เครื่องหมายรับรอง

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark ) หมายถึง เครื่องหมาย ที่เจ้าของเครื่องหมายรับรอง ใช้หรือมีเจตนาจะใช้ในลักษณะที่เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อรับรองสินค้าหรือบริการของผู้เจ้าของเครื่องหมายรับรองเอง การรับรองสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นนั้นจะต้องเป็น
การับรองเกี่ยวกับ

– แหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นของสินค้านอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว
– สภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นของการบริการนั้น
ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายรับรองจึงเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายได้ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของบุคคลดังกล่าวเพื่อเป็นการรับรองบางอย่างอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบุคคลนั้นนั่นเอง ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรอง เช่น เครื่องหมายรับรองคุณภาพตราสินค้าไทย เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม เป็นต้น

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!