TradeMark Care+ บริการดูแลเครื่องหมายการค้าแทนคุณ

sale-TradeMark.png

 

หลังยื่นจดทะเบียนแล้วเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาในการพิจารณานานถึง 12-18 เดือน ผู้ยื่นอาจลืม หรือกรมฯ ส่งหนังสือมาแล้วไม่ได้รับ หรือ ตกหล่น ทำให้ผู้ยื่นเสียสิทธิ์ในคำขอจดทะเบียนนั้นไปเป็นจำนวนมาก

บริการ TradeMark Care+

+ ติดตามสถานะเครื่องหมายการค้าพร้อมรายงาน

+ ยื่นหนังสือเร่งการพิจารณา

+ แก้ไขคำสั่งของนายทะเบียน ฟรีค่าธรรมเนียม

+ แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ 2 เพื่อรับจดทะเบียน

 

  • นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายได้

ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559. มาตรา ๑๐๓ บัญญัติว่า

มาตรา ๑๐๓ ในระหว่างเวลาทำการ บุคคลใดๆ มีสิทธิมาตรวจดูทะเบียน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม สารบบเครื่องหมายดังกล่าวขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาเอกสาร หรือขอคำรับรองจากทะเบียนเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนโดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรากำหนดในกฎกระทรวง

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ยื่นจดทะเบียน ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com

 

error: Content is protected !!