เครื่องหมายการค้า

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trade mark) หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายใช้ หรือมีเจตนาจะใช้ในลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นที่หมายกับสินค้าของตน เพื่อเป็นการแสดงให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

คำว่า “เครื่องหมาย” หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ เครื่องหมาย หมายความรวมถึงสัมภาค (combination)ของเครื่องหมายข้างต้นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ หลายอย่างรวมกัน

ดังนั้นเครื่องหมายจึงมีความหมายกว้างกว่าเครื่องหมายการค้า สิ่งใดเป็นเครื่องหมายแล้วใช่ว่าสิ่งนั้น จะ
เป็นเครื่องหมายการค้าเสมอไป แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายก่อนเสมอ

“เครื่องหมาย” เมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า จะทำให้เห็นความหมายชัดขึ้น นั่นคือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือตั้งใจจะใช้เป็นที่หมายกับสินค้า หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้า คือ มุ่งที่ตัวสินค้าเป็นสำคัญ
ถ้าสินค้าใดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย วงจรการขายก็จะแผ่ขยายกว้างไกลออกไปเมื่อขายได้มาก ก็ย่อมได้กำไรมากเป็นธรรมดา เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นก็จะมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมเป็นที่หมายปองของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่เป็นชนิดหรือประเภทเดียวกัน อาจมีการทำซ้ำ ลอกเลียน หรือปลอมเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นไปใช้กับสินค้าอื่นที่เป็นชนิดหรือประเภท เดียวกัน

คำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าจึงได้เน้นความหมายไว้ว่า “เพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า เช่น มาม่า PEPSI SHARP NATIONNAL เป็นต้น

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!