการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล [บริการเข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์]
358. Digital signature verification services [electronic cryptology services]

359. บริการตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ [บริการเข้ารหัสทางอิเล็กทรอนิกส์]
360. Electronic signature verification services [electronic cryptology services]

361. บริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ
362. quality checking and testing

363. บริการตรวจสอบสินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพ
364. inspection of goods for quality control

365. บริการตรวจหายาเสพติด
366. Drug discovery services

367. บริการถอดรหัสลับข้อมูล
368. decryption of data

369. บริการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์
370. Website usability testing services

371. บริการทดสอบการโหลดเว็บไซต์
372. Website load testing services

373. บริการทดสอบและตรวจสอบสภาพแวดล้อม
374. Environmental testing and inspection services

375. บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
376. Scientific and technological services

377. บริการทำแผนที่
378. cartography services

379. บริการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
380. Photogrammetry services

381. บริการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประมวลผล
382. Data collection service from database for analysis and processing

383. บริการบริหารเซิร์ฟเวอร์
384. server administration

385. บริการบล็อกเชน (บีเอเอเอส)สำหรับสร้างและจัดการโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้ (เอ็นเอฟที)ในรูปแแบบของกราฟฟิกที่ไม่เหมือนใคร
386. Blockchain as a service [BaaS] for creating and managing non-fungible tokens [NFTs] in the form of unique graphics

387. บริการบล็อกเชน (บีเอเอเอส)สำหรับสร้างและจัดการโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้ (เอ็นเอฟที)ในรูปแแบบสัตว์เลี้ยงไซเบอร์
388. Blockchain as a service [BaaS] for creating and managing non-fungible tokens [NFTs] in the form of cyber pets

389. บริการบล็อกเชน (บีเอเอเอส)สำหรับสร้างและจัดการโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้ (เอ็นเอฟที)ในรูปแแบบสินค้าเสมือนจริง
390. Blockchain as a service [BaaS] for creating and managing non-fungible tokens [NFTs] in the form of virtual goods

391. บริการประเมินสิ่งแวดล้อม
392. Environmental assessment services

393. บริการปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์
394. configuration of computer networks

395. บริการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
396. Computer virus protection services

397. บริการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอล
398. conversion of data to digital format

399. บริการโปรแกรมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
400. providing search engines for obtaining data on a global computer network

401. บริการโปรแกรมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
402. providing search engines for obtaining data via communications networks

403. บริการผนวกรวมระบบคอมพิวเตอร์
404. Computer systems integration services

405. บริการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล
406. development, updating and maintenance of software and database systems

407. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และนำซอฟต์แวร์ไปปฏิบัติ
408. software development, programming and implementation

409. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์การล้างรูปภาพ
410. development of image processing software

411. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
412. development of computer software

413. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูล
414. development of computer software for data processing

415. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติการเครือข่ายที่ปลอดภัย
416. development of software for secure network operations

417. บริการพัฒนาฐานข้อมูล
418. database development services

419. บริการพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
420. development and maintenance of computer database software

421. บริการพัฒนาเว็บไซต์
422. Website development services

423. บริการพิสูจน์เอกสารเพื่อความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
424. authentication services for computer security

425. บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
426. online data storage services

427. บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
428. Electronic data storage services

429. บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
430. Electronic data storage services on internet

431. บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บไซต์
432. space for creating websites

433. บริการย้ายข้อมูล
434. Data migration services

435. บริการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินการด้านอีคอมเมิร์ซ
436. user authentication services using technology for e-commerce transactions

437. บริการยืนยันตัวตนด้วยระบบการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวสำหรับการดำเนินการด้านอีคอมเมิร์ซ
438. user authentication services using single sign-on technology for online software applications

439. บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนผ่านคลาวด์
440. providing virtual computer systems through cloud computing

441. บริการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
442. Data security services

443. บริการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ไฟร์วอลล์)
444. data security services [firewalls]

445. บริการรักษาปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
446. computer security services

447. บริการร่างแบบทางเทคนิค
448. technical drawing

449. บริการวัดแผนที่ หรือ ตรวจับความร้อนและแสดงออกมาเป็นภาพโดยโดรน
450. cartographic or thermographic measurement services by drone

451. บริการวิจัยเกี่ยวกับ สารเคมีทางการเกษตร
452. Agrochemical research services

453. บริการวิจัยด้านชีวการแพทย์
454. Biomedical research services

455. บริการวิจัยด้านสเต็มเซลล์
456. Stem cell research services

457. บริการวิจัยทางการแพทย์
458. Medical research services

459. บริการวิจัยทางเทคนิค
460. technical research services

461. บริการวิศวกรรมด้านอุตสาหกรรมก๊าซ
462. Engineering services for the gas industry

463. บริการวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
464. software engineering services for data processing

465. บริการสำรวจจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
466. quantity surveying

467. บริการสำรวจในอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซและเหมืองแร่
468. exploration services in the field of the oil, gas and mining industries

469. บริการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
470. Electronic data back-up

471. บริการห้องปฏิบัติการทางเคมี
472. Chemical laboratory services

473. บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
474. scientific laboratory services

475. บริการห้องปฏิบัติการสำหรับวิจัยทางการแพทย์
476. Medical research laboratory services

477. บริการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
478. Computer software technical support services

479. บริการให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
480. providing technical advice relating to computer hardware and software

481. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล
482. technological consultancy services for digital transformation

483. บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
484. Engineering consultancy services

485. บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
486. consultancy and information services relating to computer programming

487. บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นที่ในเว็บ) ในอินเทอร์เน็ต
488. rental of electronic storage space [web space] on the Internet

489. บริการให้เช่าพื้นที่หน่วยความจำสำหรับเว็บไซต์
490. rental of memory space for web sites

491. บริการให้ใช้แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
492. providing platform for computer software development

493. บริการออกแบบกราฟิกสำหรับสร้างทัวร์เสมือนจริงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
494. Graphic design services for creating virtual tours of real estate for sale

495. บริการออกแบบเกม
496. design of games

497. บริการออกแบบของอาคารอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม
498. Architectural services for the design of industrial buildings

499. บริการออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น
500. design of fashion accessories

501. บริการออกแบบแฟชั่น
502. fashion design

503. บริการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายการจ่ายพลังงาน
504. design and development of energy distribution networks

505. บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การค้นคืนข้อมูล
506. design and development of data retrieval software

507. บริการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
508. design and development of computer hardware and software

509. บริการออกแบบโลโก้
510. logo design services

511. บริการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
512. building design services

513. บริการอัปเดตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
514. Computer software updating services

515. ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
516. quality evaluation of products

517. ประเมินคุณภาพผ้าขนสัตว์
518. quality evaluation of wool

519. ประเมินคุณภาพไม้ยืนต้น
520. quality evaluation of standing timber

521. ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลินิก
522. quality evaluation for clinic laboratory

523. ปรับแต่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
524. Customizing computer software

525. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์
526. Updating of computer software relating to computer security and prevention of computer risks

527. ปรับปรุงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
528. updating of computer software

529. ปรับปรุงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
530. updating and maintenance of computer software

531. ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
532. updating of computer programs

533. ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือ
534. unlocking of mobile phones

535. แปลงข้อมูลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่ไม่ใช่การแปลงข้อมูลทางกายภาพ
536. conversion of computer programs and data, other than physical conversion

537. แปลงข้อมูลหรือเอกสารในรูปแบบทางกายภาพให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
538. conversion of data or documents from physical to electronic media

539. แปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
540. Data conversion of electronic information

541. ผู้ให้บริการเอ้าซอร์ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
542. information technology services provided on an outsourcing basis

543. เฝ้าตรวจด้านสิ่งแวดล้อม
544. Environmental monitoring services

545. พยากรณ์อากาศ
546. weather forecasting

547. พัฒนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
548. Development of computer software application solutions

549. พัฒนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
550. development of computer hardware

551. พัฒนาซอฟต์แวร์ในกรอบงานของการสร้างซอฟต์แวร์
552. software development in the framework of software publishing

553. พัฒนาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
554. Development of computer databases

555. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
556. Computer software development

557. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
558. development of new products

559. พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับคอมพิวเตอร์
560. development of computer platforms

561. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
562. Computer systems development

563. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
564. Development of data storage systems

565. พัฒนาวิดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์
566. development of video and computer games

567. พัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์
568. Development of computer hardware for computer games

569. รวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
570. Compilation of computer programmes

571. รับจ้างวางระบบคอมพิวเตอร์
572. computer program system

573. รับติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
574. installation of computer program

575. ร่างแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
576. drafting for engineer construction

577. ร่างแบบพิมพ์เขียว
578. blueprint drafting

579. รายงานสภาพอากาศ
580. Weather reporting

581. ลีสซิ่งเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
582. Leasing of web servers

583. ลีสซิ่งหน่วยความจำบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นโอสติ้งกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
584. Leasing of memory space on servers for hosting electronic bulletin boards

585. วางผังเมือง
586. urban planning

587. วางรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
588. styling [industrial design]

589. วิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
590. Analysis of greenhouse gas emissions

591. วิเคราะห์การออกแบบสินค้า
592. Analysis of product design

593. วิเคราะห์เกี่ยวกับแบคทีเรีย
594. Bacteriological analysis

595. วิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค
596. Analysis of technical data

597. วิเคราะห์คุณภาพดิน
598. soil quality analysis

599. วิเคราะห์คุณภาพลำน้ำ
600. Analysis of stream water quality

601. วิเคราะห์โครงสร้างของนั่งร้าน
602. Structural analysis of scaffolding

603. วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร
604. Building structure analysis

605. วิเคราะห์ทางเคมี
606. chemical analysis

607. วิเคราะห์เพื่อการสำรวจบ่อน้ำมัน
608. Analysis services for oil-field exploration

609. วิเคราะห์เพื่อวิจัยน้ำมัน
610. Analysis for oil research

611. วิเคราะห์เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำมัน
612. analysis for oil-field exploitation

613. วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
614. computer system analysis

615. วิเคราะห์ลายมือ (วิทยาอ่านลายมือเขียน)
616. handwriting analysis [graphology]

617. วิเคราะห์เลือดเพื่อใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
618. Blood analysis for scientific research purposes

619. วิเคราะห์และทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน
620. Analysis and testing services for the oil industry

621. วิเคราะห์สภาพน้ำ
622. water analysis

623. วิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
624. Research in the field of climate change

625. วิจัยเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์
626. research for animal breeding

627. วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
628. research for new product

629. วิจัยเกี่ยวกับการลดการปล่อยคาร์บอน
630. Research in the reduction of carbon emissions

631. วิจัยเกี่ยวกับการวางผังเมือง
632. unban planning research

633. วิจัยเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์
634. animal breed research

635. วิจัยเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
636. Computer research services

637. วิจัยเกี่ยวกับชีวเคมี
638. Biochemical research

639. วิจัยเกี่ยวกับอาหาร
640. Food research

641. วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
642. research in the field of automobile industry

643. วิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
644. research on semiconductor apparatus

645. วิจัยเครื่องสำอาง
646. cosmetic research

647. วิจัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
648. Research in the field of environmental conservation

649. วิจัยด้านเครื่องจักรกล
650. mechanical research

651. วิจัยด้านเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล
652. Research in the field of data processing technolog

653. วิจัยด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม
654. research in the field of telecommunications technology

655. วิจัยด้านนิเวศน์วิทยา
656. ecology research

657. วิจัยด้านฟิสิกส์
658. research in the field of physics

659. วิจัยด้านวิทยาศาสตร์
660. scientific research

661. วิจัยด้านวิศวกรรม
662. engineering research

663. วิจัยด้านอุตสาหกรรม
664. Industrial research

665. วิจัยด้านอุทกวิทยา
666. Hydrological research

667. วิจัยทางการเกษตร
668. agricultural research

669. วิจัยทางการแพทย์
670. medical research

671. วิจัยทางชีววิทยา
672. biological research

673. วิจัยทางด้านเคมี
674. chemical research

675. วิจัยทางด้านแบคทีเรีย
676. bacteriological research

677. วิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวกับกีฬาที่ใช้เครื่องยนต์
678. Mechanical research in the field of motor sports

679. วิจัยทางเทคโนโลยี
680. technological research

681. วิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
682. Biotechnological research

683. วิจัยทางธรณีวิทยา
684. geological research

685. วิจัยทางโบราณคดี
686. Archeological research

687. วิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
688. scientific research in the field of environmental protection

689. วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยธรรมชาติ
690. scientific and technological research in the field of natural disasters

691. วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร
692. scientific and technological research relating to patent mapping

693. วิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
694. Scientific and industrial research

695. วิจัยในด้านการก่อสร้างอาคาร
696. research in the field of building construction

697. วิจัยในด้านการเชื่อมโลหะ
698. research in the field of welding

699. วิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับค้นหาวัตถุโบราณ
700. research in the field of excavation

701. วิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
702. research in the field of artificial intelligence technology

703. วิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
704. Laboratory research in the field of cosmetics

705. วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้อื่น
706. research of new products for others

707. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
708. research and development for telephone system

709. วิจัยและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
710. research and development for computers

711. วิจัยและพัฒนาด้านชีวเคมี
712. Biochemical research and development

713. วิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์
714. research and development relating to physics

715. วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม
716. research and development services in the field of engineering

717. วิจัยและพัฒนาปุ๋ย
718. research and development services relating to fertilizers

719. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
720. research and development of computer programs

721. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้อื่น
722. research and development of new products for others

723. วิจัยและพัฒนายางรถยนต์
724. research and development services relating to automobile tyres

725. วิจัยและพัฒนายารักษาโรค
726. Research and development of medicines

727. วิจัยและพัฒนาวัคซีน
728. research and development of vaccines

729. วิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมยา
730. Research and development for the pharmaceutical industry

731. วิจัยและวิเคราะห์ทางเคมี
732. Chemical research and analysis services

733. วิศวกรรมการเข้ารหัส
734. Cryptographic engineering

735. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
736. Computer engineering

737. วิศวกรรมเคมี
738. chemical engineering

739. วิศวกรรมเครื่องกล
740. mechanical engineering

741. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
742. Software engineering

743. วิศวกรรมโทรคมนาคม
744. telecommunications engineering

745. วิศวกรรมไฟฟ้า
746. electrical engineering

747. วิศวกรรมโยธา
748. civil engineering

749. วิศวกรรมโรงงาน
750. plant engineering

751. วิศวกรรมศาสตร์
752. engineering

753. สร้างชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการสนทนาและรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
754. Creating an on-line community for registered users to participate in discussions and get feedback from their peers in the field of blockchain technology

755. สร้างชุมชนออนไลน์สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างชุมชนเสมือนและมีส่วนร่วมในบริการเครือข่ายสังคมในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
756. Creating an on-line community for registered users to form virtual communities and engage in social networking services in the field of blockchain technology

757. สร้างและดูแลรักษาเว็บไซต์สำหรับผู้อื่น
758. creating and maintaining websites for others

759. สร้างและดูแลเว็บไซต์
760. Creating and maintaining web sites

761. สร้างและดูแลเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสนทนาและรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
762. Creating and maintaining websites for registered users to participate in discussions and get feedback from their peers in the field of blockchain technology

763. สร้างและดูแลเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างชุมชนเสมือนและมีส่วนร่วมในบริการเครือข่ายสังคมในด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
764. Creating and maintaining websites for registered users to form virtual communities and engage in social networking services in the field of blockchain technology

765. สร้างและออกแบบดัชนีข้อมูลทางเว็บไซต์สำหรับผู้อื่น [บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ]
766. creating and designing website-based indexes of information for others [information technology services]

767. สร้างและโฮสติ้งเว็บไซต์
768. Creation and hosting of web sites

769. สำรวจก๊าซ
770. Gas exploration

771. สำรวจการทำเหมืองแร่
772. Mining exploration services

773. สำรวจเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
774. Engineering surveying

775. สำรวจใต้น้ำ
776. Underwater exploration

777. สำรวจทางธรณีฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน
778. Geophysical exploration for the oil industry

779. สำรวจทางธรณีฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
780. Geophysical exploration for the mining industry

781. สำรวจทางธรณีวิทยา
782. geological prospecting

783. สำรวจที่ดิน
784. land surveying

785. สำรวจธรณีวิทยา
786. geological surveys

787. สำรวจบ่อน้ำมัน
788. oil-field surveys

789. สำรวจปิโตรเลียม
790. Petroleum exploration

791. สำรวจรังวัดด้านวิศวกรรม
792. surveying [engineering]

793. สำรวจและวิจัยทางโบราณคดี
794. Archeological exploration and research

795. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
796. Provision of information relating to computer programming

797. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม
798. providing information in the field of engineering design

799. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
800. providing information in the field of industrial product design

801. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
802. provision of information relating to computer technology

803. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
804. Providing information on computer technology via a website

805. ให้ข้อมูลด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
806. provision of information relating to environmental protection

807. ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสร้างโปรแกรมทางเว็บไซต์
808. providing information relating to computer technology and programming via a website

809. ให้ข้อมูลทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียว
810. providing technological information about environmentally-conscious and green innovations

811. ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการชดเชยจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
812. providing scientific information, advice and consultancy relating to carbon offsetting

813. ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
814. providing scientific information, advice and consultancy relating to net zero emissions

815. ให้ข้อมูลสภาพอากาศ
816. meteorological information

817. ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
818. technical support services relating to analysis software

819. ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
820. technical support services relating to data analysis with computer systems

821. ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
822. troubleshooting of computer software problems [technical support]

823. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
824. Advice relating to the design of computer software

825. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
826. Advice relating to the design of computer systems

827. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
828. Advice relating to the design of computer hardware

829. ให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์
830. Technical advice relating to operation of computers

831. ให้คำแนะนำโดยมืออาชีพเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์
832. Professional consultancy relating to computer security

833. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
834. computer programming consultancy

835. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร
836. information services relating to the chemicals used in agriculture

837. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาวะทางเคมีในสิ่งแวดล้อม
838. consultancy services relating to environmental conditions measurement

839. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
840. consultancy in the field of energy-saving

841. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
842. consultancy services relating to data conversion of electronic information

843. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
844. consultancy services relating to environmental development

845. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์
846. consultancy services relating to installation of software for computer systems

847. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยา
848. consultancy relating to geological surveys

849. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจบ่อน้ำมัน
850. consultancy relating to oil-field surveys

851. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
852. consultancy relating to design of electronic database

853. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
854. consultancy relating to design of computer systems

855. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
856. consultancy relating to design and usage for computer program

857. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
858. consultancy relating to design and development of computer systems

859. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
860. consultancy in the design and development of computer hardware

861. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม
862. consultancy relating to design of integrated circuits

863. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโฮมเพจสำหรับอินเตอร์เน็ต
864. website design consultancy

865. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
866. consultancy relating to construction projects

867. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
868. computer software consultancy

869. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
870. telecommunications technology consultancy

871. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
872. computer technology consultancy

873. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านการผลิตพลังงานทดแทน
874. technological consultancy in the field of alternative energy generation

875. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
876. artificial intelligence consultancy

877. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
878. consultancy relating to development of computer systems

879. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
880. computer hardware consulting services

881. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
882. consultation services relating to computer hardware

883. ให้คำปรึกษาโครงการทำเหมืองแร่
884. mining project consultancy

885. ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการออบแบบแผงวงจรรวม
886. technical consultancy relating to the design of integrated circuit

887. ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
888. technical consultancy in the field of energy saving and energy efficiency

889. ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
890. consultancy services in the field of environmental protection

891. ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
892. consultancy in the field of data security

893. ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
894. consultancy in the field of computer network analysis

895. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยเครือข่ายโทรคมนาคม
896. telecommunication network security consultancy

897. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต
898. internet security consultancy

899. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูล
900. data security consultancy

901. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
902. technical consultancy relating to telecommunication system installations

903. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
904. technical consultancy relating to computers

905. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการแยกสารประกอบไซลีน
906. technical consultancy for the separation of xylene

907. ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
908. technological consultancy

909. ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
910. technological consultancy relating to internet

911. ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
912. consultancy in the field of computer systems development

913. ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเบ็ดเสร็จของคอมพิวเตอร์
914. consultancy in the field of computer integrated information systems

915. ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
916. engineering consultancy

917. ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
918. consultancy in the field of architecture

919. ให้คำปรึกษาทางด้านการร่างแบบก่อสร้าง
920. consultancy in the field of construction drafting

921. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
922. Technical consultancy in the field of environmental science

923. ให้คำปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
924. Technical consultancy in the field of environmental engineering

925. ให้คำปรึกษาในด้านเกี่ยวกับวิศวกรรม
926. consultancy in the field of engineering

927. ให้เช่ากล้องโทรทรรศน์
928. rental of telescopes

929. ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
930. computer rental

931. ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
932. Rental of computers and computer software

933. ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
934. rental of computers and computer equipment

935. ให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
936. rental of a database server (to third parties)

937. ให้เช่าเครื่องมือเขียนแบบ
938. rental of drawing instruments

939. ให้เช่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
940. Computer software rental

941. ให้เช่าโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
942. rental of data processing programs

943. ให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
944. rental of electronic storage space on the Internet

945. ให้เช่ามาตรวัดค่าการบริโภคพลังงาน
946. rental of meters for the recording of energy consumption

947. ให้เช่าและดูแลรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
948. Rental and maintenance of computer software

949. ให้เช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์
950. rental of web servers

951. ให้เช่าศูนย์อำนวยความสะดวกด้านข้อมูล
952. rental of data centre facilities

953. ให้เช่าห้องทดลองหุ่นยนต์เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
954. Rental of laboratory robots for laboratory research and analysis

955. ให้เช่าอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
956. rental of data input and display devices

957. ให้เช่าอุปกรณ์วาดภาพเชิงเทคนิค
958. Rental of technical drawing instruments

959. ให้เช่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
960. Rental of computer hardware and computer peripherals

961. ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดไม่ได้ทางออนไลน์สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
962. providing temporary use of on-line non-downloadable software for inventory management

963. ให้ใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์แบบชั่วคราวที่ดาวน์โหลดไม่ได้
964. providing temporary use of online non-downloadable software

965. ให้ใช้แอพลิเคชั่นชั่วคราวที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ผ่านทางเว็บเป็นหลัก
966. providing temporary use of web-based applications

967. ให้บริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(SaaS)
968. software as a service [SaaS]

969. ให้บริการซัพพอร์ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(การแก้ปัญหาซอฟต์แวร์)
970. information technology [IT] support services [troubleshooting of software]

971. ให้บริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานด้านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น
972. platform as a service [PaaS]

973. ให้บริการเสิร์ชเอ็นจิ้นสำหรับอินเทอร์เน็ต
974. providing search engines for the internet

975. ให้บริการแอพพลิเคชั่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(เอเอสพี)
976. Application service provider [ASP]

977. ออกแบบกราฟิกของสื่อด้านการส่งเสริมการขาย
978. graphic design of promotional materials

979. ออกแบบกราฟิกโลโก้สำหรับการโฆษณา
980. graphic design of advertising logos

981. ออกแบบกราฟิกสำหรับโบรชัวร์โฆษณา
982. graphic design of advertising brochures

983. ออกแบบกราฟิกอาร์ท
984. graphic arts design

985. ออกแบบกลไกฉนวนกึ่งตัวนำ
986. semiconductor mechanisms design

987. ออกแบบการตกแต่งภายใน
988. design of interior decor

989. ออกแบบการสำรวจบ่อน้ำมัน
990. Design of oil-field surveys

991. ออกแบบขาเทียม
992. artificial limbs design

993. ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับวิดีโอภาพแสงสี
994. computer graphic design for video projection mapping

995. ออกแบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
996. computer software design

997. ออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
998. design of wireless computer networks

999. ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์
1000. Design of computers

1001. ออกแบบเครื่องแต่งกาย
1002. design of costumes

1003. ออกแบบเครื่องโทรศัพท์
1004. Design of telephones

1005. ออกแบบเครื่องบิน
1006. aircraft design

1007. ออกแบบเครื่องประดับ
1008. jewelry design

1009. ออกแบบเครื่องปรับอากาศ
1010. design of air-conditioning installations

1011. ออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
1012. Design of telecommunications apparatus and equipment

1013. ออกแบบเครื่องมือช่าง
1014. hand tools design

1015. ออกแบบจักรยาน
1016. design of bicycles

1017. ออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร
1018. design of machine parts

1019. ออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1020. computer software design

1021. ออกแบบฐานข้อมูล
1022. Database design

1023. ออกแบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
1024. Design of computer databases

1025. ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านสถาปัตยกรรม
1026. computerized design in the field of architecture

1027. ออกแบบด้านวิศวกรรม
1028. engineering design

1029. ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา
1030. Design services relating to civil engineering

1031. ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการชลประทาน
1032. Civil engineering design services relating to water irrigation

1033. ออกแบบด้านศิลปะ
1034. art work design

1035. ออกแบบตกแต่งภายใน
1036. interior design

1037. ออกแบบตกแต่งสถานที่
1038. place decoration design services

1039. ออกแบบตราสินค้า
1040. Brand design

1041. ออกแบบแท่นผลิตที่เป็นส่วนของเครื่องจักร
1042. design of production platform being parts of machines

1043. ออกแบบโทรศัพท์มือถือ
1044. design of mobile phones

1045. ออกแบบนามบัตร
1046. business card design

1047. ออกแบบนาฬิกา
1048. designing of watches

1049. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
1050. packaging design

1051. ออกแบบบันไดเลื่อน
1052. escalator design services

1053. ออกแบบบ้านและตกแต่งภายใน
1054. house design and interior decorating design

1055. ออกแบบผลิตภัณฑ์
1056. product design

1057. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
1058. industrial design

1059. ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์
1060. Computer aided industrial design

1061. ออกแบบแผงวงจรรวม
1062. design of integrated circuits

1063. ออกแบบแม่พิมพ์
1064. design of moulds

1065. ออกแบบยานพาหนะ
1066. design of vehicles

1067. ออกแบบรองเท้า
1068. footwear design services

1069. ออกแบบระบบการกำจัดของเสีย
1070. technical design of waste disposal system

1071. ออกแบบระบบการเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำ
1072. design of water storage and distribution systems

1073. ออกแบบระบบการขนส่งแบบครบวงจร
1074. design of logistic systems

1075. ออกแบบระบบการระบายอากาศ
1076. design of air ventilation systems

1077. ออกแบบระบบกำจัดขยะ
1078. design of waste disposal systems

1079. ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
1080. Computer systems design

1081. ออกแบบระบบจานดาวเทียม
1082. design of satellite dish systems

1083. ออกแบบระบบดับเพลิง
1084. design of fire fighting systems

1085. ออกแบบระบบโทรคมนาคม
1086. design of telecommunication systems

1087. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
1088. design of wastewater treatment systems

1089. ออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1090. computer network design design of computer networks

1091. ออกแบบระบบสระน้ำและน้ำพุ
1092. design of swimming pool and fountain systems

1093. ออกแบบระบบสูบน้ำ
1094. design of water pumping systems

1095. ออกแบบลิฟต์
1096. design of elevators

1097. ออกแบบและเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1098. Design and writing of computer software

1099. ออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์
1100. Design and programming of website

1101. ออกแบบและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
1102. design and development of wireless computer networks

1103. ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
1104. Software design and development

1105. ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์
1106. design and development of computer game software

1107. ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1108. Design and development of computer software

1109. ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามคำสั่งของลูกค้า
1110. custom design and development of computer software

1111. ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เสมือนจริง
1112. design and development of virtual reality software

1113. ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
1114. Database design and development

1115. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
1116. Design and development of security programmes for building

1117. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย
1118. design and development of multimedia products

1119. ออกแบบและพัฒนาเฟิร์มแวร์คอมพิวเตอร์
1120. design and development of computer firmware

1121. ออกแบบและพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ (เซลล์แสงอาทิตย์)
1122. design and development of photovoltaic systems

1123. ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1124. Design and development of electronic data security systems

1125. ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
1126. Design and development of computer hardware

1127. ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
1128. Design and planning of electrical systems

1129. ออกแบบและสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับการอภิปราย รับข้อเสนอ และความเห็นจากสมาชิก
1130. design and creating an online community for registered users to participate in discussions and get feedback from their peers

1131. ออกแบบเว็บไซต์
1132. Design of websites

1133. ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการโฆษณา
1134. Design of websites for advertising purposes

1135. ออกแบบเว็บเพจ
1136. Design of web pages

1137. ออกแบบสนามกอล์ฟ
1138. golf course design

1139. ออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่เพื่อการโฆษณา
1140. design of printing not for publishing purposes

1141. ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1142. dress designing

1143. ออกแบบหน้าร้าน
1144. design of store fixtures

1145. ออกแบบหน้าร้านค้าปลีก
1146. Retail design services

1147. ออกแบบหมวก
1148. hat design

1149. ออกแบบหลอดไฟ
1150. lighting design services

1151. ออกแบบหลักสูตรกอล์ฟ
1152. golf course design

1153. ออกแบบอาคาร
1154. design of buildings

1155. ออกแบบโฮมเพจ
1156. Homepage design

1157. ออกแบบโฮมเพจและเว็บไซต์
1158. Design of homepages and websites

1159. ออกใบรับรองเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า วัสดุ และรูปแบบธุรกิจ
1160. issuing certificate of product quality, materials and business models

1161. ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่สมาชิก
1162. issuing certificate of product origin for registered users

1163. โอสติ้งเวปไซต์ที่มีสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงที่รับรองความถูกต้องโดยโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่กันได้ (เอ็นเอฟที)
1164. Hosting websites featuring virtual pets authenticated by non-fungible tokens [NFTs]

1165. โฮลติ้งเว็บไซต์ของผู้อื่นบนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
1166. Hosting the websites of others on a computer server for a global computer network

1167. โฮสติ้งซอฟต์แวร์เพื่อใช้จัดการห้องสมุด
1168. Hosting of software for use in library management

1169. โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์
1170. Server hosting

1171. โฮสติ้งฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
1172. hosting computer databases

1173. โฮสติ้งบล็อก
1174. Hosting of blogs

1175. โฮสติ้งพอดแคสต์
1176. Hosting of podcasts

1177. โฮสติ้งเว็บไซต์
1178. Hosting websites

1179. โฮสติ้งเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
1180. Hosting of web sites on the Internet

1181. โฮสติ้งเว็บบล็อก
1182. Hosting of weblogs

1183. โฮสติ้งเว็บพอร์ทัล
1184. Hosting of web portals

1185. โฮสติ้งสิ่งอำนวยความสะดวกในเว็บออนไลน์ให้ผู้อื่นสำหรับใช้ในการแบ่งปันเนื้อหาออนไลน์
1186. hosting on-line web facilities for others for sharing on-line content

error: Content is protected !!