รายการบริการจำพวกที่ 45

sale-TradeMark.png

รายการบริการจำพวกที่ 45
การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล


Thai TradeMark เราให้บริการ รับจดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ มากว่า 15 ปี

ต้องการ จดเครื่องหมายการค้า สอบถามค่าบริการ ผ่านทาง Line

 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com


Intellectual Property Registration Service in Thailand

Category 45th TradeMark in Thailand

Category 45th (435 items) General services according to the purpose of individuals and societies. Security services for properties and individuals.

1. การกลั่นกรองเนื้อหาสำหรับห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
2. content moderation for internet chatrooms

3. การกำหนดข้อมูลประจำตัวเพื่อติดกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกู้คืนหลังจากการสูญหาย
4. Assigning identifying information to affix to luggage and other property to facilitate its recovery following loss

5. การค้นหาและติดตามบุคคลหาย
6. locating and tracking of lost people

7. การควบคุมการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมอาคารและระบบรักษาความปลอดภัย
8. Control of building environmental access and security systems

9. การควบคุมความปลอดภัยของบุคคลและสัมภาระในสนามบิน
10. Security control of persons and luggage in airports

11. การจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก [บริการทางกฎหมาย]
12. Registration of domain names for identification of users on a global computer network [legal service]

13. การจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
14. copyright management

15. การจัดการเครื่องหมายการค้า
16. Management of trademarks

17. การจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสำหรับผู้อื่น
18. Management of copyright and industrial property rights for others

19. การจัดการสิทธิบัตร
20. Management of patents

21. การจัดทำรายงานกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
22. Preparation of legal reports in the field of human rights

23. การใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์โดยการออกใบอนุญาต
24. Exploitation of industrial property rights and copyright by licensing

25. การตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
26. Analysis of fingerprints

27. การตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระสำหรับสายการบิน
28. Baggage security inspections for airlines

29. การติดตามผู้หลบหนี
30. Tracing of absconders

31. การติดตามรถที่ถูกโจรกรรม
32. Stolen vehicle tracking

33. การติดตามระบบเตือนภัยทางการแพทย์
34. medical alarm monitoring

35. การทำประกันอุบัติเหตุเป็นบริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
36. Accident insurance reporting being legal document preparation services

37. การบังคับใช้ตามกฏหมาย
38. law enforcement

39. การปล่อยนกพิราบในโอกาสพิเศษ
40. Releasing doves for special occasions

41. การเผาศพสัตว์ [บริการงานศพ]
42. Animal cremation [funerary services]

43. การพยากรณ์ทางโหราศาสตร์
44. Astrological forecasting

45. การรักษาความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบติดตามทางไกล
46. security guarding of facilities via remote monitoring systems

47. การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
48. Adoption placement

49. การวิจัยทางกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
50. legal research in the field of environmental protection

51. การวิจัยลำดับวงศ์ตระกูล
52. genealogical research

53. การสอบสวนการทารุณกรรมสัตว์
54. Animal cruelty investigation

55. การสืบค้นหาข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
56. Legal research relating to real estate transactions

57. การสืบสวนคดีอาญา
58. Criminal investigations

59. การสืบสวนอุบัติเหตุ
60. Accident investigation

61. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาททางกฎหมาย
62. information services relating to legal matters

63. การให้ข้อมูลในด้านกฎหมาย
64. Providing information in the field of law

65. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบอาสาสมัคร
66. pro bono legal services

67. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูล
68. Consultation in relation to data protection compliance

69. การให้คำปรึกษาของคนทรง [นักจิตวิญญาณ]
70. Consultancy of mediums [spiritualists]

71. การให้คำปรึกษาของนักจิตวิญญาณ
72. Consultancy of spiritualists

73. การให้คำปรึกษาด้านการจัดการลิขสิทธิ์
74. Copyright management consultation

75. การให้คำปรึกษาด้านการสูญเสียที่ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ
76. Bereavement counseling, other than psychological assistance

77. การให้เช่าเครื่องประดับ
78. Rental of jewelery

79. การให้บริการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้านสำหรับบุคคลทั่วไป
80. Providing non-medical in-home care services for individuals

81. การให้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการคัดลอกการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์
82. Granting of licenses relating to the copying of broadcast television programmes

83. การให้ใบอนุญาตสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
84. Granting of licences for industrial property rights

85. การให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ [บริการทางกฎหมาย]
86. Granting of software licenses [legal services]

87. การให้สิทธิ์ใช้งานคอมพิวเตอร์
88. Computer licensing

89. การให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
90. Computer software licensing

91. การให้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
92. Computer program licensing

93. การอนุญาตทำซ้ำรายการเคเบิลทีวี
94. Licensing of reproduction of cable television programs

95. การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [บริการทางกฎหมาย]
96. Licensing of trademarks [legal services]

97. การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
98. Copyright licensing

99. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
100. Licensing of rights relating to television productions

101. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการผลิตเสียง
102. Licensing of rights relating to audio productions

103. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับภาพยนตร์
104. Licensing of rights relating to films

105. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์และวิทยุ การผลิตและรูปแบบ
106. Licensing of rights relating to television, video and radio programs, productions and formats

107. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตัวการ์ตูน
108. Cartoon character licensing

109. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพถ่าย
110. Licensing of rights relating to the use of photographs

111. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวิดีโอ
112. Licensing of rights relating to video productions

113. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [บริการทางกฎหมาย]
114. Licensing of intellectual property [legal services]

115. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวีดีโอ
116. Film, television and video licensing

117. การออกใบอนุญาตสิทธิบัตร
118. Patent licensing

119. แก้ไขข้อโต้แย้งทางกฏหมาย
120. Dispute resolution services

121. ไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
122. mediation

123. เขียนจดหมายส่วนบุคคล
124. personal letter writing

125. ค้นหาและติดตามทรัพย์สินที่สูญหาย
126. locating and tracking of lost property

127. ครอบครัวอุปถัมภ์
128. Foster care

129. คำแนะนำทางกฎหมายและการเป็นตัวแทน
130. Legal advice and representation

131. คำแนะนำทางนิติเวชสำหรับการสอบสวนคดีอาญา
132. Forensic advice for criminal investigations

133. คุ้มกันบุคคล
134. Body guarding

135. จดทะเบียนชื่อโดเมน (บริการทางกฎหมาย)
136. registration of domain names [legal services]

137. จัดการเกี่ยวกับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย
138. legal conveyancing

139. จัดการประชุมทางศาสนา
140. organization of religious meetings

141. จัดการพบปะบุคลในครอบครัวที่สูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย
142. Organizing meetings of bereaved families to commemorate the death of a loved one

143. จัดงานศพ
144. funerary undertaking

145. จัดทำนิติกรรมสัญญา
146. Legal assistance in the drawing up of contracts

147. จัดพิธีกรรมทางศาสนา
148. conducting religious ceremonies

149. จัดระเบียบวาระการประชุมทางการเมือง
150. organization of political meetings

151. จัดหาพื้นที่ฝังศพหรือห้องเก็บศพ
152. Providing grave spaces or charnel houses

153. จัดหารองเท้าให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อการกุศล
154. Providing shoes to underprivileged persons for charitable purposes

155. จัดหารองเท้าให้เด็กยากไร้เพื่อการกุศล
156. Providing shoes to needy persons for charitable purposes

157. จัดหาเสื้อผ้าให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อการกุศล
158. Providing clothing to underprivileged persons for charitable purposes

159. จัดหาเสื้อผ้าให้เด็กยากไร้เพื่อการกุศล
160. Providing clothing to needy children for charitable purposes

161. จัดหาหญิงสาวเพื่อออกงานในงานสังคม
162. escorting in society [chaperoning]

163. จัดให้มีและดำเนินการพิธีแต่งงานที่ไม่ใช่พิธีตามแบบนิกายและศาสนา
164. Providing and conducting non-denominational, non-religious civil marriage ceremonies

165. ช่วยเหลือในการตามหาสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
166. Assisting in the locating of lost pets

167. เช่าชุดครุย
168. Academic dress rental

169. ซื้อของใช้ส่วนตัวเพื่อคนอื่น
170. personal shopping for others

171. ดูดวงชะตา
172. Fortune-telling

173. ตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
174. Security screening of airline passengers

175. ตรวจตราขโมยและแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
176. monitoring of burglar and security alarms

177. ตรวจสอบประวัติบุคคล
178. Personal background investigations

179. ตรวจสอบโรงงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
180. inspection of factories for safety purposes

181. ตรวจสอบสัมภาระเพื่อความปลอดภัย
182. security screening of baggage

183. ตรวจสอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
184. monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes

185. ตัวแทนเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม
186. Adoption agency services

187. ตัวแทนเครื่องหมายการค้า
188. Trademark agent services

189. ตัวแทนในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์
190. Copyright licensing agency services

191. ตัวแทนเอสคอร์ด [งานสังคม]
192. Escort agencies [social]

193. ติดตามกระบวนการทางกฎหมาย
194. legal watching services

195. ติดตามกุญแจหาย
196. Tracing of lost keys

197. ติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมย
198. Tracking of stolen property

199. ทำธุระให้คนอื่น
200. Running errands for others

201. ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงาน
202. Marriage counseling

203. ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
204. legal consultation services

205. แนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
206. legal advice in responding to requests for proposals [RFPs]

207. บริการกล้องวงจรปิด
208. Closed-circuit surveillance services

209. บริการการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้อื่น
210. Security inspection services for others

211. บริการกู้คืนรถที่ถูกขโมย
212. Stolen vehicle recovery services

213. บริการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
214. Conveyancing services

215. บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
216. Mediation services for matters relating to copyrights

217. บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่สมรส
218. Mediation services for marital disputes

219. บริการไกล่เกลี่ยทางกฎหมาย
220. Legal mediation services

221. บริการไกล่เกลี่ยประนีประนอม (บริการทางกฎหมาย)
222. mediation [legal services]

223. บริการข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
224. Legal information services relating to consumer rights

225. บริการข้อมูลทางกฎหมาย
226. Legal information services

227. บริการข้อมูลทางกฎหมายด้านคริปโตเคอเรนซี่
228. Legal information services in the field of cryptocurrency

229. บริการเข้าคิวแทน
230. line sitting services

231. บริการค้นหาผู้หลบหนี
232. Absconder locating services

233. บริการครวจคัดกรองความปลอดภัยผู้โดยสารสายการบิน
234. Airline passenger security screening services

235. บริการคลับจัดหาคู่ทางออนไลน์
236. Online dating club services

237. บริการคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญ
238. Cruise line passenger security screening services

239. บริการคัดกรองสัมภาระบนเรือสำราญ
240. Cruise line baggage security screening services

241. บริการคืนทรัพย์ที่สูญหาย
242. lost property return

243. บริการคุ้มกันที่เป็นบริการรักษาความปลอดภัย
244. Escort services being security services

245. บริการคุ้มกันผู้ต้องขังและผู้ต้องขังก่อนการพิจารณาคดี
246. Escort services for prisoners and pre-trial detainees

247. บริการคุ้มครองพลเรือน
248. Civil protection services

249. บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
250. online social networking services

251. บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
252. Domain name registration services

253. บริการจองบริการนักช้อปส่วนบุคคล
254. Booking services for personal shopper services

255. บริการจองพี่เลี้ยงเด็ก
256. Booking services for babysitting

257. บริการจองเพื่อขอรับบริการทางกฎหมาย
258. Booking services for legal services

259. บริการจัดการแต่งงานในโบสถ์
260. Wedding chapel services

261. บริการจัดการวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
262. Arranging for visas other than travel visas

263. บริการจัดการสำรวจและการตรวจตราเพื่อรักษาความปลอดภัย
264. Providing reconnaissance and surveillance services

265. บริการจัดงานพบปะครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อไว้อาลัยการตายของบุคคลผู้เป็นที่รัก
266. organizing meetings of bereaved families to commemorate the death of a loved one

267. บริการจัดงานศพ
268. Funeral arrangement services

269. บริการจัดงานศพที่เป็นพิธีทางศาสนา
270. Religious funerary services

271. บริการจัดงานศพพร้อมพิธีฌาปนกิจ
272. Funeral services accompanying cremation

273. บริการจัดเตรียมเอกสารทางด้านกฎหมาย
274. legal document preparation services

275. บริการจัดพิธีมงคลสมรส
276. Conducting civil marriage ceremony services

277. บริการจัดพิธีสวดมนต์ทางศาสนา
278. Conducting religious prayer services

279. บริการจัดสวดมนต์ที่เป็นพิธีทางศาสนา
280. Religious prayer services

281. บริการจัดหาคู่
282. dating services

283. บริการจัดหาคู่ทางอินเตอร์เน็ต
284. Internet dating services

285. บริการจัดหาคู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์
286. Computer dating services

287. บริการจับคู่
288. Matchmaking services

289. บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของโรงแรม
290. Hotel concierge services

291. บริการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
292. Emergency alert services

293. บริการฉีดดองศพ
294. embalming services

295. บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย
296. Legal aid services

297. บริการช่วยเหลือสนับสนุนทางกฎหมาย
298. Legal support services

299. บริการช่างแต่งหน้าศพ
300. Mortuary cosmetologists’ services

301. บริการฌาปนกิจ
302. crematorium services

303. บริการดับเพลิง
304. Fire fighting services

305. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท
306. Legal services relating to company formation and registration

307. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
308. Legal services relating to the registration of trademarks

309. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเจรจาและการร่างสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
310. Legal services relating to the negotiation and drafting of contracts relating to intellectual property rights

311. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
312. Legal services relating to the exploitation of copyright and industrial property rights

313. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร
314. Legal services relating to the exploitation of patents

315. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
316. Legal services relating to the exploitation of film copyright

317. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิ์การออกอากาศ
318. Legal services relating to the exploitation of broadcasting rights

319. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต
320. Legal services relating to licences

321. บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับพินัยกรรม
322. Legal services relating to wills

323. บริการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
324. Airline passenger safety services

325. บริการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในการออกงานสังคม
326. Chaperoning

327. บริการโดยทนายความ
328. Solicitors’ services

329. บริการตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยลูกเรือสายการบิน
330. Airline crew security screening services

331. บริการตรวจคัดกรองสัมภาระในสนามบิน
332. Airport baggage security screening services

333. บริการตรวจคัดกรองสัมภาระเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
334. Baggage screening services for security purposes

335. บริการตรวจจับการฉ้อโกงในด้านการธนาคาร
336. Fraud detection services in the field of banking

337. บริการตรวจจับการฉ้อโกงในด้านบัตรเครดิตสำหรับการซื้อออนไลน์
338. Fraud detection services in the field of credit cards for on-line purchasing

339. บริการตรวจตราด้วยโดรน
340. surveillance services by drone

341. บริการตรวจสอบการทุจริตในด้านการประกันสุขภาพ
342. Fraud detection services in the field of health care insurance

343. บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
344. legal compliance auditing

345. บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ
346. regulatory compliance auditing

347. บริการตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระในสนามบิน
348. Airport baggage security inspection services

349. บริการตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระบนเรือสำราญ
350. Cruise line baggage security inspection services

351. บริการตรวจสอบประวัติ
352. Background investigation services

353. บริการตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำงาน
354. Pre-employment background investigation services

355. บริการตรวจสอบโพลีกราฟ
356. Polygraph examination services

357. บริการตรวจสอบและค้นหาประวัติ
358. Background investigation and research services

359. บริการตรวจหาระเบิด
360. Bomb detection services

361. บริการตรวจหาและกำจัดระเบิด
362. Bomb detection and disposal services

363. บริการตัวแทนจัดพิธีสมรส
364. marriage agency services

365. บริการตัวแทนจัดหาคู่
366. Dating agency services

367. บริการตัวแทนแนะนำตัวทางสังคม
368. social introduction agency services

369. บริการตัวแทนสำหรับการแนะนำตัวส่วนบุคคล
370. Agency services for arranging personal introductions

371. บริการติดตามผู้หลบหนี
372. Absconder tracking services

373. บริการแต่งหน้าศพ
374. Mortuary makeup services

375. บริการทนายความ
376. Attorney services

377. บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเจรจาสัญญาเพื่อคนอื่น
378. legal services in relation to the negotiation of contracts for others

379. บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
380. Legal services relating to the exploitation of copyright for printed matter

381. บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง
382. legal services in the field of immigration

383. บริการทางกฎหมายด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
384. Legal services relating to the registration of trademarks

385. บริการทางกฎหมายด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร
386. Legal services relating to the registration of patents

387. บริการทางกฎหมายด้านการร่างสัญญาธุรกิจ
388. Legal services relating to the drafting of business contracts

389. บริการทางกฎหมายด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
390. Legal services relating to licensing of industrial property rights

391. บริการทางกฎหมายด้านไกล่เกลี่ยกรณีหย่า
392. Divorce mediation services

393. บริการทางกฎหมายโดยการเจรจาต่อรองทางสัญญาเพื่อคนอื่น
394. Legal services relating to the negotiation for other

395. บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงลิขสิทธิ์
396. Legal services relating to the management and exploitation of copyright and ancillary copyright

397. บริการทางกฎหมายในด้านการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาสำหรับผู้อื่น
398. Legal services in relation to the negotiation of contracts for others

399. บริการทางกฎหมายในด้านการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
400. Legal services relating to the exploitation of intellectual property rights

401. บริการทางกฎหมายในลักษณะการตรวจสอบเฝ้าติดตามเครื่องหมายการค้า
402. Legal services in the nature of trademark monitoring

403. บริการทางด้านกฎหมาย
404. Legal services

405. บริการทางด้านกฎหมายในด้านการตรวจคนเข้าเมือง
406. Legal services in the field of immigration

407. บริการทางโหราศาสตร์และจิตวิญญาณ
408. Astrological and spiritual services

409. บริการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่
410. cartomancy services

411. บริการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโรต์สำหรับบุคคลอื่น
412. tarot card reading services for others

413. บริการทำมัมมี่
414. Mummification services

415. บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
416. Legal consultancy services

417. บริการที่ให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ประสบความสูญเสีย
418. Bereavement counselling

419. บริการนักกฎหมายด้านสิทธิบัตร
420. Patent attorney services

421. บริการนักแต่งหน้าศพ
422. Desairologists’ services

423. บริการนักสืบ
424. Detective services

425. บริการเนติบริกร
426. Barrister services

427. บริการแนะนำตัวทางสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
428. Internet-based social introduction services

429. บริการแนะนำตัวทางสังคมออนไลน์
430. Online social introduction services

431. บริการแนะนำตัวเป็นการส่วนตัวผ่านอินเตอร์เน็ต
432. Internet-based personal introduction services

433. บริการโนตารีพับลิค
434. Notary public services

435. บริการบอดี้การ์ด
436. Bodyguard services

437. บริการปกครองดูแล
438. Guardianship services

439. บริการประกอบพิธีศพ
440. conducting funeral ceremonies

441. บริการป้องกันการฉ้อโกงและการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว
442. Fraud and identity theft protection services

443. บริการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
444. Civil defense services

445. บริการเปิดกุญแจ
446. Lock opening services

447. บริการเปิดกุญแจประตู
448. Opening of door locks

449. บริการเปิดกุญแจล็อคความปลอดภัย
450. Opening of security locks

451. บริการผู้จัดการงานศพ
452. Undertakers’ services

453. บริการผู้ช่วยทนาย
454. Paralegal services

455. บริการผู้ช่วยทำคลอด
456. doula services

457. บริการผู้รักษาความปลอดภัยสำหรับห้างร้าน
458. Store security guard services

459. บริการเผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์
460. Evangelistic ministerial services

461. บริการเผาศพสัตว์เลี้ยง
462. Pet cremation services

463. บริการฝังศพ
464. burial services

465. บริการเฝ้าติดตามและตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย
466. Alarm monitoring services

467. บริการเฝ้ายาม
468. guard services

469. บริการเฝ้ายามตอนกลางคืน
470. night guard services

471. บริการเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้า
472. Trademark watching services

473. บริการเฝ้าระวังด้านทรัพย์สินทางปัญญา
474. Intellectual property watching services

475. บริการพยากรณ์ในลักษณะของการทำนายดวงชะตา
476. Forecasting services in the nature of fortune telling

477. บริการพาสุนัขเดินเล่น
478. dog walking services

479. บริการพิธีฌาปนกิจ
480. Cremation services

481. บริการพิธีฝังศพ
482. Interment services

483. บริการพิมพ์ลายนิ้วมือ
484. Fingerprinting services

485. บริการพี่เลี้ยงเด็ก
486. Nanny services

487. บริการเพื่อนเที่ยวที่เป็นบริการจัดหาเพื่อน
488. Escort services being person companionship services

489. บริการเพื่อนเพื่อคบหาสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการ
490. Companion services for demanding men and women

491. บริการเพื่อนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
492. Companionship services for the elderly and disabled

493. บริการฟ้องร้องดำเนินคดี
494. litigation services

495. บริการยามเพื่อป้องกันผู้บุกรุก
496. Guard services for preventing the intrusion of burglars

497. บริการยามรักษาการณ์ตอนกลางคืน
498. Night watchman services

499. บริการยามรักษาความปลอดภัย
500. Security guard services

501. บริการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
502. arbitration services

503. บริการระงับข้อพิพาททางเลือก
504. alternative dispute resolution services

505. บริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินที่จับต้องได้และบุคคล
506. security services for the physical protection of tangible property and individuals

507. บริการรักษาความปลอดภัยงานสาธารณะ
508. Public events security services

509. บริการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องทรัพย์สินและบุคคล
510. security services for the protection of property and individuals

511. บริการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองของทรัพย์สิน
512. Security services for the protection of property

513. บริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
514. Security services for buildings

515. บริการรักษาความปลอดภัยสนามบิน
516. Airport security services

517. บริการรับจัดงานศพสัตว์เลี้ยงพร้อมฌาปนกิจ
518. Pet funeral services accompanying cremation

519. บริการรับเฝ้าบ้าน
520. House sitting

521. บริการรับอุปการะสัตว์
522. animal adoption services

523. บริการรับอุปการะสัตว์โดยการจัดหาบ้านสำหรับสุนัขและแมวจากศูนย์พักพิงสัตว์
524. Animal adoption services consisting of arranging homes for dogs and cats from animal shelters

525. บริการร่างทรง
526. Psychic reading services

527. บริการล้อปปี้ทางการเมือง
528. political lobbying services

529. บริการไลฟ์การ์ด
530. lifeguard services

531. บริการวีดีโอสำหรับการจัดหาคู่
532. Video dating services

533. บริการสถานประกอบพิธีศพ
534. Funeral home services

535. บริการสนับสนุนทางด้านกฎหมาย
536. legal advocacy services

537. บริการสำนักงานนักสืบ
538. detective agency services

539. บริการสืบสวนทางกฎหมาย
540. Legal investigation services

541. บริการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการเคลมประกัน
542. Investigation services related to insurance claims

543. บริการสืบสวนเรื่องส่วนตัว
544. Private investigation services

545. บริการหน่วยรักษาความปลอดภัย
546. security guard services

547. บริการโหราศาสตร์
548. Astrological services

549. บริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี
550. Litigation support services

551. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
552. Crime prevention advisory services

553. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
554. Advisory services relating to trademarks

555. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
556. Advisory services relating to copyright

557. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
558. Advisory services relating to intellectual property rights

559. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิบัตร
560. Advisory services relating to patents

561. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่เป็นคำปรึกษาด้านกฎหมาย
562. Advisory services relating to consumer rights being legal advice

563. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าและการย้ายถิ่นฐาน [บริการด้านกฎหมาย]
564. Consultancy services relating to the completion of visa and immigration applications [legal services]

565. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและจัดงานพิธีมงคลสมรส
566. Consultancy services relating to the planning and arranging of wedding ceremonies

567. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสืบสวนคดีส่วนตัว
568. Consultancy services relating to private investigations

569. บริการให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ประสบความสูญเสีย
570. bereavement counseling

571. บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์
572. Consultancy services relating to the legal aspects of franchising

573. บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
574. Consulting services in the field of privacy and security laws relating to software

575. บริการให้คำปรึกษาด้านการป้องกันอาชญากรรม
576. Crime prevention consultancy services

577. บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิทธิบัตรและคำขอจดสิทธิบัตร
578. Intellectual property consultancy services in the field of patents and patent applications

579. บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักประดิษฐ์
580. Intellectual property consultancy services for inventors

581. บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
582. Intellectual property consultancy services for universities and research institutions

583. บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร
584. Intellectual property consultancy services for non-profit organisations

585. บริการให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นส่วนบุคคล
586. Personal fashion consulting services

587. บริการให้คำปรึกษาในด้านความต้องการด้านความปลอดภัยของบริษัทที่ทำการค้าและอุตสาหกรรม
588. Consultancy services in the field of the safety needs of commercial and industrial companies

589. บริการให้คำปรึกษาและวางแผนพิธีแต่งงาน
590. Wedding ceremony planning and arranging consultation services

591. บริการให้เช่าเครื่องตรวจตราความปลอดภัย
592. rental of security surveillance equipment

593. บริการให้เช่าเครื่องประดับ
594. Rental of jewelry

595. บริการให้เช่าชุดเดรส
596. Dress rental services

597. บริการให้เช่าโดเมนเนม
598. leasing of internet domain names

599. บริการอนุญาโตตุลาการ ไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท
600. Arbitration, mediation and dispute resolution services

601. บริการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม
602. Arbitration services relating to industrial relations

603. บริการออกแบบเสื้อผ้าส่วนบุคคล
604. Personal wardrobe styling services

605. บริการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า
606. Licensing services relating to the manufacture of goods

607. บริการอำนวยความสะดวกและจัดการธุระส่วนบุคคลแก่ผู้อื่น
608. Personal concierge services for others

609. บริการอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาใช้บริการ
610. concierge services

611. บริการเอสคอร์ดในงานสังคม
612. Social escort agency services

613. บริหารจัดการด้านกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต
614. legal administration of licences

615. บริหารจัดการทางกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต
616. legal services relating to licences

617. บอดี้การ์ดส่วนบุคคล
618. personal bodyguarding

619. ปรึกษาคดีความ
620. Litigation consultancy

621. เฝ้าตรวจด้านความปลอดภัยอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
622. Monitoring of computer systems for security guarding of buildings

623. เฝ้าตรวจติดตามสัญญาณกันขโมย
624. Monitoring of burglar alarms

625. เฝ้าตรวจติดตามสัญญาณเตือนไฟไหม้
626. Monitoring of fire alarms

627. เฝ้าตรวจติดตามสัญญาณเตือนภัย
628. Monitoring alarms

629. เฝ้าตรวจระบบความปลอดภัย
630. Monitoring of security systems

631. เฝ้าตรวจระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย
632. Monitoring of alarms for safety

633. พยากรณ์ดวงชะตา
634. horoscope casting

635. พี่เลี้ยงเด็ก
636. babysitting

637. รับดูแลสัตว์เลี้ยงตามบ้าน
638. pet sitting

639. รับรองเอกสารทางด้านกฎหมายที่ออกโดยองค์กรให้แก่สมาชิก
640. Certification of legal documents provided by an association to its members

641. ล้างข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับเตรียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน
642. Security clearance for preparation of identification cards

643. ลีสซิ่งสิ่งกีดขวางเพื่อควบคุมฝูงชน
644. Leasing of crowd control barriers

645. เลือกของขวัญส่วนบุคคลเพื่อผู้อื่น
646. Personal gift selection for others

647. วางแผนและจัดพิธีแต่งงาน
648. Planning and arranging of wedding ceremonies

649. วิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
650. Analysis and consultation pertaining to workplace safety

651. วิจัยทางกฎหมาย
652. legal research

653. วิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
654. Legal research relating to intellectual property rights

655. สืบสวนหาบุคคลที่สูญหาย
656. missing person investigations

657. ห้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองการออกแบบอุตสาหกรรม
658. Consultancy relating to the protection of industrial designs

659. ให้การสนับสนุนและเป็นที่พึ่งทางความรู้สึกและจิตใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวผ่านฟอรัมออนไลน์แบบโต้ตอบ
660. Providing emotional support to cancer patients and their families via interactive online forums

661. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
662. Providing information on clothing rental

663. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าเสื้อผ้า
664. Providing information on clothing rental

665. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการยามรักษาความปลอดภัย
666. Providing information relating to security guard services

667. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
668. Providing information regarding political issues

669. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาผ่านทางเว็บไซต์
670. Providing a web site featuring information about religion

671. ให้ข้อมูลด้านกฎหมาย
672. Providing information on legal affairs

673. ให้ข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
674. Providing information on issues concerning human rights

675. ให้ข้อมูลสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม
676. Providing information on industrial property rights

677. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการร่างสัญญา
678. Legal assistance in the drawing up of contracts

679. ให้ความช่วยเหลือในการแต่งกายด้วยชุดกิโมโน
680. Kimono dressing assistance

681. ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ
682. Providing expert legal opinions

683. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย
684. physical security consultancy

685. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
686. Legal advice relating to franchising

687. ให้คำแนะนำทางกฎหมาย
688. Legal advice

689. ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเพื่อการประมูล
690. legal advice in responding to calls for tenders

691. ให้คำแนะนำในการดำเนินคดี
692. Litigation advice

693. ให้คำปรึกษากฎหมายในด้านภาษีอากร
694. Legal consultation in the field of taxation

695. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
696. Consultancy relating to trademark protection

697. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
698. Consultancy relating to the protection of new plant varieties

699. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
700. Consultancy relating to copyright protection

701. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
702. Consultancy relating to the protection of geographical indications

703. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร
704. Consultancy relating to patent protection

705. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดโดเมนเนม
706. Consultancy relating to the registration of domain names

707. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
708. Consultancy relating to intellectual property management

709. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
710. Consultancy relating to the management of intellectual property and copyright

711. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตลิขสิทธิ์
712. Consultancy relating to copyright licensing

713. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
714. Consultancy relating to trademark licensing

715. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
716. Consultancy relating to computer software licensing

717. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
718. Consultancy relating to the licensing of intellectual property

719. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
720. Consulting in the field of licensing of intellectual property in the field of trademarks and patents

721. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
722. Consultancy relating to patent licensing

723. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของรัฐ
724. Advisory services relating to regulatory affairs

725. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศี
726. Zodiac consultation

727. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
728. Consultancy relating to domain name registration services

729. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม
730. Consultancy relating to industrial property rights

731. ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
732. Consultancy on regulations on safety at work

733. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ ความบันเทิงทางโทรทัศน์และกีฬา
734. Legal consultancy relating to television advertising, television entertainment and sports

735. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำแผนที่สิทธิบัตร
736. legal consultancy relating to patent mapping

737. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
738. Legal consultancy relating to intellectual property rights

739. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์
740. Professional legal consultations relating to franchising

741. ให้คำปรึกษาด้านการจัดตู้เสื้อผ้าส่วนบุคคล
742. personal wardrobe styling consultancy

743. ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันอัคคีภัย
744. Fire prevention consultation

745. ให้คำปรึกษาด้านคดีความ
746. Consultancy in the field of litigation

747. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของบ้านเรือน
748. Consultancy services in the field of home security

749. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน
750. Consulting in the field of workplace safety

751. ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล
752. Consulting relating to safety of persons

753. ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ
754. spiritual consultancy

755. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
756. intellectual property consultancy

757. ให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นส่วนบุคคล
758. Consultancy services in the field of personal fashion

759. ให้คำปรึกษาด้านเสื้อผ้าและการแต่งกาย
760. Consultancy services in the field of clothing

761. ให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์
762. astrology consultancy

763. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง
764. Legal consultancy relating to legal maters and negotiations

765. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
766. Advisory services relating to the law

767. ให้คำปรึกษาทางศาสนา
768. Religious counseling

769. ให้คำปรึกษาในด้านการโจรกรรมข้อมูลและการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว
770. Consultancy in the field of data theft and identity theft

771. ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
772. Consultancy in matters relating to industrial property rights

773. ให้เช่ากระเป๋าคลัตช์
774. Rental of clutch purses

775. ให้เช่ากระเป๋าถือ
776. Rental of handbags

777. ให้เช่ากล้องวงจรปิด
778. rental of video surveillance cameras

779. ให้เช่าคลัตช์เจ้าสาว
780. Rental of bridal clutches

781. ให้เช่าเครื่องดับเพลิง
782. Rental of fire extinguishers

783. ให้เช่าเครื่องแต่งกายที่เป็นทางการ
784. Rental of formal wear

785. ให้เช่าเครื่องแบบ
786. Rental of uniforms

787. ให้เช่าเครื่องประดับ
788. Jewelry rental

789. ให้เช่าเครื่องประดับเจ้าสาว
790. Rental of bridal jewelry

791. ให้เช่าเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
792. clothing rental

793. ให้เช่าเครื่องให้สัญญาณเตือนไฟไหม้
794. Rental of fire alarms

795. ให้เช่าชุดกู้ภัย
796. Rental of protective clothing

797. ให้เช่าชุดครุย
798. Rental of academic dresses

799. ให้เช่าชุดงานกลางคืน
800. Rental of evening wear

801. ให้เช่าชุดเจ้าสาว
802. Rental of bridal gowns

803. ให้เช่าชุดเดรส
804. Rental of dresses

805. ให้เช่าชุดทักซิโด้
806. Tuxedo rental

807. ให้เช่าชุดพิธีการ
808. Rental of formal wear

809. ให้เช่าชุดราตรี
810. Rental of evening dresses

811. ให้เช่าชุดราตรีกลางคืน
812. Evening dress rental

813. ให้เช่าชุดวิวาห์
814. Rental of wedding chuppahs

815. ให้เช่าตู้นิรภัย
816. Rental of safes

817. ให้เช่าโต๊ะหมู่บูชา
818. Rental of altars

819. ให้เช่านาฬิกาข้อมือ
820. Rental of watches

821. ให้เช่าแผงกั้นฝูงชน
822. Rental of crowd control barriers

823. ให้เช่ารองเท้า
824. Rental of shoes

825. ให้เช่าเสื้อชูชีพ
826. Rental of life jackets

827. ให้เช่าหน้ากากป้องกันภัย
828. Rental of protective masks

829. ให้เช่าหมวก
830. Hat rental

831. ให้เช่าหมวกกันน็อค
832. Rental of protective helmets

833. ให้เช่าหลังคาแต่งงานของชาวยิว (ฮัปปาห์)
834. Rental of wedding huppahs

835. ให้เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
836. Rental of safety equipment

837. ให้บริการกระบวนการทางกฎหมาย
838. legal process serving

839. ให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายผ่านเว็บไซต์
840. Providing information about legal services via a website

841. ให้บริการจัดทำใบอนุญาตการให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
842. licensing of intellectual property

843. ให้บริการจัดทำใบอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับแนวคิดแฟรนไชส์
844. licensing of franchise concepts

845. ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
846. licensing of computer software [legal services]

847. ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
848. licensing [legal services] in the framework of software publishing

849. ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเรื่องเทคโนโลยี
850. licensing of technology [legal services]

851. ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเรื่องลิขสิทธิ์
852. licensing of copyright [legal services]

853. ให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเรื่องสิทธิบัตรและคำขอสิทธิบัตร
854. licensing of patents and patent applications [legal services]

855. ให้บริการดูดวงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
856. Providing horoscope information via computer networks

857. ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านสำหรับบุคคลทั่วไป
858. providing non-medical in-home care services for individuals

859. ให้บริการผู้ประกอบพิธีงานแต่งงาน
860. Providing wedding officiant services

861. ให้บริการฟื้นฟูจิตใจ
862. Providing spiritual rehabilitation services

863. ให้บริการสนับสนุนผู้ป่วยแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ป่วยในสถานดูแลระยะยาว
864. Providing patient advocate services to hospital patients and patients in long term care facilities

865. ออกใบอนุญาตสำหรับแฟรนไชส์คอนเซ็ปต์
866. Issuing licences for franchising concepts

867. อารักขาโดยตำรวจ
868. Police protection

869. อุปการะเด็ก
870. Fostering of children

error: Content is protected !!