“สัญญาอนุญาต” คืออะไร

sale-TradeMark.png

“สัญญาอนุญาต” คืออะไร

สัญญาอนุญาต คือ การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทำการอนุญาติให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

โดยสัญญาอนุญาตต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและในสัญญาอนุญาตก็ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง เช่น กำหนดเงื่อนไขว่าในการผลิตสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตนั้นวัตถุดิบในการผลิตต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อนนำไปผลิตเป็นสินค้าทุกครั้ง

แต่ถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับสินค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปจำหน่ายเท่านั้น เช่นนี้เราไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จะต้องมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตเพราะการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า

รับจดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

error: Content is protected !!