เครื่องหมายร่วม

sale-TradeMark.png

เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark ) หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือมีเจตนาจะใช้โดยกลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มรัฐวิสาหกิจกลุ่มเดียวกัน หรือ โดยกลุ่มสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

ด้วยเหตุนี้เครื่องหมายร่วมจึงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นเครื่องหมายบริการ เพียงแต่ใช้ได้ในเฉพาะกลุ่มซึ่งมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ทั้งนี้อาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเป็นเอกภาพของผู้ประกอบกิจการในแขนงหรือลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างของเครื่องหมายร่วม เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์รูปช้างในรูปหกเหลี่ยมของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น


Thai Trademark  ให้บริการด้าน จดเครื่องหมายการค้า  จดลิขสิทธิ์ ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า  บริการทั่วประเทศ 

ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

error: Content is protected !!