รายการบริการจำพวกที่ 43

sale-TradeMark.png

รายการบริการจำพวกที่ 43
การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดหาที่พักชั่วคราว


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 43rd TradeMark in Thailand

Category 43rd (629 items) Food and beverages services, temporary accommodation.

1. การจองโต๊ะร้านอาหาร
2. Reservation of restaurant tables

3. การจองที่พักชั่วคราว
4. Reservation of temporary accommodation

5. การจองที่พักชั่วคราวโดยตัวแทนท่องเที่ยว
6. Reservation of temporary accommodation by travel agents

7. การจองที่พักชั่วคราวโดยตัวแทนท่องเที่ยวหรือนายหน้า
8. Reservation of temporary accommodation by travel agents or brokers

9. การจองที่พักชั่วคราวโดยนายหน้าท่องเที่ยว
10. Reservation of temporary accommodation by travel brokers

11. การจองที่พักชั่วคราวในลักษณะบ้านพักตากอากาศ
12. Reservation of temporary accommodation in the nature of vacation homes

13. การจองที่พักชั่วคราวในลักษณะบ้านพักวันหยุดเทศกาล
14. Reservation of temporary accommodation in the nature of holiday homes

15. การจองที่พักชั่วคราวผ่านทางอินเทอร์เน็ต
16. Reservation of temporary accommodation via the Internet

17. การจองที่พักในโรงแรม
18. Reservation of accommodation in hotels

19. การจองที่พักวันหยุดเทศกาล
20. Reservation of holiday accommodation

21. การจองที่พักสำหรับนักเดินทาง
22. Reservation of accommodation for travellers

23. การจองโรงแรมที่พัก
24. Reservation of hotel accommodation

25. การจองห้องพักโรงแรมโดยตัวแทนท่องเที่ยว
26. Reservation of hotel rooms by travel agents

27. การจองห้องพักโรงแรมโดยตัวแทนท่องเที่ยวหรือนายหน้า
28. Reservation of hotel rooms by travel agents or brokers

29. การจองห้องพักโรงแรมโดยนายหน้าท่องเที่ยว
30. Reservation of hotel rooms by travel brokers

31. การจองห้องพักโรงแรมสำหรับนักเดินทาง
32. Reservation of hotel rooms for travelers

33. การจัดงานเลี้ยง
34. Organisation of banquets

35. การจัดเตรียมและจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริโภคในและนอกสถานที่
36. Preparation and provision of food and drink for consumption on and off the premises

37. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการ
38. Provision of facilities for exhibitions

39. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
40. Provision of facilities for board meetings

41. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมคอนเวนชั่น
42. Provision of facilities for conventions

43. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
44. Provision of facilities for fairs and exhibitions

45. การจัดที่พักชั่วคราว
46. Organisation of temporary accommodation

47. การจัดที่พักในวันหยุด
48. Organisation of holiday accommodation

49. การจัดที่พักสำหรับนักท่องเที่ยววันหยุดเทศกาล
50. Organisation of accommodation for holiday makers

51. การจัดบ้านพักชั่วคราว
52. Arranging temporary housing accommodations

53. การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
54. Catering of food and drinks

55. การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
56. Provision of food and drink

57. การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
58. Provision of food and drink in restaurants

59. การดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและทารกที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
60. Preschooler and infant care at daycare centers

61. การต้อนรับโดยองค์กรในลักษณะของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
62. Corporate hospitality in the nature of providing food and drink

63. การเตรียมและการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการบริโภคในสถานประกอบการค้าปลีก
64. Preparation and provision of food and drink for consumption in retail establishments

65. การเตรียมและจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริโภคทันที
66. Preparation and provision of food and drink for immediate consumption

67. การเตรียมอาหารญี่ปุ่นเพื่อบริโภคทันที
68. Preparation of Japanese food for immediate consumption

69. การเตรียมอาหารไทยเพื่อบริโภคทันที
70. Preparation of Thai food for immediate consumption

71. การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริโภคทันที
72. Preparation of food and drink for immediate consumption

73. การเตรียมอาหารสำหรับผู้อื่นโดยใช้บริการจากภายนอก
74. Food preparation for others on an outsourcing basis

75. การประเมินโรงแรมที่พัก
76. Evaluation of hotel accommodation

77. การประเมินห้องพักในโรงแรม
78. Evaluation of hotel rooms

79. การสำรองและจองที่พักชั่วคราว
80. Reservation and booking of temporary lodging

81. การสำรองและจองบ้านพักเชิงนิเวศ
82. Reservation and booking of eco lodges

83. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
84. Provision of information relating to the preparation of food and drink

85. การออกแบบเค้ก
86. Design of cakes

87. การออกแบบทาร์ต
88. Design of tarts

89. แกะสลักอาหาร
90. food sculpting

91. ค็อกเทลเลาจน์
92. Cocktail lounges

93. คอฟฟี่ช็อป
94. Coffee shop services

95. คอฟฟี่บาร์
96. Coffee bar services

97. คอฟฟี่เฮ้าส์
98. coffee house

99. ค่ายพักแรมวันหยุด [ที่พัก]
100. Holiday camp services [lodging]

101. แคทเทอริ่ง
102. Catering

103. จองโต๊ะในร้านอาหารออนไลน์
104. Online reservation of restaurant tables

105. จองโต๊ะร้านอาหาร
106. Booking of restaurant tables

107. จองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์
108. Online booking of restaurant tables

109. จองที่พักชั่วคราว
110. temporary accommodation reservations

111. จองที่พักชั่วคราวผ่านทางอินเทอร์เน็ต
112. Booking of temporary accommodation via the Internet

113. จองที่พักที่ตั้งแคมป์
114. Booking of campground accommodation

115. จองที่พักในโรงแรมเพื่อผู้อื่น
116. Making hotel reservations for others

117. จองที่พักสำหรับนักเดินทาง
118. Booking of accommodation for travellers

119. จองบ้านพักชั่วคราว
120. boarding house bookings

121. จองร้านอาหาร
122. Reservation of restaurants

123. จองโรงแรมที่พัก
124. Booking of hotel accommodation

125. จองห้องพัก [ที่พัก]
126. Booking of rooms [accommodation]

127. จองห้องพักโรงแรม
128. hotel reservations

129. จัดการที่พักชั่วคราว
130. Arranging of temporary accommodation

131. จัดการที่พักชั่วคราวสำหรับนักเรียนต่างชาติ
132. Organising homestays for overseas students

133. จัดการสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
134. Arranging temporary housing accommodations

135. จัดตกแต่งอาหาร
136. decorating of food

137. จัดเตรียมที่จอดรถชั่วคราวสำหรับรถพ่วง
138. Providing temporary trailer park facilities

139. จัดเตรียมโรงแรมที่พัก
140. Arranging of hotel accommodation

141. จัดเตรียมและให้บริการที่พักชั่วคราว
142. Arranging and providing temporary accommodation

143. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
144. Preparation of food and beverages

145. จัดที่พักในวันหยุดเทศกาล
146. Arranging of holiday accommodation

147. จัดที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดเทศกาล
148. Arranging of accommodation for holiday makers

149. จัดเลี้ยงงานสังคม
150. Social event catering

151. จัดเลี้ยงในโรงอาหารฟาสต์ฟู้ด
152. Catering in fast-food cafeterias

153. จัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่
154. Catering services for outdoor events

155. จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
156. food and drink catering

157. จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มโดยร้านเบเกอรี่
158. food and drink catering by bakeries

159. จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยง
160. Food and drink catering for banquets

161. จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงค็อกเทล
162. Food and drink catering for cocktail parties

163. จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสถาบัน
164. Food and drink catering for institutions

165. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักในวันหยุดเทศกาลและที่พักตากอากาศ
166. providing vacation and holiday accommodation information

167. จัดหาที่พักชั่วคราวในบ้านพักตากอากาศ
168. Providing temporary accommodation in vacation homes

169. จัดหาสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม
170. Providing meeting facilities

171. จัดหาสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
172. providing temporary accommodation

173. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ตั้งแคมป์
174. Providing campground facilities

175. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดเลี้ยงต้อนรับ(รีเซฟชั่น)
176. providing facilities for receptions

177. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม
178. providing facilities for meetings

179. จัดหาห้องพักโรงแรม
180. providing of room hotels

181. จัดหาอาหารแก่ผู้ยากไร้ที่เป็นบริการการกุศล
182. Providing food to needy persons [charitable services]

183. จัดหาอาหารสำหรับบริโภคทันที
184. Supplying of meals for immediate consumption

185. จัดหาอาหารให้กับคนไร้บ้านหรือผู้ด้อยโอกาส
186. Supplying meals to the homeless or underprivileged

187. จัดให้มีที่พักชั่วคราวแก่เด็กยากไร้เพื่อการกุศล
188. Providing temporary accommodation to needy children for charitable purposes

189. จัดให้มีที่พักชั่วคราวแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อการกุศล
190. Providing temporary accommodation to underprivileged persons for charitable purposes

191. จัดให้มีที่พักชั่วคราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการต้อนรับ
192. Providing temporary accommodation as part of hospitality packages

193. จัดให้มีที่พักชั่วคราวในช่วงเทศกาลดนตรี
194. Providing temporary accommodation during music festival events

195. จัดให้มีที่พักชั่วคราวในช่วงเทศกาลภาพยนตร์
196. Providing temporary accommodation during film festival events

197. จัดให้มีที่พักชั่วคราวในบ้านกึ่งวิถี
198. Providing temporary accommodation at halfway houses

199. จัดให้มีที่พักชั่วคราวในสถานสงเคราะห์
200. Providing temporary accommodation in assisted living facilities

201. จัดให้มีที่พักชั่วคราวระหว่างการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
202. Providing temporary accommodation during equestrian sporting events

203. จัดให้มีที่พักชั่วคราวระหว่างการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต
204. Providing temporary accommodation during motor sports events

205. จัดให้มีที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
206. Providing temporary accommodation for children with special needs

207. จัดให้มีที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กอ่อนและเด็กวัยประถม-วัยเรียน
208. Providing temporary accommodation for infants and primary-school-aged children

209. จัดให้มีศูนย์ชุมชนสำหรับการสังสรรค์และการประชุม
210. Providing community centers for social gatherings and meetings

211. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการ
212. Providing conference, exhibition and meeting facilities

213. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงาน
214. Providing of event facilities

215. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์
216. Providing conference facilities

217. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแบบคอนเวนชั่น
218. Providing convention facilities

219. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในงานแฟร์และนิทรรศการ
220. Providing fair and exhibition facilities

221. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการ
222. Providing facilities for conferences, exhibitions and meetings

223. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดนิทรรศการ
224. providing facilities for exhibitions

225. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดนิทรรศการในโรงแรม
226. Providing exhibition facilities in hotels

227. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
228. Providing facilities for board meetings

229. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมชั่วคราว
230. Providing temporary meeting facilities

231. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์
232. Providing facilities for conferences

233. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานแฟร์และนิทรรศการ
234. Providing facilities for fairs and exhibitions

235. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่จอดรถเทรลเลอร์ชั่วคราว
236. Providing temporary trailer park facilities

237. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องประชุมชั่วคราว
238. Providing temporary meeting room facilities

239. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กยากไร้เพื่อการกุศล
240. Providing food and drink to needy children for charitable purposes

241. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อการกุศล
242. Providing food and drink to underprivileged persons for charitable purposes

243. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการต้อนรับ
244. Providing food and drink as part of hospitality services

245. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์ดูแลเวลากลางวันสำหรับผู้สูงอายุ
246. Providing food and drink in day-care centers for the elderly

247. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กอ่อนและเด็กวัยประถม-วัยเรียน
248. Providing food and drink for infants and primary-school-aged children

249. จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้า
250. Providing food and drink for guests

251. จัดอาหารในโรงแรม
252. Arranging of meals in hotels

253. เช่าห้องชั่วคราว
254. Temporary room hire

255. เช่าห้องพักชั่วคราว
256. Temporary room rental

257. ใช้เช่าพาวิลเลียน
258. Pavilion rental

259. ตัวแทนจองที่พัก
260. agency services for reservation of accommodation

261. ตัวแทนจองที่พักในโรงแรม
262. Agency services for booking hotel accommodation

263. แต่งหน้าเค้ก
264. cake decorating

265. ที่พักชั่วคราวจัดหาโดยบ้านกึ่งวิธีสำหรับผู้พ้นโทษ
266. temporary accommodation provided by halfway houses

267. ที่พักชั่วคราวโดยฟาร์มปศุสัตว์
268. Temporary accommodation provided by dude ranches

269. ที่พักสัตว์
270. boarding for animals

271. ที่พักสำหรับม้า
272. Boarding for horses

273. ที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยง
274. Boarding for pets

275. เนอสเซอรี่รับเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน
276. Day nursery [crèche] services

277. บริการการกุศลโดยจัดหาที่พักชั่วคราวในสถานรับเลี้ยงเด็กของครอบครัว
278. Charitable services, namely, providing temporary accommodation in family child day-care homes

279. บริการการกุศลโดยจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในสถานรับเลี้ยงเด็กของครอบครัว
280. Charitable services, namely, providing food and drink in family child day-care homes

281. บริการการกุศลในลักษณะจัดหาที่พักชั่วคราวในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
282. Charitable services in the nature of providing temporary accommodation in child day-care centers

283. บริการการกุศลในลักษณะจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
284. Charitable services in the nature of providing temporary accommodation for children with special needs

285. บริการการกุศลในลักษณะจัดหาอาหารและเครื่องดื่มในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
286. Charitable services in the nature of providing food and drink in child day-care centers

287. บริการการกุศลในลักษณะจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
288. Charitable services in the nature of providing food and drink for children with special needs

289. บริการเกสต์เฮาส์
290. Guest house services

291. บริการข้อมูลบาร์
292. Bar information services

293. บริการข้อมูลร้านอาหาร
294. Restaurant information services

295. บริการข้อมูลร้านอาหารและบาร์
296. Restaurant and bar information services

297. บริการค็อกเทลเลานจ์
298. cocktail lounge services

299. บริการคาเฟ่
300. cafe services

301. บริการคาเฟ่เคลื่อนที่สำหรับให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
302. Mobile cafe services for providing food and drink

303. บริการคาเฟทีเรีย
304. cafeteria services

305. บริการคาเฟทีเรียและแคนทีน
306. cafeteria and canteen services

307. บริการคาเฟเทอเรียแบบบริการตนเอง
308. Self-service cafeteria services

309. บริการคาเฟ่และร้านอาหาร
310. Café and restaurant services

311. บริการคาเฟ่และสแน็คบาร์
312. cafe and snack-bar services

313. บริการแคนทีน
314. canteen services

315. บริการจองที่พัก
316. Booking services for accommodation

317. บริการจองที่พักชั่วคราวในลักษณะการสำรองและจองบ้านพักเชิงอนุรักษ์ผ่านเว็บไซต์
318. Temporary accommodation reservation services in the nature of making reservations and booking of eco-lodgings via a web site

319. บริการจองที่พักโรงแรม
320. Hotel accommodation reservation services

321. บริการจองร้านอาหาร
322. Restaurant reservation services

323. บริการจองโรงแรม
324. Booking services for hotels

325. บริการจองโรงแรมผ่านอินเตอร์เน็ต
326. Hotel reservation services provided via the Internet

327. บริการจองโรงแรมและร้านอาหาร
328. Hotel and restaurant reservation services

329. บริการจองห้องพักของโรงแรม
330. Hotel room booking services

331. บริการจองห้องพักโรงแรม
332. Hotel room reservation services

333. บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่
334. Off-premises catering services

335. บริการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
336. Food and beverage preparation services

337. บริการจัดเลี้ยง
338. Catering services

339. บริการจัดเลี้ยงข้างนอกสถานที่
340. Outside catering services

341. บริการจัดเลี้ยงโดยร้านขนมลูกกวาด (คอนเฟคชั่นเนอรี่)
342. Catering services provided by confectionery shops

343. บริการจัดเลี้ยงโดยร้านขนมอบ
344. Catering services provided by patisserie shops

345. บริการจัดเลี้ยงโดยร้านเบเกอรี่
346. Catering services provided by bakery shops

347. บริการจัดเลี้ยงที่เชี่ยวชาญในการหั่นแฮมด้วยมีดสำหรับงานแต่งงานและงานส่วนตัว
348. Catering services specialized in cutting ham with knives for weddings and private events

349. บริการจัดเลี้ยงที่เชี่ยวชาญในการหั่นแฮมด้วยมีดสำหรับงานแสดงสินค้า การชิม และกิจกรรมสาธารณะ
350. Catering services specialized in cutting ham with knife for fairs, tastings and public events

351. บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
352. Off-site catering services

353. บริการจัดเลี้ยงนอกสถานผ่านระบบออนไลน์
354. outside catering services via online systems

355. บริการจัดเลี้ยงในโรงอาหารของบริษัท
356. Catering services for company cafeterias

357. บริการจัดเลี้ยงในสำนักงานโดยการจัดให้มีกาแฟบริการ
358. Office catering services for the provision of coffee

359. บริการจัดเลี้ยงแบบคอนเซสชั่น
360. Concession catering services

361. บริการจัดเลี้ยงโรงแรม
362. Hotel catering services

363. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานกีฬา
364. Catering services for sporting events

365. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งงาน
366. Catering services for weddings

367. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานเทศกาล
368. Catering services for festivals

369. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานธุรกิจ
370. Business catering services

371. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานนิทรรศการ
372. Catering services for exhibition events

373. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุม
374. Catering services for conference events

375. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานเปิดตัวสินค้า
376. Catering services for product launch events

377. บริการจัดเลี้ยงสำหรับงานพิธี
378. Catering services for inagurations

379. บริการจัดเลี้ยงสำหรับเทศกาลภาพยนตร์
380. Catering services for film festivals

381. บริการจัดเลี้ยงสำหรับเนอร์สซิ่งโฮม
382. Catering services for nursing homes

383. บริการจัดเลี้ยงสำหรับโรงพยาบาล
384. Catering services for hospitals

385. บริการจัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม
386. Catering services for hotels

387. บริการจัดเลี้ยงสำหรับศูนย์ประชุม
388. Catering services for conference centers

389. บริการจัดเลี้ยงสำหรับสถานศึกษา
390. Catering services for educational establishments

391. บริการจัดเลี้ยงอาหาร
392. food catering services

393. บริการจัดเลี้ยงอาหารจีน
394. Catering services of Chinese cuisine

395. บริการจัดเลี้ยงอาหารไทย
396. Catering services of Thai cuisine

397. บริการจัดเลี้ยงอาหารฝรั่งเศส
398. Catering services of French cuisine

399. บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่
400. Mobile catering services

401. บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการจัดงานคอนเวนชั่น
402. Providing food and drink catering services for convention facilities

403. บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการจัดงานนิทรรศการ
404. Providing food and drink catering services for exhibition facilities

405. บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการจัดงานแฟร์และนิทรรศการ
406. Providing food and drink catering services for fair and exhibition facilities

407. บริการจัดหาเกสต์เฮาส์
408. providing guesthouse services

409. บริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
410. Services for providing food and drink

411. บริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มและที่พักชั่วคราว
412. Services for providing food and drink, and temporary accommodation

413. บริการชิชาเลานจ์
414. Shisha lounge services

415. บริการเช่าพรม
416. Rug rental services

417. บริการซอมเมอลิเยร์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์ และการจับคู่ไวน์กับอาหาร
418. Sommelier services for the provision of advice relating to wine, and wine and food pairing

419. บริการดูแลช่วงเวลากลางวัน
420. Day-care services

421. บริการดูแลเด็ก
422. Child minding services

423. บริการดูแลนกสัตว์เลี้ยง [ที่พักสำหรับสัตว์]
424. Services for the care of pet birds [boarding for animals]

425. บริการดูแลแบบชั่วคราวในลักษณะของการดูแลผู้ใหย่ในช่วงกลางวัน
426. Respite care services in the nature of adult day care

427. บริการดูแลแมวช่วงเวลากลางวัน
428. Day care services for cats

429. บริการดูแลสัตว์เลี้ยงตอนกลางวัน
430. Pet day care services

431. บริการดูแลสุนัขช่วงเวลากลางวัน
432. Day care services for dogs

433. บริการตกแต่งคุกกี้ตามสั่ง
434. Custom cookie decorating services

435. บริการตกแต่งอาหาร
436. Food decorating services

437. บริการต้อนรับสำหรับที่พักชั่วคราว
438. reception services for temporary accommodation [management of arrivals and departures]

439. บริการต้อนรับสำหรับที่พักชั่วคราว [ให้กุญแจห้องพัก]
440. reception services for temporary accommodation [conferment of keys]

441. บริการตัวแทนจองที่พักชั่วคราว
442. Agency services for the reservation of temporary accommodation

443. บริการตัวแทนจองร้านอาหาร
444. Agency services for reservation of restaurants

445. บริการตัวแทนท่องเที่ยวในการจองที่พักโรงแรม
446. Travel agency services for booking hotel accommodation

447. บริการตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับการจองโรงแรม
448. Travel agency services for making hotel reservations

449. บริการตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับจองที่พักชั่วคราว
450. Travel agency services for booking temporary accommodation

451. บริการตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับจองร้านอาหาร
452. Travel agency services for booking restaurants

453. บริการตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับจองโรงแรม
454. Travel agency services for booking hotels

455. บริการตัวแทนท่องเที่ยวสำหรับสำรองที่พักโรงแรม
456. Travel agency services for reserving hotel accommodation

457. บริการเตรียมอาหาร
458. Food preparation services

459. บริการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
460. Food and drink preparation services

461. บริการแต่งหน้าเค้กตามสั่ง
462. Custom cake decorating services

463. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยการจองโรงแรมหรือที่พักชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาล
464. Medical tourism services being the reservation or booking of hotels or temporary accommodation in order to obtain health care

465. บริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในลักษณะการจองที่พักชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาล
466. Medical tourism services in the nature of temporary accommodation reservations in order to obtain health care

467. บริการที่พักชั่วคราว
468. Temporary accommodation services

469. บริการที่พักชั่วคราวโดยแคมป์วันหยุดเทศกาล
470. Temporary accommodation services provided by holiday camps

471. บริการที่พักในโรงแรม
472. Hotel accommodation services

473. บริการที่พักพร้อมอาหารเช้า
474. Bed and breakfast services

475. บริการที่พักรีสอร์ท
476. Resort lodging services

477. บริการบริกรชาย
478. Waiter services

479. บริการบริกรหญิง
480. Waitress services

481. บริการบ้านพักคนชรา
482. Old people’s home services

483. บริการบ้านพักชั่วคราว
484. boarding house services

485. บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว
486. tourist home services

487. บริการบ้านพักหลังเกษียณ
488. Retirement home services

489. บริการบาร์
490. bar services

491. บริการบาร์กาแฟและน้ำผลไม้
492. Coffee and juice bar services

493. บริการบาร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
494. Dairy bar services

495. บริการบาร์เทนเดอร์
496. Bartending services

497. บริการบาร์นม
498. Milk bar services

499. บริการบาร์น้ำชา
500. tea bar services

501. บริการบาร์น้ำชาและกาแฟ
502. coffee and tea bar services

503. บริการบาร์น้ำผลไม้
504. Juice bar services

505. บริการบาร์เลานจ์
506. Bar lounge services

507. บริการบาร์และค็อกเทลเลานจ์
508. Bar and cocktail lounge services

509. บริการบาร์และจัดเลี้ยง
510. Bar and catering services

511. บริการบาร์และบิสโทร
512. Bar and bistro services

513. บริการบาร์และร้านอาหาร
514. Bar and restaurant services

515. บริการบุฟเฟ่ต์สำหรับค็อกเทลเลานจ์
516. Buffet services for cocktail lounges

517. บริการเบียร์การ์เด้น
518. Beer garden services

519. บริการผับ
520. Public house services

521. บริการพนักงานเสิร์ฟชาย
522. Waiters’ services

523. บริการพนักงานเสิร์ฟหญิง
524. Waitress’ services

525. บริการพ่อครัวส่วนบุคคล
526. personal chef services

527. บริการฟู้ดคอร์ท
528. food court services

529. บริการภัตตาคารชนิดบริการตนเอง
530. self-service restaurant services

531. บริการภัตตาคารแบบอาหารจานด่วนแบบไม่มีเวลาหยุดพัก
532. Fast food and non-stop restaurant services

533. บริการภัตตาคารแบบอาหารซื้อกลับบ้าน
534. carry-out restaurant services

535. บริการภัตตาคารฟาสต์ฟู้ด
536. Fast-food restaurant services

537. บริการโมเต็ล
538. motel services

539. บริการรับจองห้องพัก
540. Services for the reservation of rooms

541. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารเกาหลี
542. Catering services for providing Korean cuisine

543. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารจีน
544. Catering services for providing Chinese cuisine

545. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารเจ
546. Catering services for providing vegetarian cuisine

547. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารญี่ปุ่น
548. Catering services for providing Japanese cuisine

549. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารไทย
550. Catering services for providing Thai cuisine

551. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารนิเคอิฟิวชั่น
552. Catering services for providing Nikkei fusion cuisine

553. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารวีแกน
554. Catering services for providing vegan cuisine

555. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารเวียดนาม
556. Catering services for providing Vietnamese cuisine

557. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารสไตล์ยุโรป
558. Catering services for providing European-style cuisine

559. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารสเปน
560. Catering services for providing Spanish cuisine

561. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารเสฉวน
562. Catering services for providing Sichuan cuisine

563. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารอิตาเลี่ยน
564. Catering services for providing Italian cuisine

565. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารอินเดีย
566. Catering services for providing Indian cuisine

567. บริการรับจัดเลี้ยงอาหารเอเชียฟิวชั่น
568. Catering services for providing Asian fusion cuisine

569. บริการรับฝากสัตว์
570. Animal boarding services

571. บริการรับเลี้ยงสุนัขตอนกลางวัน
572. Dog day care services

573. บริการร้านกาแฟ
574. coffee shop service

575. บริการร้านกาแฟและเค้ก
576. coffee and cakes shop services

577. บริการร้านกาแฟและร้านอาหาร
578. Cafe and restaurant services

579. บริการร้านกาแฟและสแน็คบาร์
580. coffee-house and snack-bar services

581. บริการร้านซูชิ
582. Sushi restaurant services

583. บริการร้านโซบะ
584. Soba restaurant services

585. บริการร้านน้ำชา
586. Teahouse services

587. บริการร้านน้ำชาและเค้ก
588. tea house and cakes service

589. บริการร้านอาหาร
590. restaurant services

591. บริการร้านอาหาร บาร์ และค็อกเทลเลานจ์
592. Restaurant, bar and cocktail lounge services

593. บริการร้านอาหาร บาร์ และจัดเลี้ยง
594. Restaurant, bar and catering services

595. บริการร้านอาหารเคลื่อนที่
596. Mobile restaurant services

597. บริการร้านอาหารชาบู
598. Shabu restaurant services

599. บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
600. Japanese restaurant services

601. บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
602. traditional Japanese restaurant services

603. บริการร้านอาหารที่มีบริการจัดส่งถึงบ้าน
604. Restaurants featuring home delivery

605. บริการร้านอาหารที่ให้ซื้อกลับบ้าน
606. Take-out restaurant services

607. บริการร้านอาหารเทมปุระ
608. Tempura restaurant services

609. บริการร้านอาหารบิสโทร
610. bistro services

611. บริการร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน
612. take-away restaurant services

613. บริการร้านอาหารราเมน
614. Ramen restaurant services

615. บริการร้านอาหารและคาเฟ่
616. Restaurant and café services

617. บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
618. Bistro of food and beverage services

619. บริการร้านอาหารและจัดเลี้ยง
620. Restaurant and catering services

621. บริการร้านอาหารและบาร์
622. Restaurant and bar services

623. บริการร้านอาหารและโรงแรม
624. Restaurant and hotel services

625. บริการร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
626. Brasserie services

627. บริการร้านอาหารสเปน
628. Spanish restaurant services

629. บริการร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว
630. Tourist restaurant services

631. บริการร้านอาหารสุกียากี้
632. Sukiyaki restaurant services

633. บริการร้านอาหารอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น(วะโชกุ)
634. washoku restaurant services

635. บริการร้านอาหารอุด้ง
636. Udon restaurant services

637. บริการร้านอาหารอุด้งและโซบะ
638. udon and soba restaurant services

639. บริการร้านอาหารโอโคโนมิยากิ
640. Okonomiyaki restaurant services

641. บริการรีวิวไวน์โดยซอมเมอลิเยร์
642. Wine reviewing services provided by a sommelier

643. บริการโรงเตี๊ยม
644. Tavern services

645. บริการโรงแรม
646. hotel services

647. บริการโรงแรม บาร์ และร้านอาหาร
648. Hotel, bar and restaurant services

649. บริการโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
650. Hotel, restaurant and cafe services

651. บริการโรงแรมขนาดเล็กสำหรับนักท่องเที่ยว
652. Tourist inn services

653. บริการโรงแรมแบบรีสอร์ท
654. resort hotel services

655. บริการโรงแรมและโมเทล
656. Hotel and motel services

657. บริการโรงแรมและร้านอาหาร
658. Hotel and restaurant services

659. บริการโรงแรมวันหยุด
660. Holiday hotel services

661. บริการโรงแรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการ
662. Hotel services for preferred customers

663. บริการโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง
664. Pet hotel services

665. บริการโรงอาหารสำหรับโรงเรียน
666. Canteen services for schools

667. บริการลานฟู้ดทรัคที่มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร
668. food truck parks with dining area services

669. บริการเลานจ์ฮุคคา
670. hookah lounge services

671. บริการวิจารณ์เกี่ยวกับอาหาร [จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม]
672. food reviewing services [provision of information about food and drinks]

673. บริการไวน์บาร์
674. Wine bar services

675. บริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
676. Child day-care center services

677. บริการสแน็คบาร์
678. snack-bar services

679. บริการสแน็คบาร์และแคนทีน
680. snack-bar and canteen services

681. บริการสำรองที่พัก
682. Accommodation reservation services

683. บริการสำรองและจองร้านอาหารและรายการอาหาร
684. Reservation and booking services for restaurants and meals

685. บริการสำรองห้องพัก
686. services for the reservation of rooms

687. บริการสำหรับจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
688. Services for the preparation of food and drink

689. บริการห้องน้ำชา
690. Tea room services

691. บริการห้องอาหารของโรงแรม
692. Hotel restaurant services

693. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร
694. restaurant information services

695. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
696. hotel information services

697. บริการให้คำแนะนำและข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการจับคู่ไวน์และอาหาร
698. Providing online advice and information services relating to wine and food pairings

699. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาที่พักชั่วคราว
700. Consultancy services relating to the provision of temporary accommodation

701. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
702. Consultancy services relating to food preparation

703. บริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
704. Advisory services in relation to the preparation of meals

705. บริการให้เช่าเครื่องแก้ว
706. rental of glassware

707. บริการให้เช่าเต็นท์มาร์คี
708. Marquee rental services

709. บริการออกแบบขนมทาร์ท
710. Tart design services

711. บริการออกแบบเค้ก
712. Cake design services

713. บริการอาหารค่ำพร้อมการแสดงที่จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่ม
714. Dinner theater services being the provision of food and drinks

715. บริการอาหารเคลื่อนที่
716. Mobile food services

717. บริการอาหารจานด่วนแบบซื้อกลับบ้าน
718. Take-away fast food services

719. บริการอาหารที่ให้ซื้อกลับบ้าน
720. Take-out food services

721. บริการอาหารบนเครื่องบิน
722. providing in-flight meal services in an airplane

723. บริการอาหารแบบซื้อกลับบ้าน
724. Take-away food services

725. บริการอาหารและเครื่องดื่ม
726. Food and beverage services

727. บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ซื้อกลับบ้าน
728. Take-out food and drink services

729. บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
730. providing food and drink in bistros

731. บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบซื้อกลับบ้าน
732. Take-away food and drink services

733. บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับซื้อกลับบ้าน
734. Carry-out food and drink services

735. บริการอาหารสำหรับซื้อกลับบ้าน
736. Carry-out food services

737. บริการโฮสเทลสำหรับนักท่องเที่ยว
738. Tourist hostel services

739. บุกกิ้งที่พักชั่วคราว
740. Booking of temporary accommodation

741. บุฟเฟต์หมูกระทะ
742. Mookata buffet services

743. เบียร์การ์เด้น
744. Beer garden services

745. ผับ
746. pubs

747. พิซซาเรีย
748. Pizzerias

749. มอบผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้เพื่อการกุศล
750. Providing blankets to underprivileged persons for charitable purposes

751. มอบผ้าห่มให้กับเด็กยากไร้เพื่อการกุศล
752. Providing blankets to needy children for charitable purposes

753. รับจัดงานเลี้ยง
754. Arranging of banquets

755. รับจัดงานเลี้ยงบริษัท
756. Corporate event catering

757. รับจัดเลี้ยงงานพิเศษ
758. Special event catering

759. รับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
760. Catering for the provision of food and beverages

761. รับดูแลเด็กอ่อนและเด็กก่อนวัยเรียนที่ศูนย์ดูแลเวลากลางวัน
762. preschooler and infant care at daycare services

763. รับฝากสัตว์เลี้ยง
764. Pet boarding services

765. ร้านก๊วยเตี๋ยว
766. Noodle restaurants

767. ร้านข้าวแกง
768. Curry and rice restaurants

769. ร้านบาบีคิว
770. Barbecue restaurants

771. ร้านพิซซ่า
772. Pizza parlors

773. ร้านฟาสต์ฟู้ดแบบบริการตนเอง
774. self-services fast food

775. ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแบบพร้อมรับประทาน
776. Delicatessens [restaurants]

777. ร้านอาหารไทย
778. Thai restaurants

779. ร้านอาหารแบบบริการตนเอง
780. self-service restaurants

781. ร้านอาหารปิ้งย่าง
782. Grilled food restaurants

783. ร้านอาหารปิ้งและย่าง
784. Grill and rotisserie restaurants

785. ร้านไอศกรีม
786. Ice cream parlors

787. ร้านไอศครีม
788. Ice cream parlours

789. โรงแรมรีสอร์ต
790. resort hotels

791. โรงแรมสำหรับผู้พักระยะยาว
792. Extended-stay hotels

793. ไวน์บาร์
794. Wine bars

795. ศูนย์ดูแลเด็กและเนอร์สเซอรี่
796. Nurseries and day care centers

797. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
798. Elder care centres

799. ศูนย์ดูแลเวลากลางวัน
800. Day care centers

801. ศูนย์ให้ที่พักพิงสัตว์
802. animal pound services

803. สถานรับเลี้ยงเด็ก
804. Crèche services

805. สลัดบาร์
806. Salad bar services

807. สลัดบาร์ [บริการร้านอาหาร]
808. Salad bars [restaurant services]

809. สำนักงานจัดหาโรงแรมและบ้านพักชั่วคราว
810. accommodation bureau services [hotels, boarding houses]

811. สำรองและจองที่พักและมื้ออาหารในรีสอร์ทให้แก่ผู้อื่น
812. Making reservations and bookings for others for accommodations and meals at resorts

813. สำรองและจองที่พักและมื้ออาหารในโรงแรมให้แก่ผู้อื่น
814. Making reservations and bookings for others for accommodations and meals at hotels

815. สำรองและจองมื้ออาหารในร้านอาหารให้แก่ผู้อื่น
816. Making reservations and bookings for others for meals at restaurants

817. สำรองห้องพักโรงแรม
818. reservation of hotel room

819. ห้คะแนนและรีวิวห้องพักโรงแรมออนไลน์
820. Providing online ratings and reviews of hotel rooms

821. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
822. Providing information relating to the preparation of food and drink

823. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกสต์เฮ้าส์
824. guest house informations

825. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักชั่วคราวทางอินเทอร์เน็ต
826. Providing information about temporary accommodation via the Internet

827. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักในโรงแรม
828. Provision of hotel accommodation

829. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันมะกอกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
830. Providing information on olive oils by an expert in the field

831. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของที่พักชั่วคราว
832. Providing information about temporary accommodation services

833. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบาร์
834. Providing information about bar services

835. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของร้านอาหาร
836. Providing information about restaurant services

837. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของสถานรับเลี้ยงเด็ก
838. Providing information about crèche services

839. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์
840. Providing information about bartending

841. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
842. Providing information relating to hotels

843. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของไวน์
844. Providing information about wine characteristics

845. ให้ข้อมูลด้านสูตรอาหารและการปรุงอาหารจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
846. Providing information in the field of recipes and cooking from a computer database

847. ให้ข้อมูลที่พักผ่านทางอินเทอร์เน็ต
848. Providing lodging information via the Internet

849. ให้ข้อมูลเรื่องน้ำแร่โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
850. Providing information on mineral water by an expert in the field

851. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
852. information and advice in relation to the preparation of meals

853. ให้ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการจองที่พักในวันหยุดเทศกาล
854. Providing online information relating to holiday accommodation reservations

855. ให้ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการจองที่พักสำหรับวันหยุดพักผ่อน
856. Providing online information relating to vacation accommodation reservations

857. ให้ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการจองโรงแรม
858. Providing online information relating to hotel reservations

859. ให้คะแนนเกี่ยวกับร้านอาหาร
860. Providing ratings of restaurants

861. ให้คะแนนเกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม
862. Providing ratings of hotel rooms

863. ให้คะแนนและรีวิวที่พักพร้อมอาหาร
864. Providing ratings and reviews of bed and breakfast

865. ให้คะแนนและรีวิวที่พักพร้อมอาหารเช้าออนไลน์
866. Providing online ratings and reviews of bed and breakfast

867. ให้คะแนนและรีวิวบาร์
868. Providing ratings and reviews of bars

869. ให้คะแนนและรีวิวร้านบาร์ออนไลน์
870. Providing online ratings and reviews of bars

871. ให้คะแนนและรีวิวร้านอาหาร
872. Providing ratings and reviews of restaurants

873. ให้คะแนนและรีวิวร้านอาหารและบาร์
874. Providing ratings and reviews of restaurants and bars

875. ให้คะแนนและรีวิวร้านอาหารและบาร์ออนไลน์
876. Providing online ratings and reviews of restaurants and bars

877. ให้คะแนนและรีวิวร้านอาหารออนไลน์
878. Providing online ratings and reviews of restaurants

879. ให้คะแนนและรีวิวโรงแรม
880. Providing ratings and reviews of hotels

881. ให้คะแนนและรีวิวโรงแรมออนไลน์
882. Providing online ratings and reviews of hotels

883. ให้คะแนนและรีวิวห้องพักของโรงแรม
884. Providing ratings and reviews of hotel rooms

885. ให้คะแนนออนไลน์สำหรับร้านอาหาร
886. Providing online ratings of restaurants

887. ให้คะแนนออนไลน์สำหรับห้องพักโรงแรม
888. Providing online ratings of hotel rooms

889. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
890. Advice in relation to the preparation of meals

891. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรการทำอาหาร
892. Advice concerning cooking recipes

893. ให้คำปรึกษาด้านการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
894. Consultancy services in the field of food and drink catering

895. ให้คำปรึกษาด้านการเตรียมอาหาร
896. Food preparation consultancy

897. ให้คำปรึกษาด้านศิลปะการทำอาหาร
898. Consultancy services in the field of culinary arts

899. ให้คำปรึกษาโดยศูนย์บริการทางโทรศัพท์และสายด่วนในด้านที่พักชั่วคราว
900. Consultancy provided by telephone call centers and hotlines in the field of temporary accommodation

901. ให้คำปรึกษาผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์และสายด่วนด้านการจองที่พักชั่วคราว
902. Consultancy provided by telephone call centres and hotlines in the field of temporary accommodation

903. ให้เช่าเก้าอี้, โต๊ะ, ชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหาร, เครื่องแก้ว
904. rental of chairs, tables, table linen, glassware

905. ให้เช่าเคบิ้นเพื่อการพักผ่อน
906. Rental of vacation cabins

907. ให้เช่าเคบิ้นวันหยุดเทศกาล
908. Rental of holiday cabins

909. ให้เช่าเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม
910. Rental of drink dispensing machines

911. ให้เช่าเครื่องจ่ายน้ำดื่ม
912. rental of drinking water dispensers

913. ให้เช่าเครื่องทำกาแฟ
914. Rental of coffee makers

915. ให้เช่าเครื่องทำขนมสายไหม
916. Rental of cotton candy making machines

917. ให้เช่าเครื่องทำความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับทำอาหาร
918. Rental of non-electric cooking heaters

919. ให้เช่าเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับทำอาหาร
920. Rental of electric cooking heaters

921. ให้เช่าเครื่องทำความร้อนสำหรับทำอาหาร
922. Rental of cooking heaters

923. ให้เช่าเครื่องทำน้ำพุเครื่องดื่ม
924. Rental of beverage fountains

925. ให้เช่าเครื่องทำน้ำพุช็อกโกแลต
926. Rental of chocolate fountains

927. ให้เช่าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิต
928. rental of office furniture

929. ให้เช่าเครื่องไฟส่องสว่างที่จอดรถ
930. Rental of lighting apparatus for car parks

931. ให้เช่าเครื่องไฟส่องสว่างลานจอดรถ
932. Rental of lighting apparatus for parking lots

933. ให้เช่าเครื่องไฟส่องสว่างสำหรับสวนสาธารณะ
934. Rental of lighting apparatus for public parks

935. ให้เช่าเครื่องมือในการทำอาหาร
936. Rental of cooking apparatus

937. ให้เช่าเครื่องส่องสว่างสำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัยส่วนตัว
938. Rental of lighting apparatus for decorating private residences

939. ให้เช่าเครื่องอุ่นอาหาร
940. Rental of food warmers

941. ให้เช่าชุดเครื่องผ้าบนโต๊ะอาหาร
942. Rental of table linens

943. ให้เช่าซิงค์ในครัว
944. rental of kitchen sinks

945. ให้เช่าตัวอาคารที่เคลื่อนย้ายได้
946. rental of transportable buildings

947. ให้เช่าตู้กดน้ำ
948. Rental of water dispensers

949. ให้เช่าตู้จ่ายเครื่องดื่มร้อนและเย็นที่ไม่ใช่เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
950. Rental of units for dispensing heated and chilled beverages, other than vending machines

951. ให้เช่าตู้โชว์อุ่นอาหาร
952. Rental of heated display cabinets

953. ให้เช่าตู้อุ่นอาหารและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
954. Rental of electric-heated cabinets for food and tableware

955. ให้เช่าเต็นท์
956. Rental of tents

957. ให้เช่าเต็นท์มาร์คี
958. Rental of marquees

959. ให้เช่าเตบอบไอน้ำ
960. Rental of steam ovens

961. ให้เช่าเตาแก๊สสำหรับทำอาหาร
962. Rental of gas cooking stoves

963. ให้เช่าเตาทำอาหาร
964. Rental of cooking stoves

965. ให้เช่าเตาปรุงอาหารแบบใช้แก๊ส
966. Rental of gas cooktops

967. ให้เช่าเตาปรุงอาหารไฟฟ้า
968. Rental of electric cooktops

969. ให้เช่าเตาฝังทำจากเซรามิคแบบใช้ไฟฟ้า
970. Rental of vitroceramic electric hobs

971. ให้เช่าเตาฝังแบบใช้ไฟฟ้า
972. Rental of electric hobs

973. ให้เช่าเตาไฟฟ้าสำหรับทำอาหาร
974. Rental of electric cooking stoves

975. ให้เช่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
976. Rental of electromagnetic induction cookers

977. ให้เช่าเตาอบอาหารแบบใช้แก๊ส
978. Rental of gas cooking ovens

979. ให้เช่าเตาอบอาหารไฟฟ้า
980. Rental of electric cooking ovens

981. ให้เช่าเตียงนอน
982. rental of beds

983. ให้เช่าโต๊ะและเก้าอี้
984. Rental of chairs and tables

985. ให้เช่าที่พักชั่วคราวในลักษณะวิลล่าและบังกะโล
986. Rental of temporary accommodation in the nature of villas and bungalows

987. ให้เช่าที่พักวันหยุดเทศกาล
988. Rental of holiday accommodation

989. ให้เช่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยว
990. rental of vacation accommodation

991. ให้เช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
992. rental of temporary accommodation

993. ให้เช่าที่พักอาศัยในวันหยุด
994. rental of holiday accommodation

995. ให้เช่าบ้านเคลื่อนที่ [ที่พักชั่วคราว]
996. Rental of mobile homes [temporary accommodation]

997. ให้เช่าบ้านพักตากอากาศ
998. Rental of vacation homes

999. ให้เช่าบ้านพักตากอากาศชั่วคราว
1000. rental of temparary accommodation in vacation homes

1001. ให้เช่าบ้านพักวันหยุดเทศกาล
1002. Rental of holiday homes

1003. ให้เช่าป๊อปคอร์นป๊อปเปอร์
1004. Rental of popcorn poppers

1005. ให้เช่าผ้าเช็ดตัวและเสื้อคลุมอาบน้ำสำหรับโรงแรม
1006. Rental of towels and bathrobes for hotels

1007. ให้เช่าผ้าเช็ดตัวและเสื้อคลุมอาบน้ำสำหรับสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักชั่วคราว
1008. Rental of towels and bathrobes for establishments providing temporary accommodation

1009. ให้เช่าผ้าเช็ดตัวและเสื้อคลุมอาบน้ำสำหรับหอพัก
1010. Rental of towels and bathrobes for boarding houses

1011. ให้เช่าผ้าเช็ดตัวสำหรับโรงแรม
1012. Rental of towels for hotels

1013. ให้เช่าผ้าม่านสำหรับโรงแรม
1014. Rental of curtains for hotels

1015. ให้เช่าผ้าห่ม
1016. Rental of blankets

1017. ให้เช่าผ้าห่มควิลท์
1018. Rental of quilts

1019. ให้เช่าแผ่นความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
1020. Rental of non-electric hot plates

1021. ให้เช่าแผ่นความร้อนไฟฟ้า
1022. Rental of electric hot plates

1023. ให้เช่าพรม
1024. Rental of rugs

1025. ให้เช่าพรมขนาดพอดีพื้นที่
1026. Rental of fitted carpet

1027. ให้เช่าพรมปูพื้น
1028. Rental of carpets

1029. ให้เช่าพรมมูแก็ต
1030. Rental of moquettes

1031. ให้เช่าพาวิลเลี่ยน
1032. Rental of pavilions

1033. ให้เช่าฟูก
1034. Rental of futon

1035. ให้เช่าฟูกและผ้าห่มควิลท์
1036. Rental of futon and quilts

1037. ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์
1038. rental of furniture

1039. ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานประชุมคอนเฟอเรนซ์
1040. Rental of furniture for conferences

1041. ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงแรม
1042. Rental of furniture for hotels

1043. ให้เช่าแฟร์สแตนด์
1044. Rental of fair stands

1045. ให้เช่าภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ
1046. Rental of tableware

1047. ให้เช่าราวแขวนผนังสำหรับโรงแรม
1048. Rental of wall hangings for hotels

1049. ให้เช่าลิ้นชักอุ่นอาหารและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
1050. Rental of electric-heated drawers for food and tableware

1051. ให้เช่าวัสดุปูพื้นสำหรับโรงแรม
1052. Rental of floor coverings for hotels

1053. ให้เช่าเวิร์คทอปครัว
1054. Rental of kitchen worktops

1055. ให้เช่าเวิร์คทอปครัวสำหรับเตรียมอาหารเพื่อบริโภคทันที
1056. Rental of kitchen worktops for preparing food for immediate consumption

1057. ให้เช่าสถานที่จัดเลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมทางสังคมในโอกาสพิเศษต่างๆ
1058. Rental of banquet and social function facilities for special occasions

1059. ให้เช่าสถานที่ี่ต้อนรับสำหรับงานกิจกรรมทางสังคม
1060. Rental of reception venues for social events

1061. ให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานและการประชุม
1062. Rental of event and meeting facilities

1063. ให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานและห้องประชุม
1064. Rental of event facilities and meeting rooms

1065. ให้เช่าหมอน
1066. Rental of pillows

1067. ให้เช่าห้องจัดงาน
1068. Rental of function rooms

1069. ให้เช่าห้องจัดงานสำหรับจัดงานวันเกิด
1070. Rental of function rooms for birthday parties

1071. ให้เช่าห้องจัดเลี้ยงสำหรับงานแต่งงาน
1072. Rental of function rooms for wedding receptions

1073. ให้เช่าห้องแต่งตัวแบบเคลื่อนที่ได้
1074. rental of portable dressing rooms

1075. ให้เช่าห้องประชุม
1076. rental of meeting rooms

1077. ให้เช่าห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์
1078. Rental of conference rooms

1079. ให้เช่าห้องประชุมสำหรับประชุมคณะกรรมการ
1080. Rental of meeting rooms for board meetings

1081. ให้เช่าห้องเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
1082. Rental of rooms as temporary living accommodations

1083. ให้เช่าห้องสัมมนา
1084. Rental of rooms for conferences

1085. ให้เช่าห้องสำหรับงานกิจกรรมทางสังคม
1086. Rental of rooms for social events

1087. ให้เช่าห้องสำหรับงานแต่งงาน
1088. Rental of rooms for wedding receptions

1089. ให้เช่าห้องสำหรับงานสังคม
1090. rental of rooms for social functions

1091. ให้เช่าห้องสำหรับจัดงานวันเกิด
1092. Rental of rooms for birthday parties

1093. ให้เช่าหุ่นยนต์เตรียมเครื่องดื่ม
1094. rental of robots for preparing beverages

1095. ให้เช่าอาคารที่เคลื่อนย้ายได้
1096. Rental of portable buildings

1097. ให้เช่าอาคารสำเร็จรูปที่เคลื่อนย้ายได้
1098. Rental of portable modular buildings

1099. ให้เช่าอ่างล้างจานสำหรับใช้ในครัวเรือน
1100. Rental of kitchen sinks for household purposes

1101. ให้เช่าอ่างล้างจานสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์
1102. Rental of kitchen sinks for commercial use

1103. ให้เช่าอ่างอุ่นอาหาร
1104. Rental of chafing dishes

1105. ให้เช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยง
1106. Rental of catering equipment

1107. ให้เช่าอุปกรณ์ทำอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม
1108. Rental of cooking equipment for industrial purposes

1109. ให้เช่าอุปกรณ์บริการอาหาร
1110. Rental of food service equipment

1111. ให้เช่าอุปกรณ์บาร์
1112. Rental of bar equipment

1113. ให้เช่าอุปกรณ์ประกอบอาหาร
1114. Rental of food cooking apparatus

1115. ให้เช่าอุปกรณ์ให้แสงสว่าง
1116. rental of lighting apparatus

1117. ให้เช่าอุปกรณ์อุ่นอาหาร
1118. Rental of food warmer apparatus

1119. ให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
1120. Providing of food and drink

1121. ให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มและที่พักชั่วคราว
1122. Providing of food and drink and temporary accommodation

1123. ให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยและลูกค้า
1124. Providing of food and drink for patients and guests

1125. ให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้า
1126. Providing of food and drink for guests

1127. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับไวน์โดยซอมเมอลิเยร์
1128. Providing information on wines [sommelier services]

1129. ให้บริการข้อมูลที่พักสำหรับการเดินทางและบริการตัวแทนจองที่พักสำหรับการเดินทางสำหรับนักเดินทาง
1130. Providing travel lodging information services and travel lodging booking agency services for travelers

1131. ให้บริการเครื่องดื่มในโรงเบียร์
1132. Serving beverages in brewpubs

1133. ให้บริการเครื่องดื่มในโรงเบียร์ขนาดเล็ก
1134. Serving beverages in microbreweries

1135. ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1136. Serving of alcoholic beverages

1137. ให้บริการจองที่พักและที่พักชั่วคราวออนไลน์
1138. Providing online reservations and bookings for temporary lodging and accommodations

1139. ให้บริการจองห้องพักและจองโรงแรม
1140. Providing room reservation and hotel reservation services

1141. ให้บริการจัดเลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมทางสังคมในโอกาสพิเศษต่างๆ
1142. Providing banquet and social function facilities for special occasions

1143. ให้บริการชา กาแฟ โกโก้ เครื่องดื่มอัดลมหรือน้ำผลไม้
1144. Serving of tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or fruit juice beverages

1145. ให้บริการเซิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มในร้านโดนัท
1146. Serving food and drink in doughnut shops

1147. ให้บริการดูแลก่อนเวลาเข้าเรียน
1148. Provision of before-school care

1149. ให้บริการดูแลหลังเวลาเลิกเรียน
1150. Provision of after-school care

1151. ให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ยากไร้เพื่อการกุศล
1152. Providing temporary lodging to underprivileged persons for charitable purposes

1153. ให้บริการที่พักชั่วคราวในค่ายวันหยุด
1154. Providing temporary lodging at holiday camps

1155. ให้บริการที่พักชั่วคราวในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
1156. Providing temporary accommodation in serviced apartments

1157. ให้บริการที่พักชั่วคราวในบ้านพักเพื่อวันหยุดเทศกาล
1158. Providing temporary accommodation in holiday homes

1159. ให้บริการที่พักชั่วคราวในแฟลตเพื่อวันหยุดเทศกาล
1160. Providing temporary accommodation in holiday flats

1161. ให้บริการที่พักชั่วคราวในลักษณะฮอลิเดย์แคมป์
1162. Providing temporary lodging at holiday camps

1163. ให้บริการที่พักชั่วคราวในหอพัก
1164. Providing temporary accommodation in boarding houses

1165. ให้บริการที่พักชั่วคราวในอพาร์ตเมนต์ตากอากาศ
1166. Providing temporary accommodation in vacation apartments

1167. ให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับลูกค้า
1168. Providing temporary lodging for guests

1169. ให้บริการที่พักชั่วคราวให้กับเด็กยากไร้เพื่อการกุศล
1170. Providing temporary lodging to needy children for charitable purposes

1171. ให้บริการที่พักชั่ั่วคราว
1172. providing temporary accommodation

1173. ให้บริการที่พักในวันหยุด
1174. Providing holiday accommodation

1175. ให้บริการบ้านพักฉุกเฉินในลักษณะบ้านพักชั่วคราว
1176. Providing emergency shelter services in the nature of temporary housing

1177. ให้บริการบ้านพักชั่วคราว
1178. Providing temporary housing accommodations

1179. ให้บริการร้านอาหาร
1180. Providing restaurant services

1181. ให้บริการร้านอาหารโดยโรงแรม
1182. Restaurant services provided by hotels

1183. ให้บริการรีวิวเกี่ยวกับร้านอาหาร
1184. Providing reviews of restaurants

1185. ให้บริการรีวิวเกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม
1186. Providing reviews of hotel rooms

1187. ให้บริการรีวิวออนไลน์เกี่ยวกับร้านอาหาร
1188. Providing online reviews of restaurants

1189. ให้บริการรีวิวออนไลน์เกี่ยวกับร้านอาหารและโรงแรม
1190. Providing online reviews of restaurants and hotels

1191. ให้บริการรีวิวออนไลน์เกี่ยวกับห้องพักของโรงแรม
1192. Providing online reviews of hotel rooms

1193. ให้บริการศูนย์ดูแลเด็ก
1194. Providing child care centers

1195. ให้บริการศูนย์ดูแลเวลากลางวันสำหรับผู้สูงอายุ
1196. Providing day-care centers for the elderly

1197. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตสำหรับที่พักชั่วคราว
1198. Providing assisted living facilities [temporary accommodation]

1199. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจกรรมทางสังคม
1200. Provision of facilities and infrastructure for social events

1201. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ในการประชุม
1202. Providing event facilities and meeting rooms

1203. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับการประชุม
1204. Provision of event and meeting facilities

1205. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องสำหรับการประชุม
1206. Provision of event facilities and meeting rooms

1207. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงาน
1208. Provision of event facilities

1209. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานนิทรรศการ
1210. Provision of exhibition facilities

1211. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานนิทรรศการในโรงแรม
1212. Provision of exhibition facilities in hotels

1213. ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์
1214. Provision of conference facilities

1215. ให้บริการห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์
1216. Providing conference rooms

1217. ให้บริการห้องประชุมชั่วคราว
1218. Providing temporary meeting rooms

1219. ให้บริการห้องประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
1220. Providing meeting rooms for board meetings

1221. ให้บริการอาหารในเที่ยวบินบนเครื่องบิน
1222. Providing in-flight meal services in an airplane

1223. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1224. Serving food and drinks

1225. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในบาร์นม
1226. Serving food and beverages in milk bars

1227. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านโดนัท
1228. Providing food and drink in doughnut shops

1229. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและบาร์
1230. Providing food and drink in restaurants and bars

1231. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอินเตอร์เน็ต
1232. Serving food and drink in Internet cafes

1233. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
1234. Providing food and drinks in Internet cafes

1235. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบซุ้มอาหาร
1236. Food kiosk services being services for providing food and drink

1237. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการค้าปลีกและซื้อกลับบ้าน
1238. Serving food and drink in retail and takeaway establishments

1239. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและที่พักชั่วคราว
1240. Providing food and drink, and temporary accommodation

1241. ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1242. Providing food and drink for children with special needs

1243. ให้บริการอาหารและที่พักในฟาร์มปศุสัตว์แบบชาวตะวันตก
1244. Providing food and lodging in dude ranches

1245. ให้บริการอาหารและที่พักในรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า
1246. Providing food and lodging in health resorts that specialize in promoting patrons’ general health and well-being

1247. ให้ลีสซิ่งตู้กดน้ำ
1248. Leasing of water dispensers

1249. ให้ลีสซิ่งเวิร์คทอปครัว
1250. Leasing of kitchen worktops

1251. ให้ลีสซิ่งสิ่งก่อสร้างที่เครื่อนย้ายได้ทำจากโลหะและไม่ได้ทำจากโลหะ
1252. Leasing of metal and non-metal transportable buildings

1253. ให้ลีสซิ่งอุปกรณ์ทำอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม
1254. Leasing of cooking equipment for industrial purposes

1255. โฮสเทล
1256. hostel

1257. โฮสเทลสำหรับเยาวชน
1258. Youth hostel services

error: Content is protected !!