การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ระยะเวลานานเท่าไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ระยะเวลานานเท่าไร

ประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องไม่มีการดำเนินการแก้ไขใด ๆ หรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียน  หากมีการแก้ไข หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียน ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 8-15 เดือน

ทำไมการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงใช้เวลานาน และในระหว่างที่ยื่นคำขอจด
ทะเบียนมีผู้มาทำละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้
หรือไม่

การยื่นจดทะเบียนนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าโดย
เจ้าหน้าที่แล้วจึงส่งให้นายทะเบียนพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ได้หรือไม่

เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนก็จะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นเป็นเวลาเก้าสิบวัน  หากไม่มีผู้คัดค้านจึงจะมีคำสั่งให้รับจด
ทะเบียนได้ จากขั้นตอนดังกล่าวทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เวลานาน
แต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบตรวจสอบความเหมือนคล้ายก่อนรับจดทะเบียน
เช่นเดียวกันแล้ว ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
รวดเร็วมากประเทศหนึ่ง

ในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียนยังไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการ
จดทะเบียนแล้ว หากเกิดการละเมิดขึ้นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในการที่จะฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ เว้นแต่ใน
กรณีเรื่องการลวงขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

 


Thai Trademark  ให้บริการด้าน เครื่องหมายการค้า  ปรึกษา ตรวจสอบ

รับจดเครื่องหมายการค้า

รับจดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะ บริการทั่วประเทศ ต้องการใบเสนอราคา info.ThaiTradeMark@Gmail.com